QuyếT ĐỊnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ratải về 37.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích37.26 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 979/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra

số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về phí và lệ phí;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 178/TTr-STNMT ngày 11 tháng 5 năm 2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái, như sau:

1. Sét làm gạch

Thành phẩm

Định mức sét nguyên khai

Ghi chú

1.000 viên gạch đặc

2,2 m3
1.000 viên gạch rỗng

1,7 m3
2. Đất sét

Thành phẩm

Đơn vị

(m3)

Quy đổi ra trọng lượng đá nguyên khai

(tấn)

Ghi chú

Đất sét

1

1,45
3. Đá làm khoáng chất công nghiệp, làm xi măng

Thành phẩm

Đơn vị

(m3)

Quy đổi ra trọng lượng đá nguyên khai

(tấn)

Ghi chú

Đá làm khoáng chất công nghiệp, làm xi măng

1

1,53
4. Quặng sắt

Thành phẩm

Đơn vị

(tấn)

Quy đổi ra trọng lượng quặng nguyên khai

(tấn)

Ghi chú

Tinh quặng sắt hàm lượng ≥ 60%

1

2,3
Tinh quặng sắt hàm lượng < 60%

1

1,9
5. Quặng chì-kẽm

Thành phẩm

Đơn vị

(tấn)

Quy đổi ra trọng lượng quặng nguyên khai

(tấn)

Ghi chú

Tinh quặng chì, kẽm hàm lượng ≥ 50%

1

6,0
Tinh quặng chì, kẽm hàm lượng < 50%

1

5,0
Tỷ lệ quy đổi nêu trên được áp dụng để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra và các trường hợp khác mà cần thiết phải quy đổi.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh Yên Bái căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định nhà nước hiện hành có liên quan thông báo và hướng dẫn cụ thể để Chi cục Thuế địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh khi có sự điều chỉnh, thay đổi và hướng dẫn khác về cách tính phí bảo vệ môi trường.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung hoặc phát sinh các loại khoáng sản cần phải xây dựng tỷ lệ quy đổi không nằm trong danh mục tại Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan, rà soát, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính;

- Tổng cục Thuế;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Chánh, Phó VP (đ/c Yên) UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TNMT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Phạm Thị Thanh Trà
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương