QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởngtải về 23.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích23.79 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2121/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 21 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng

đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã

trên địa bàn tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 511/TTr-TT.HĐTĐKT ngày 16/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2.

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã nhằm thống nhất trong việc xét thi đua, khen thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

2. Việc xét khen thưởng phải dựa trên tiêu chí cụ thể, đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo đúng thành tích, đúng đối tượng và khen thưởng phải kịp thời để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng con người mới.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng này được áp dụng đối với việc xét khen thưởng các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.Chương II

CƠ CẤU VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG

Điều 3. Cơ cấu xét khen thưởng:

1. Khối có từ 05 đến 07 đơn vị: chọn 01 nhất, 01 nhì.

2. Khối có từ 08 đến 10 đơn vị: chọn 01 nhất, 01 nhì, 01 ba.

3. Khối có từ 11 đến 13 đơn vị: chọn 01 nhất, 01 nhì, 02 ba.

4. Khối có từ 14 đến 16 đơn vị: chọn 01 nhất, 02 nhì, 02 ba.

5. Khối có từ 17 đơn vị trở lên: chọn 01 nhất, 02 nhì, 03 ba.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm, xếp hạng thi đua của các cụm, khối, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã xem xét trong số các đơn vị về nhất các cụm, khối thi đua, chọn ra 02 đơn vị tiêu biểu đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, cụ thể:

- 01 đơn vị xã, phường, thị trấn.

- 01 đơn vị phòng, ban trong số các đơn vị phòng, ban xếp hạng nhất.

Điều 4. Hình thức khen thưởng và mức tiền thưởng

1. Đơn vị được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm theo mức tiền thưởng bằng 15,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Các đơn vị xếp hạng nhất các cụm, khối thi đua nhưng không được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh thì được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng bằng 3 lần mức lương tối thiểu chung.

3. Các đơn vị xếp hạng nhì các cụm, khối thi đua được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng bằng 2 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Các đơn vị xếp hạng ba các cụm, khối thi đua được tặng thưởng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung. Riêng các đơn vị ngành dọc, không thuộc biên chế và quỹ lương do huyện, thị xã quản lý, nên không tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được thì được tặng Bằng chứng nhận đơn vị xếp hạng ba cụm, khối thi đua, kèm theo mức tiền thưởng bằng tiền thưởng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

5. Thành tích tham gia cụm, khối thi đua được tặng Bằng khen UBND tỉnh hàng năm được tính thay cho Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc khi trình xét khen cao.


Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng các huyện, thị xã hướng dẫn việc chấm điểm thi đua cho các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cần quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua của các cụm, khối thi đua, có nội dung và chỉ tiêu cụ thể, góp phần đưa phong trào thi đua của tỉnh phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương