QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNHtải về 37.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích37.18 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG


Số: 562 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 01 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 1019/QĐ-TTg, ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 3888/QĐ-BTP, ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Xét Tờ trình số 158/TTr-STP, ngày 15/3/20113 của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013 (kèm theo Kế hoạch số: 836 /KH-UBND, ngày 01 / 4 /2013 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện theo tinh thần nội dung kế hoạch đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Bộ Tư pháp; PHÓ CHỦ TỊCH

- Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp);

- Thường trực TU, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Lao động TBXH, Tài chính;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

- Phòng NC, VHXH, KTTH;

- Lưu: VT, 2.10.04. Đã ký: Nguyễn Văn ThanhỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 836 /KH-UBND Vĩnh Long, ngày 01 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013


Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; nâng cao nhận thức của người khuyết tật và cộng đồng về các quyền của người khuyết tật, đặc biệt là quyền được trợ giúp pháp lý; tăng cường năng lực và hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng là người khuyết tật, đảm bảo 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.2. Yêu cầu

- Việc triển khai Kế hoạch trợ giúp pháp lý phải kịp thời đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, đồng thời phải phù hợp với nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật của Uỷ ban nhân dân tỉnh và khả năng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước;

- Nội dung các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật phải mang tính thực tiễn, khả thi, hiệu quả và tránh trùng lặp với các hoạt động trợ giúp pháp lý trong các Chương trình, Kế hoạch khác của Trung ương và của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, cơ quan thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các hoạt động, kết hợp lồng ghép với các Chương trình, Đề án hỗ trợ cho người khuyết tật khác.II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền, thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Nội dung thực hiện

- Xây dựng nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong các chuyên trang, chuyên mục chung về trợ giúp pháp lý trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Vĩnh Long;

- In ấn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp và sách pháp luật để cấp phát miễn phí cho người khuyết tật, trong đó các nội dung tuyên truyền, thông tin về Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; Quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật và các quyền khác mà họ được hưởng theo quy định của pháp luật; Giải đáp những vướng mắc pháp luật liên quan đến các vấn đề mà người khuyết tật hay yêu cầu;

- Lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại Trụ sở Hội Người khuyết tật, các Cơ sở Bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo các Chương trình, Kế hoạch về trợ giúp Người khuyết tật của UBND tỉnh.

b. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng, các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan được giao thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.c. Thời gian thực hiện: Quý I - IV.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Nội dung thực hiện

- Biên soạn Chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý) và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

b. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Hội Người khuyết tật, Cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.c. Thời gian thực hiện: Quý II-III.

3. Các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Nội dung

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật theo lĩnh vực pháp luật và loại đối tượng khuyết tật (khiếm thị, khiếm thính, dị tật, dị dạng…);

- Cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí như: Tư vấn pháp luật, Tham gia tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho đối tượng người khuyết tật tại Trụ sở Trung tâm, các Chi nhánh của Trung tâm khi có yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời;

- Hướng dẫn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nơi có nhiều người khuyết tật, hoặc tổ chức sinh hoạt tại các Hội Người khuyết tật, Cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;

- Thuê người phiên dịch trong trường hợp trợ giúp pháp lý cho đối tượng người khuyết tật không có khả năng nghe, nói.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Hội Người khuyết tật, Cơ sở người khuyết tật, Cơ sở Bảo trợ xã hội, Trường học, Cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.c) Thời gian thực hiện: Quý I - IV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được bảo đảm từ nguồn ngân sách của tỉnh.2. Trách nhiệm triển khai thực hiện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; xác lập cơ chế kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, kiểm tra nguồn lực bố trí cho hoạt động trợ giúp pháp lý; thực hiện việc khen thưởng, xử lý vi phạm và kiến nghị các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đảm bảo chất lượng, hiệu quả và kịp thời; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung hoạt động theo Kế hoạch này để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức sơ kết, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên đại bàn tỉnh.

Giao Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp với các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật; tổ chức lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý với các hoạt động trợ giúp người khuyết tật khác theo nội dung kế hoạch trợ giúp người khuyết tật của tỉnh.c) Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách đại phương để thực hiện Kế hoạch.d) Các Hội Người khuyết tật, Cơ sở Bảo trợ xã hội, Trường học, Cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - TBXH triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng là người khuyết tật là thành viên của đơn vị mình.e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh sống tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh qua (Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Bộ Tư pháp; PHÓ CHỦ TỊCH

- Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp);

- Thường trực TU, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Lao động TBXH, Tài chính;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;- Phòng NC, VHXH, KTTH;

- Lưu: VT, 2.10.04. Đã ký: Nguyễn Văn Thanh
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương