QuyếT ĐỊnh ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảntải về 1.15 Mb.
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.15 Mb.
#21209
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Các nội dung khác về việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Định kỳ cuối tháng, cơ quan giao hồ sơ và cơ quan nhận hồ sơ phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu số hồ sơ về nghĩa vụ tài chính đã giao với số "Thông báo nộp tiền" đã nhận để phát hiện các trường hợp còn tồn đọng. Mỗi lần kiểm tra, đối chiếu phải lập biên bản và ghi rõ: số lượng hồ sơ về nghĩa vụ tài chính đã giao, số lượng "Thông báo nộp tiền" đã nhận, số hồ sơ còn tồn đọng chưa giải quyết và nguyên nhân tồn đọng, chậm trễ của từng hồ sơ.

3. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp các mẫu tờ khai cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất đai, nhà ở để phát cho người thực hiện thủ tục hành chính.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện mọi vướng mắc phát sinh phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Vương Bình Thạnh


Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).............................;

- Uỷ ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố)......................

1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:..........................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................

........................................................................................................................................

Số sổ hộ khẩu:...........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........

3. Địa chỉ liên hệ:..................................................................., Điện thoại: …...............

4. Địa điểm khu đất xin giao:........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................................

7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

…., ngày... tháng... năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của người xin giao đất:.........................................................................

.......................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao:..................................................................................

.......................................................................................................................................

..., ngày... tháng... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).............................;

- Uỷ ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố)......................

1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................

......................................................................................................................................

Số sổ hộ khẩu:.........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........

3. Địa chỉ liên hệ:.........................................................................., Điện thoại:............

4. Địa điểm khu đất xin thuê:........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................

6. Thời hạn thuê đất (năm):...........................................................................................

7. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.………..., ngày... tháng... năm......

Người xin thuê đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của người xin thuê đất:.........................................................................

.......................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:............................................................................

.......................................................................................................................................

……..…..., ngày... tháng... năm…....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố)......................

1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:..........................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................

........................................................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:..................................................................., Điện thoại: …...............

4. Địa điểm khu đất xin giao:........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):............................................................................................

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.


…....., ngày... tháng... năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

thán 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin giao đất (viết chữ in Hoa)..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................

4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................

........................................................................................................................................
………….., ngày ... tháng ... năm ...

Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư

ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa):.........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................….............

7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................

8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................

........................................................................................................................................


…………., ngày ... tháng ... năm ...

Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT

SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi:......................................................................


I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):........................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

1.2 Địa chỉ.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................


2. Xin được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất sau:

2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số:.............................................;

2.3. Địa chỉ tại:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................;

2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:..................................;

2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;

2.7. Tài sản gắn liền với đất.................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Số phát hành:....................................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:........................, ngày cấp...../...../........

2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất đến:.......................................................................................3- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;

-.......................................................................................................................................

-.......................................................................................................................................

-.......................................................................................................................................

-.......................................................................................................................................

-.......................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày.... tháng... năm......Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)


Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 1.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương