QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngànhtải về 51.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích51.25 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1907/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 26 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành

về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi bổ sung năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 02/12/2010 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh về việc thay đổi Quy chế tổ chức, hoạt động và kiện toàn của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh; Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1362/SVHTTDL-TTr ngày 17/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện việc kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đội thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thay đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và xã hội, Y tế, Công Thương, Công an tỉnh, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành

về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh)Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước:

Đội kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội) là lực lượng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các thành viên là cán bộ, công chức của các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và tệ nạn xã hội. Nhằm thiết lập trật tự kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức và cá nhân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.Điều 2. Vị trí

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội là đơn vị do Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) thành lập, chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực, điều hành trực tiếp công tác của Đội và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước UBND tỉnh.Điều 3. Phạm vi hoạt động

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm chủ động kiểm tra và phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan, trong việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, đánh bạc và các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.


Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 4. Chức năng

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có chức năng kiểm tra, phát hiện và xác lập hồ sơ vi phạm pháp luật, đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.Điều 5. Nhiệm vụ

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có nhiệm vụ:

1. Thường xuyên theo dõi, khảo sát nắm tình hình và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm phải yêu cầu đương sự đình chỉ ngay hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

3. Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cơ quan chức năng giải quyết đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện.

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyền hạn

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có quyền hạn:

1. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tổ chức đoàn thể phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

2. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, tệ nạn xã hội đối với: cửa hàng kinh doanh băng đĩa nhạc, băng đĩa hình; trò chơi điện tử; quảng cáo; biển hiệu; nhiếp ảnh; karaoke; vũ trường; biểu diễn nghệ thuật; siêu thị; nhà hàng; khách sạn; nhà nghỉ; nhà trọ; xông hơi; mát xa; hớt tóc gội đầu máy lạnh… trên địa bàn tỉnh.

3. Yêu cầu chủ cơ sở hoạt động kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình và cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra. Đồng thời, đề nghị chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải hợp tác, hỗ trợ Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; thực hiện quyết định khám người, khám phương tiện, đồ vật theo thủ tục hành chính, quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Điều 7. Cơ cấu tổ chức

1. Trụ sở làm việc của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có con dấu riêng để hoạt động, các thành viên của Đội được UBND tỉnh cấp thẻ để sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có 01 Đội trưởng và 03 Đội phó. Đội trưởng do Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách; 03 Đội phó do: Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội (PC45) Công an tỉnh phụ trách. Các thành viên trong Đội do các sở, ngành có liên quan phân công gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh (phòng PC45, PC47, PC49, PC64, PA83) và Chi cục Quản lý thị trường.Điều 8. Thẩm quyền thành lập

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Đội phó và các thành viên của Đội theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Điều 9. Hoạt động của Đội

1. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội làm việc theo cơ chế phối hợp do Đội trưởng điều hành mọi hoạt động chung của Đội và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đội trưởng có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia Đội lịch công tác trước 02 ngày hoặc đột xuất (khi cần thiết) và nhận xét định kỳ 06 tháng, 01 năm về kết quả công tác của từng thành viên.

Đội phó có trách nhiệm giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

Các thành viên trong Đội chịu trách nhiệm trước Đội trưởng hoặc Đội phó về những công việc đã được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động (theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh) và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội chỉ được tiến hành kiểm tra khi có ít nhất 03 thành viên của 03 cơ quan, đơn vị trở lên tham gia, trong đó phải có Đội trưởng hoặc Đội phó và phải xuất trình quyết định thành lập Đội, thẻ kiểm tra.
Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, các thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có sự bàn bạc, trao đổi dân chủ để thống nhất về các biện pháp như: Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, các giấy tờ có liên quan đến việc vi phạm, xử lý hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Nếu các thành viên trong Đội không thống nhất thì Đội trưởng (hoặc Đội phó) quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với các trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền của các thành viên trong Đội, Đội trưởng có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật.

2. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội ở các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý, năm nhằm hạn chế chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm.

Trong trường hợp cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp trên có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp dưới để kiểm tra các vụ việc có tính chất phức tạp.

Mọi kế hoạch, thông tin về công tác kiểm tra được bảo mật theo quy định của pháp luật.Chương V

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Điều 11. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được cấp từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu từ trích phần trăm trong việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa xã hội do Đội kiểm tra liên ngành thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm theo dõi, cấp phát, thanh quyết toán theo quy định.

Hàng năm, Đội lập dự toán kinh phí hoạt động chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp dự toán gửi Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Kế toán.

Điều 12. Phụ cấp và công cụ hỗ trợ

1. Chế độ phụ cấp:

Thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội khi thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ hành chính được hưởng tiền làm thêm giờ theo quy định của Nhà nước.

2. Công cụ hỗ trợ:

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được trang bị đầy đủ các công cụ phục vụ cần thiết như: thẻ kiểm tra, máy quay phim, chụp hình, công cụ hỗ trợ… để thực hiện nhiệm vụ.
Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 13. Khen thưởng

1. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đội đề nghị khen thưởng theo quy định.

2. Thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khoẻ, tính mạng thì được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 14. Kỷ luật

Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm Quy chế này, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm:

a) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trên địa tỉnh. Chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất; tổng hợp và dự thảo báo cáo, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

b) Chủ động đề xuất nhân sự của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội đảm bảo bố trí đủ cán bộ theo Quy chế đề ra.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội hàng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định và quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan:

Thủ trưởng các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh và Chi cục quản lý thị trường có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý, có biện pháp tổ chức, phối hợp và thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế này.

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương