QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huếtải về 51.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích51.89 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1968/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Chỉ thị số 422/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông;

Căn cứ Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông;

Căn cứ Chỉ thị số 44/2005/CT-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp ở thành phố Huế, trung tâm thị trấn, thị tứ và các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 335/TTr-STTTT ngày 06 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện; Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế; Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về việc treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã,

thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý đường dây thuê bao treo trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn (sau đây gọi chung là khu vực nội thị) thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quy định này áp dụng đối với các Sở, Ban ngành liên quan, UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện (sau đây gọi tắt là các cơ quan) và các chủ sở hữu hệ thống cột, dây thuê bao viễn thông và truyền hình cáp treo trên cột (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

3. Đường dây thuê bao trong quy định này được tính từ hộp kết cuối đầu cáp đến nhà thuê bao.Điều 2. Dùng chung hạ tầng

1. Các doanh nghiệp khi sử dụng chung hạ tầng để treo dây thuê bao phải treo đúng vị trí quy định trên cột; từ trên xuống cách nhau 10cm theo thứ tự: EVN, VNPT, VIETTEL, HTC, FPT, VCTV và các doanh nghiệp mới khác (xem hình vẽ kèm theo). Điều khoản này được thể hiện trong hợp đồng dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp thực hiện việc kéo dây thuê bao trên tuyến cột của đơn vị chủ cột thì phải được sự được sự đồng ý và thống nhất về thiết kế của đơn vị chủ cột mới được thi công; đồng thời, phải tuân thủ các quy định hiện hành của cơ quan chủ quản đơn vị chủ cột.


Doanh nghiệp khác

2. Tại các vị trí dây thuê bao treo hoặc kết cuối trên cột, các doanh nghiệp phải treo etyket tên doanh nghiệp của mình với 2 khoảng cột treo 1 etyket, màu nền chủ đạo được quy định như sau:

a) Viễn thông Điện lực: màu cam;

b) Viễn thông Thừa Thiên Huế: màu dương (xanh trời);

c) Chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế: màu đỏ;

d) Trung tâm Truyền hình cáp Huế (HTC): màu hồng;

đ) Công ty Viễn thông FPT Miền trung tại Huế: màu tro (màu bạc);

e) Trung tâm Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV): màu lục (xanh lá cây);

g) Nếu có doanh nghiệp mới thì Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với doanh nghiệp về màu nền chủ đạo màu (tránh các màu đã dùng); sau đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chương II


QUY ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT HỘP CÁP VÀ DÂY THUÊ BAO

Điều 3. Hộp kết cuối đầu cáp

1. Để kết nối cáp phân phối với dây thuê bao phải dùng hộp đầu cáp. Dung lượng hộp đầu cáp phải phù hợp với nhu cầu phát triển thuê bao từ 1 đến 3 năm.

2. Vị trí lắp đặt hộp kết cuối đầu cáp:

a) Hộp đầu cáp được lắp đặt trên cột treo cáp hoặc trên tường nhà cách mặt đất ≥ 3m;

b) Vị trí lắp hộp đầu cáp phải được sự đồng ý của chủ sở hữu nơi lắp đặt; đảm bảo mỹ quan đô thị, thuận tiện cho quá trình lắp đặt mới dây thuê bao, bảo dưỡng và xử lý.

Điều 4. Dây thuê bao treo trên cột

1. Các loại dây thuê bao:

- Dây chuyên ngành viễn thông, truyền hình cáp đảm bảo các tính năng kỹ thuật, chất lượng chỉ tiêu ngành (hiện nay, chủ yếu sử dụng loại dây dẫn lõi đồng 99,95%, loại 01 đôi và loại 2 đôi hoặc cáp thuê bao đồng trục);

- Dây thuê bao quang (hiện đang sử dụng loại 4FO).

- Dây thuê bao treo có dạng hình số 8 có dây thép treo chịu lực.

- Dây thuê bao ngầm/dây thuê bao đóng trên tường nhà có dạng hình tròn không có dây chịu lực.

2. Nguyên tắc treo dây trên tuyến đường cột:

a) Tuyến đường dây treo trên cột khu vực nội thị không được dài hơn 300m (tính từ hộp cáp đến nhà thuê bao, kể cả đường kiệt, đường ngõ); không quá 03 khoảng cột và không được dài hơn 150m dọc tuyến đường nội thị (không bao gồm đường kiệt, đường ngõ). Trên cùng một hướng tuyến có từ 5 đôi dây thuê bao (của cùng một đơn vị) trở lên thì cần có phương án thay thế bằng một sợi cáp ngầm với dung lượng thích hợp có tính đến dự trữ;

b) Trên một tuyến cột không được dùng 02 dây thuê bao quang loại 2FO hoặc 02 dây thuê bao quang loại 4FO để thay thế cho cáp truyền dẫn.

c) Đảm bảo độ cao vượt đường bộ, đường sắt, cự ly với đường dây điện lực và với các công trình kiến trúc theo đúng quy định;

d) Hạn chế các điểm dây thuê bao treo vượt đường, trường hợp bất khả kháng dây thuê bao chuyển hướng đều phải đi hướng trong bụng góc và phải theo quy định của ngành Giao thông. Khi vượt đường phải tập trung tại một vị trí; nghiêm cấm việc treo vượt đường theo hình rẽ quạt.

đ) Dây thuê bao có độ dài ≤ 50m không cho phép có mối nối, mối nối phải được bấm “rệp” và cho phép cách nhau 90m có 01 mối nối (tương đương 2 khoảng cột/1 mối nối).

3. Một số quy định cụ thể khi treo dây:

a) Trước khi thi công kéo dây thuê bao phải kiểm tra gia cố tuyến đường cột đảm bảo độ vững chắc, không xiêu vẹo…, các trường hợp cột nứt, vỡ hoặc dây co, cột chống không đảm bảo, có nguy cơ dẫn đến đổ gãy cột thì phải tìm cách xử lý xong mới được thi công.

b) Dây thuê bao xuất phát từ hộp kết cuối đầu cáp ra đúng lỗ quy định phía phải hộp cáp (theo hướng nhìn vào mặt trước của hộp cáp), sau khi đã để dự phòng đấu nối trong hộp khoảng 10cm, dây phải được luồn vào trong ống bảo vệ từ hộp cáp dọc theo thân cột (chống câu móc trộm điện thoại và đảm bảo mỹ quan đô thị), điểm kết cuối dây cách ngọn cột khoảng 10cm;

c) Khi ra dây yêu cầu dây không bị xoắn, bị cóc (gãy góc); các đường dây thuê bao phải được căng kéo đảm bảo độ cao quy định, song song với mặt đất về một phía cột (phía gần nhà) đảm bảo mỹ quan; căng kéo thẳng hàng và trùng lên nhau (như 1 bó dây, không được có sợi chùng, sợi căng), không được chéo nhau, xoắn nhau, gác lên nhau; không được gác lên các công trình xây dựng, dây điện lực, cây cối (và ngược lại); không được che chắn tầm nhìn...;

d) Tại các điểm kết cuối dây trên cột, dây chịu lực phải được cắt gọn gàng trên gá đỡ, không quấn chồng chéo lên nhau.

đ) Điểm kết cuối dây để vào nhà thuê bao được cố định vào gá hãm hoặc bulon đầu vòng bắt vào nhà hoặc trồng cột sát nhà để kết cuối dây thuê bao. Trường hợp có nhiều dây thuê bao treo vào tòa nhà (khi chưa có mạng cáp nội bộ) cần chọn hướng đi thích hợp, hạn chế kéo rẽ quạt trên cùng một điểm kết cuối để đảm bảo mỹ quan.

e) Hộp đầu cuối để đấu nối dây vào nhà thuê bao phải có chống sét lắp tại bên ngoài nhà thuê bao, tại vị trí tránh mưa hắt và tiện kiểm tra, bảo dưỡng.
Chương III

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DÂY THUÊ BAO

Điều 5. Quy định cải tạo, sắp xếp dây thuê bao treo trên cột

Cải tạo, sắp xếp dây thuê bao treo trên cột tại các tuyến đường phố phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho người, các phương tiện tham gia giao thông và mỹ quan đô thị; phải dỡ bỏ các dây thuê bao cũ không còn sử dụng.Điều 6. Quy định quản lý hệ thống cột và dây thuê bao

1. Đối với các đơn vị chủ sở hữu hệ thống cột có trách nhiệm:

a) Quản lý, bảo trì hệ thống cột đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị;

b) Thống kê hiện trạng, danh mục hệ thống cột, lập danh sách, cập nhật trên bản vẽ vị trí các cột và thông báo cho các đơn vị có nhu cầu thuê cột;

c) Xây dựng quy trình quản lý dây thuê bao treo trên cột bảo đảm tính khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý và đúng tiêu chuẩn ngành TCN 68-254-2006;

d) Tổ chức kiểm tra, xử lý tháo dỡ những dây thuê bao treo trên cột không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật của Quy định này; phối hợp với đơn vị thuê cột để cải tạo, sắp xếp các dây thuê bao treo trên cột theo kế hoạch;

đ) Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cần thuê cột để phát triển thuê bao sau khi đã có văn bản thỏa thuận của hai bên;

e) Thực hiện chế độ cập nhật thông tin phát sinh tuyến cột và báo cáo thực trạng toàn bộ hệ thống cột sử dụng để treo dây thuê bao khu vực nội thị cho sở Thông tin và Truyền thông để làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý.

2. Đối với các đơn vị quản lý dây thuê bao có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc cải tạo, sắp xếp các dây thuê theo đúng tiêu chuẩn Ngành TCN 68-254-2006 và quy trình quản lý dây thuê bao treo trên cột của đơn vị sở hữu cột;

b) Tổ chức thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng, xử lý theo quy định của chuyên ngành để bảo đảm mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ;

c) Các doanh nghiệp không có hệ thống cột, muốn dùng chung hệ thống cột của doanh nghiệp sở hữu cột thì phải có văn bản thỏa thuận của hai bên và phải tuân thủ các điều cam kết đã ghi trong bản thỏa thuận; phải chịu mọi thiệt hại nếu làm trái với một trong các điều khoản thỏa thuận đã cam kết.Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống dây thuê bao treo trên cột khu vực nội thị;

b) Chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thi công mới, cải tạo, sắp xếp các dây thuê bao treo trên cột tại khu vực nội thị;

c) Tiếp nhận thông tin phản ánh về các đường dây thuê bao treo trên cột không đúng quy định, không đảm bảo an toàn, các sự cố về dây thuê bao treo để kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục và xử lý theo quy định;

d) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền phổ biến đầy đủ nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan, UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ theo các quy chuẩn chuyên ngành viễn thông đối với các đơn vị thi công mới, cải tạo, sắp xếp các dây thuê bao trên địa bàn.

2. Sở Xây dựng

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý hệ thống dây thuê bao treo trên cột nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị;

b) Cung cấp thông tin quy hoạch liên quan đến các khu đô thị mới, khu thương mại, khu công nghiệp được phê duyệt cho các đơn vị khai thác viễn thông biết để tiến hành lập dự án đầu tư hệ thống cống bể phục vụ ngầm hóa dây thuê bao đến tận nhà thuê bao.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủ phối hợp với Thanh tra liên ngành kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.

4. UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan để cùng giám sát, kiểm tra việc thực hiện cải tạo, sắp xếp và quản lý các dây thuê bao treo trên cột tại địa bàn;

b) Chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thi công mới, sắp xếp, cải tạo các dây thuê bao tại địa bàn và thông báo cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý những vi phạm.

5. Trung tâm Công viên Cây xanh:

Không cho phép các doanh nghiệp treo dây thuê bao trên cây xanh do đơn vị quản ký; kiểm tra, tháo dỡ toàn bộ dây thuê bao treo trên cây xanh hai bên đường phố.

Điều 8. Các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh căn cứ Quy định này có giải pháp, kế hoạch cụ thể về quản lý, sử dụng, cải tạo và phát triển dây thuê bao treo trên cột.Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức cải tạo, sắp xếp dây thuê bao hiện có

1. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh căn cứ Quy định này để xây dựng kế hoạch cải tạo, sắp xếp dây thuê bao khu vực nội thị. Trước ngày 31/3/2012 phải hoàn thành việc cải tạo, sắp xếp dây thuê bao trên 22 tuyến đường diễn ra lễ hội Festival; trước ngày 31/12/2012 phải hoàn thành cải tạo, sắp xếp các tuyến đường còn lại ở khu vực nội thị theo Quy định này.2. Tất cả các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Quy định này. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại phải xử lý bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh mà chưa được quy định rõ trong Quy định này thì Thủ trưởng các đơn vị đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
: uploadfiles -> vanban
uploadfiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
uploadfiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
vanban -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã phong hảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> TỜ trình về việc xin chủ trương gpmb, tái định cư và phương án
vanban -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> BÁo cáo tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương