QuyếT ĐỊnh ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảntải về 1.15 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.15 Mb.
#21209
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Hướng dẫn viết đơn

- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điểm 2 (từ 2.1 đến 2.8) ghi các thông tin về thửa đất đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày…... /...… /.......…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

Kính gửi: UBND.....................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Họ và Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………….....…………………..

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….………………………

….......................................................................................................................................................(Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)

2. Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

- Cấp GCN đối với thửa đất , Tài sản gắn liền với đất (Đánh dấu vào ô

trống lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…;

3.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................;

3.4. Diện tích: …....……........ m2; sử dụng chung:...................... m2; sử dụng riêng: …............... m2;

3.5. Sử dụng vào mục đích:..............................................., từ thời điểm: ……………….......;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:.................................................................................;

3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;

(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)

3.8. Đất giáp với đất của ………………………………………………………………………4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): ;

b) Địa chỉ:

c) Diện tích xây dựng:................ (m2);

d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ;

đ) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: m2;

e) Kết cấu: …................................................….............................................................................;

g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: ;

i) Năm hoàn thành xây dựng:............................; k) Thời hạn sở hữu đến:

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)


4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;

b) Nguồn gốc tạo lập:

- Tự trồng rừng: 

- Nhà nước giao không thu tiền: 

- Nhà nước giao có thu tiền: 

- Nhận chuyển quyền: 

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…


a) Loại cây: ………….....................…;

b) Nguồn gốc tạo lập:..…….……..….

………………………….….………...

……………….………………………

………………………………………


5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


6. Đề nghị:

6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………...

6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

……………, ngày.... tháng... năm......

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)

- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 

- Nguồn gốc sử dụng đất:....................................................................................................... 

- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………...

- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 

- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................

- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất:................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................

…………………………………………………………..…......................…………………....………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)


……………., ngày….. tháng…. năm …..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

………………………………………………………..…......................…………………....

…………………………………………………………..…......................…………………....

…………………………………………………………..…......................…………………....

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)


…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày..… /..… /....…Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND......................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………….………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / ………..


3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận:.....................................................................

..................................................................................................................................................4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

- Thửa đất số: ………………..…….……;

- Tờ bản đồ số: ……………………....…;

- Diện tích: ……..…...…….................. m2

- …………………………….……………

- …………………………….……………4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: ………………..…….….;

- Tờ bản đồ số: ……………………....…;

- Diện tích: ……………...……............. m2

- …………………………….……………

- …………………………….……………5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)

(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- Tên công trình: ……………….…………;

- Diện tích xây dựng:............................. m2;

-5.2. Thông tin có thay đổi:

- Tên công trình: …………………………;

- Diện tích xây dựng:............................ m2;

-


6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;6.2. Thông tin có thay đổi:

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)

(Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

……………………………………………….;

……………………………………………….;


7.2. Thông tin có thay đổi:

……………………………………………….;

……………………………………………….;


8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

……………, ngày.... tháng... năm......

Người viết đơn

(Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)


II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).

…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)


…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày..… /..… /....…Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND.........................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Họ và Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………….....

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;


3. Nội dung biến động

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;


3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

………………………….…………………;

…………………….………………………;

…………………….………………………;


4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................; ..............................................................................................................................................;


5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

……………, ngày.... /... /......

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)


III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Áp dụng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và trường hợp gia hạn sử dụng đất)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ……………………………………………………..

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................

1.2 Địa chỉ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số:………..…..………….……; b) Tờ bản đồ số:…....…............………;

c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…

d) Số phát hành Giấy chứng nhận:.......................................................................

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp...../...../.......


2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất

Số phát hành

Giấy chứng nhậnSố vào sổ cấp giấy

chứng nhận3. Lý do tách, hợp thửa đất...........................................................................................................................................................................................................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);

.....................................................................................................................................

Mẫu số 10

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.……, ngày.... tháng... năm......

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)


II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)Hướng dẫn viết đơn:

- Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;

- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất"; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Mẫu số 11

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
ĐƠN VỊ BÁO CÁO

–––––––
Số: ………../BC-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

TỰ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤTI- HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

1. Tên người (tổ chức) sử dụng đất:.....................................................................................

2. Địa chỉ khu đất: Thửa đất số:............... , Tờ bản đồ địa chính số:............................. thuộc ấp………………..................., xã (thị trấn, phường)...................................huyện....................................., tỉnh An Giang.

3. Tổng diện tích đang quản lý, sử dụng:.................................................. m2 ; trong đó:

3.1. Diện tích đất đang trực tiếp sử dụng:...............................................................m2

3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:............................ …………………....m2

3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:.................................... …………………...m2

3.4. Diện tích đất có tranh chấp:...................................................................................m2

3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ: ............................................…..m2

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:................................................................................m2

3.7. Diện tích khác:....................................................................................................m2

4. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà người sử dụng đất đang trực tiếp sử dụng:Nhà hoặc công trình xây dựng khác

Cây rừng, cây lâu năm

Loại nhà,

công trìnhDiện tích đất xây dựng (m2)

Số tầng

Kết cấu

Loại cây

Diện tích có cây (m2)
II. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT

- Do tiếp quản của ………………………..…………. năm ……. diện tích ………..m2

- Do nhận bàn giao của ……………………...………. năm ……. diện tích ………..m2

- Do bồi thường thành quả lao động cho …..… người, năm ……. diện tích ………..m2

- Lý do khác: (ghi rõ)
III. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ (ghi các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có như biên bản bàn giao đất, quyết định giao đất, xác nhận hoàn tất trả thành quả lao động, chứng từ chi trả thành quả lao động…)

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

4.........................................................................................................................................

5.........................................................................................................................................


IV. CAM KẾT:

- Đã hoàn tất việc bồi thường thành quả lao động cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân trong khu đất;

- Không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến khu đất;

- Sử dụng đất đúng mục đích theo quy định pháp luật.Địa danh, ngày …..... tháng …..... năm…............

Người đứng đầu cơ sở báo cáo
V. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
- Nguồn gốc sử dụng đất:.................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:................................................................

...........................................................................................................................................

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:....................................................................

...........................................................................................................................................

- Tình hình bồi thường thành quả lao động......................................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất:..........................................................................

- Ý kiến đề nghị:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

..............., ngày …..... tháng …..... năm…............ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN........
Mẫu số 12

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận

(Mẫu sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường ………………….;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất …………….
Tôi tên là: …………………………………… sinh năm …………………..

Là người đứng tên trên giấy chứng nhận số (số seri ghi tại trang 1 của GCN) ………..…….. được UBND (huyện/thị xã, thành phố) ……………………….……. cấp ngày …………………….

Nay đề nghị đính chính nội dung sai sót như sau:


Nội dung ghi trên giấy chứng nhận

Nội dung đề nghị đính chính

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Gửi kèm các loại giấy tờ sau đây để chứng minh (bản sao chụp có chứng thực, trường hợp bản sao chụp không có chứng thực thì mang theo bảng chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu):

1/- ………………………………………………………………………………........

2/- ………………………………………………………………………………........……………, ngày …… tháng …. năm 20….

Người đề nghị

(ký tên, ghi họ tên)
Mẫu số 13

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

C

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận

(Mẫu sử dụng cho tổ chức, cơ sở tôn giáo)

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang;

- Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài ngyên Môi trường.
Đơn vị chúng tôi là: …………………………………………………………….

Được UBND tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận số (số seri ghi tại trang 1 của GCN) ………..……….. ngày cấp …………………….

Nay đề nghị đính chính nội dung sai sót như sau:


Nội dung ghi trên giấy chứng nhận

Nội dung đề nghị đính chính

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Gửi kèm các loại giấy tờ sau đây để chứng minh (bản photo có chứng thực, trường hợp bản sao chụp không có chứng thực thì mang theo bảng chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu):

1/- ………………………………………………………………………………........

2/- ………………………………………………………………………………........……………, ngày …… tháng …. năm 20….

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 14

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)UBND HUYỆN………............

PHÒNG TN & MÔI TRƯỜNG

Số : /GXN-PTNMT

V/v xác nhận hoàn tất công tác thu hồi

đất đối với các hộ gia đình, cá nhânCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐịa danh, ngày …… tháng …… năm …….
Kính gởi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối với dự án …….. (ghi tên dự án), UBND huyện/thị xã/thành phố ……………. đã hoàn tất công tác thu hồi đất đối với tất cả các hộ gia đình, cá nhân, cụ thể đã ban hành ….. quyết định thu hồi đất như sau:

- Quyết định số …./QĐ-UBND ngày...… tháng …. năm...…. thu hồi đất của ông (bà) ………………………..…… với diện tích ……… m2;

- Quyết định số …./QĐ-UBND ngày ….. tháng ….. năm ….... thu hồi đất của ông (bà) ………………………..…… với diện tích ……… m2;

- Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …. tháng ….. năm ….... thu hồi đất của ông (bà) ………………………..…… với diện tích ……… m2.

Tổng số hộ thu hồi đất là: …. hộ.

Tổng diện tích thu hồi đất là: ….. m2.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định.

Các đề nghị khác (nếu có): ………………………………………………..


Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- UBND huyện …..;

- ……….. (tên chủ đầu tư);

- ………..;

- Lưu hồ sơ.Mẫu số 15

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN…………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-UBND Địa danh, ngày …… tháng …… năm ……THÔNG BÁO

Về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án………………………….


Căn cứ Quyết định số ….. QĐ/UBND ngày … tháng... năm … của UBND tỉnh (UBND huyện…..) về việc phê duyệt dự án đầu tư ……..Căn cứ Công văn số …….. ngày …. tháng …. năm ……. của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty ……… thực hiện dự án ……………(chỉ ghi trong trường hợp UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư),

UBND huyện ……… thông báo việc thu hồi đất để thực hiện dự án ……… như sau:1. Nội dung thu hồi đất:

a) Lý do thu hồi đất: Nêu mục đích, ý nghĩa của dự án.

b) Diện tích và vị trí khu đất thu hồi:

- Diện tích: khoảng...…m2 tại xã (phường, thị trấn) ….................., huyện (thị xã, thành phố)……...........

- Vị trí khu đất có tứ cận như sau:

+ Bắc giáp:

+ Đông giáp:

+ Tây giáp:

+ Nam giáp:

c) Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng … năm …. đến tháng … năm ….

d) Dự kiến kế hoạch thực hiện:

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Đo đạc hiện trạng, lập bản đồ khu vực dự án;

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất;

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Sau 20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất bàn giao đất, di dời tài sản gắn liền với đất cho Nhà nước.

- Từ tháng … năm ….. đến tháng ….. năm …..: Thực hiện hỗ trợ, bố trí tái định cư (ghi cụ thể: như tổ chức bắt thăm nền tái định cư).

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với chính quyền địa phương nêm yết về quy mô công trình tại địa điểm xây dựng để người dân biết và theo dõi.

- Đo đạc, lập bản đồ khu đất và tiến hành điều tra, khảo sát để phục vụ cho việc lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có), lập dự án đầu tư; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và UBND xã (phường, thị trấn) nơi có đất kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất; phối hợp với Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (hoặc tổ chức phát triển quỹ đất) có trách nhiệm:

- Giúp chủ đầu tư lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Sau khi dự án đầu tư được duyệt, tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất;

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để phục vụ việc thu hồi đất.4. UBND xã (phường, thị trấn)…….................có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi;

- Quản lý chặt chẽ đất đai trong khu vực dự án theo đúng quy định pháp luật;

- Phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư.5. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án có nghĩa vụ:

- Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường kê khai, kiểm kê phục vụ việc đền bù, giải tỏa, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch;

- Không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất kể từ ngày thông báo này được ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở TN&MT;

- Các cơ quan có liên quan;

- UBND xã/phường/thị trấn nơi có đất;

-...

- Lưu VT.Mẫu số 16a

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


UBND HUYỆN..............…

PHÒNG TN & MÔI TRƯỜNG


Số: /TTr-PTNMTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày........ tháng....... năm.........


TỜ TRÌNH

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của..............................................., địa chỉ………….………………………..........................................................................

1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy tờ xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn ………………….… về việc mất giấy chứng nhận;

- Giấy xác nhận của UBND xã ………………… về việc đã nêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 30 ngày;

- Các loại giấy tờ khác (nếu có).

2. Nhận xét, đề xuất:

Ông …………………………… và bà ………………………. đủ điều kiện để được cấp lại Giấy chứng nhận.

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện ………………………… quyết định hủy Giấy chứng nhận ……………..(ghi tên loại giấy chứng nhận) đã cấp có các đặc điểm sau:

- Số seri: …………………………………………………………

- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận ………………………………..

- Do UBND huyện ……………………. cấp ngày ….. tháng …… năm

Làm cơ sở cấp lại Giấy chứng nhận cho Ông …………………………… và bà ………………………. theo quy định./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;

- Lưu hồ sơ.Каталог: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 1.15 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương