QuyếT ĐỊnh của bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 17/2008/QĐ-bgdđt ngàY 17 tháng 4 NĂM 2008 ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ SỞtải về 48.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích48.89 Kb.


QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 17/2008/QĐ-BGDĐT

NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2008

BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

VÀ MẪU BẢN SAO TỪ SỔ GỐC BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.


Điều 2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có kích thước 13 cm x 19 cm gồm hai (02) mặt:

Mặt ngoài có màu đỏ đậm, có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt trong có nền màu vàng nhạt, hình Quốc huy in chìm chính giữa và hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có màu đỏ, các chữ khác có màu đen.

Nội dung và kích thước mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở in trên mặt ngoài và mặt trong theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Cách ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở quy định tại Quyết định này được áp dụng từ năm học 2008 - 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

Phụ lục I

Nội dung và kích thước mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

(Kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mặt trước
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ(1)
Họ và tên:(2)

Ngày, tháng, năm sinh:(3)

Nơi sinh:(4)

Giới tính:(5)........................................................Dân tộc:(6)

Học sinh trường:(7)

Năm tốt nghiệp:(8)

Xếp loại tốt nghiệp:(9)

Hình thức đào tạo:(10)

……(11)……,ngày….……tháng…..….năm…..(12)…..

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………………………………..


Số hiệu:(13)…………………………….

Số vào sổ cấp bằng:(14)…………..…….
13 cm19 cm
Phụ lục II

Nội dung và kích thước mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

(Kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mặt trước
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBẢN SAO

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

13 cm
19 cm

Mặt sauCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ(1)
Họ và tên:(2)

Ngày, tháng, năm sinh:(3)

Nơi sinh:(4)

Giới tính:(5)........................................................Dân tộc:(6)

Học sinh trường:(7)

Năm tốt nghiệp:(8)

Xếp loại tốt nghiệp:(9)

Hình thức đào tạo:(10)

……(11)……,ngày….……tháng…..….năm…..(15)…..

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………………………………..


Số vào sổ cấp bản sao:(16)…………..…….


13 cm19 cm

Phụ lục III

Hướng dẫn cách ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

(Kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(1) Đối với người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là người nước ngoài, việc ghi các thông tin tại điểm (2), (3), (4), (5), (6) Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này được căn cứ vào hộ chiếu. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ cấp 01 lần, cấp 01 bản; bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cấp theo yêu cầu của người học.

(2) Ghi đầy đủ họ, tên đệm và tên theo giấy khai sinh.

(3) Ghi đầy đủ ngày sinh, tháng sinh, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh là ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì thêm số 0 ở đằng trước (Ví dụ: 01, 02,…). Năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số.

(4) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người học sinh theo giấy khai sinh.

(5) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

(6) Ghi theo giấy khai sinh.

(7) Ghi tên trường đã học.

(8) Ghi năm tốt nghiệp.

(9) Ghi theo quy định về xếp loại tốt nghiệp (Ví dụ: Giỏi, Khá ...)

(10) Ghi một trong các hình thức “Chính quy”, “Vừa làm vừa học”, “Tự học có hướng dẫn”, “Học từ xa”.

(11) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc cơ quan cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đặt trụ sở chính.

(12) Ghi ngày tháng năm cấp văn bằng.

(13) Số hiệu: là số do cơ quan, đơn vị in phôi văn bằng viết khi cấp phôi.

(14) Số vào sổ cấp bằng: là số ghi vào sổ gốc văn bằng.

(15) Ghi ngày tháng năm cấp bản sao văn bằng.

(16) Số vào sổ cấp bản sao: là số ghi vào sổ cấp bản sao văn bằng.
: null -> File cv den
null -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
null -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
null -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 11/2006/QĐ-bgd&ĐT
null -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
File cv den -> Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
File cv den -> Ubnd huyện cẩm giàng phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
File cv den -> Ubnd huyện thanh miện phòng giáo dụC& ĐÀo tạo số : 56/pgdđt gdth
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương