QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoátải về 20.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.43 Kb.
#21989


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 230 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá

xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 239/TTr-SXD ngày 13/12/2013 về việc ban hành thiết kế điển hình, thiết kế mẫu theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; gồm:

1. Nhà văn hóa thôn.

2. Sân thể thao thôn.

3. Sân thể thao xã.

4. Khu vui chơi, công viên, bồn hoa cây xanh.
Điều 2. Thiết kế điển hình nêu trên là cơ sở để các địa phương nghiên cứu, áp dụng trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương theo cơ chế đầu tư đặc thù quy định tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3111/UBND-KTN ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Nghiên cứu, quyết định áp dụng thiết kế điển hình các công trình nêu trên phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã thực hiện xây dựng công trình theo đúng thiết kế điển hình đã được UBND tỉnh ban hành;

- Định kỳ hàng quý rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng và các Sở chuyên ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

2. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức công bố thiết kế điển hình các công trình nêu trên trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

3. Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan đến thiết kế điển hình ban hành kèm theo Quyết định này để phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của cấp trên.

4. Các Sở, Ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3111/UBND-KTN ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh (về việc thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ) khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lập hồ sơ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu các công trình theo các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành để các địa phương áp dụng thực hiện.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


 Nơi nhận:

- Như Điều 5;


- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;


- Lưu: VT, KTN, KTTH.

()
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Ngọc Quang

Каталог: Uploaded -> AAA-VanbanNongthonmoi-chinhthuc
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
AAA-VanbanNongthonmoi-chinhthuc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 12

tải về 20.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương