QuyếT ĐỊnh ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản


Mẫu số 16b (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)tải về 1.15 Mb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.15 Mb.
#21209
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Mẫu số 16b

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NA

HUYỆN……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QĐ-UBND Địa danh, ngày........ tháng....... năm.........
QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……………

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số............/TTr - PTNMT ngày...... tháng....... năm………,QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận …………………..…. có số seri là …………….., số vào sổ cấp Giấy chứng nhận là …………….. do UBND huyện …………… cấp cho …………………………….. ngày ….. tháng …… năm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn…………….., thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông (bà)…………… (ghi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Phòng Tài nguyên & Môi trường;

- UBND xã………………..……..;

- Các phòng/văn phòng công chứng;

- Ông (bà)………………………..;

- Lưu: VT.Mẫu số 16c

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


UBND HUYỆN...…

PHÒNG TN & MÔI TRƯỜNG


Số: ……./TTr-PTNMTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày........ tháng....... năm.........


TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi thời hạn sử dụng đất

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị thay đổi thời hạn sử dụng đất của …………….………............ (ghi tên người sử dụng đất), địa chỉ ……….............

…………………………………………………………………………………....

1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt;

- Xác nhận của cơ quan thuế về chấp hành nghĩa vụ tài chính.

2. Nguồn gốc đất:

Thửa đất đã được UBND huyện …………………cấp Giấy chứng nhận ngày...... tháng ….. năm ……. với các đặc điểm như sau:

- Số seri ………………

- Thửa đất số …………. tờ bản đồ số ………. diện tích …………. (m2);

- Loại đất……………. thời hạn sử dụng đất đến ngày …. tháng …... năm

Nay ………………………. (ghi tên người sử dụng đất) xin thay đổi thời hạn sử dụng thửa đất nêu trên đến ngày ….. tháng ….. năm ………

Qua xem xét sự phù hợp quy hoạch và các vấn đề có liên quan, Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện ………………………… quyết định cho ………………….. (ghi tên người sử dụng đất) thay đổi thời hạn sử dụng đất đến ngày ….. tháng ….. năm …… theo quy định pháp luật/.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;

- Lưu hồ sơ.Mẫu số 16d

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN…………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-UBND Địa danh, ngày… tháng …… năm……
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thời hạn sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……………

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số............/TTr - PTNMT ngày...... tháng....... năm………,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho …………………………(ghi tên người sử dụng đất) đang sử dụng thửa đất số ……….. thuộc tờ bản đồ số ………với mục đích sử dụng là ………… tại xã/phường/thị trấn ……………. huyện/thị xã/thành phố ……………. theo Giấy chứng nhận ……..(ghi loại giấy chứng nhận) do UBND huyện ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm …….. thay đổi thời hạn sử dụng đất đến ngày ….. tháng …… năm ……….

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn…………….., thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và ……..…………… (ghi tên người sử dụng đất) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Phòng Tài nguyên & Môi trường;

- UBND xã………………..……..;

- Ông (bà)………………………..;

- Lưu: VT.

Mẫu số 16đ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)UBND HUYỆN …

PHÒNG TN & MÔI TRƯỜNG


Số: ……./TTr-PTNMTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày…… tháng …… năm ………


TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị thay đổi thời hạn sử dụng đất của …………….…….(ghi tên người sở hữu tài sản), địa chỉ ………..........................

……………………………………………………………………………………

1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản thỏa thuận của Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Công thương) về sự phù hợp quy hoạch;

đ) Xác nhận của cơ quan Thuế về chấp hành nghĩa vụ tài chính.

2. Nguồn gốc tài sản:

Tài sản gắn liền với đất là ……………….. (ghi loại hình tài sản: nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất) được UBND huyện …………………… cấp Giấy chứng nhận ngày …… tháng …… năm …….. với các đặc điểm như sau:

- Số seri ………………

- Cấp công trình/nhà ở ……… năm hoàn thành xây dựng ……..; thời hạn sở hữu công trình/nhà ở đến ngày …. tháng …... năm ………

Nay ………………………. (ghi tên chủ sở hữu tài sản) xin thay đổi thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất đến ngày ….. tháng ….. năm ………

Qua xem xét về sự phù hợp quy hoạch và các vấn đề có liên quan, Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện ………………………… quyết định cho ………….…………….. (ghi tên người sở hữu tài sản) thay đổi thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất đến ngày ….. tháng ….. năm ……theo quy định pháp luật./.Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;

- Lưu hồ sơ.


Mẫu số 16e

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-UBND Địa danh, ngày…… tháng …… năm………
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……………

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số............/TTr - PTNMT ngày...... tháng....... năm………,QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho ………………………… (ghi tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đang sở hữu tài sản……… tại xã/phường/thị trấn ……………. huyện/thị xã/thành phố ……………. theo Giấy chứng nhận ……..(ghi loại giấy chứng nhận) có số seri ………… do UBND huyện …….. cấp ngày ….. tháng ….. năm …… thay đổi thời hạn sở hữu đến ngày ….. tháng …… năm ……….

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn…………….., thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và ……..………… (ghi tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Phòng Tài nguyên & Môi trường;

- UBND xã………………..……..;

- Ông (bà)………………………..;- Lưu: VT.


* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.

* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.


Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 1.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương