QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lựctải về 42.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích42.04 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1741/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 22 tháng 6 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

công nghệ thông tin năm 2009CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 18/TTr-STTTT ngày 03/6/2009,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin năm 2009.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH

Phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Bình Phước năm 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1741/QĐ-UBND

ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh)
I. MỤC TIÊU

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và chương trình cải cách hành chính, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, lãnh đạo thông tin, nâng cao năng lực của cán bộ lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng, phát triển thông tin trong một nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý thông tin trong các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã

Quản trị hệ thống là một vấn đề thiết yếu đòi hỏi các nhà quản trị hệ thống mạng phải có một trình độ và khả năng nhất định để giúp cho hoạt động của hệ thống ấy được duy trì và phát triển vững mạnh. Đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan Nhà nước nhằm đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước; giúp cho cán bộ quản trị hệ thống mạng máy tính trong đơn vị vận hành tốt hệ thống, triển khai, quản trị và hỗ trợ người dùng; cung cấp đủ kiến thức và khả năng cần thiết để quản lý tài khoản, tài nguyên trong môi trường mạng; quản lý truy cập các tài nguyên mạng.

II. CĂN CỨ THỰC HIỆN

- Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá.

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

III. HIỆN TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CNTT TỈNH BÌNH PHƯỚC

Qua khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 10/2008, kết quả cho thấy:

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh là: 2.042 người. Số lượng cán bộ, công chức đã qua đào tạo về CNTT chiếm tỷ lệ 73,60%. Cụ thể:

- Trình độ từ trung cấp trở lên về công nghệ thông tin: 41 người;

- Chứng chỉ B tin học: 378 người;

- Chứng chỉ A tin học: 1.084 người.

Tổng số cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước cấp huyện, thị xã là: 3.731 người. Số lượng cán bộ, công chức đã qua đào tạo về CNTT chiếm tỷ lệ 41,65%. Cụ thể :

- Trình độ từ trung cấp trở lên về công nghệ thông tin: 19 người;

- Chứng chỉ B tin học: 131 người;

- Chứng chỉ A tin học: 1.404 người.

Thực hiện dự án ''Phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2010'', năm 2007 đã tổ chức đào tạo được một lớp kỹ thuật viên với tổng số học viên là 30 cán bộ. Thực tế cho thấy nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh là rất lớn, đặc biệt là nâng cao trình độ lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo CNTT và cán bộ chuyên trách quản trị hệ thống mạng tại cơ quan, đơn vị.

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối tượng đào tạo.

- Quản lý CNTT là cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước từ tỉnh xuống huyện như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc và Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, cán bộ tham mưu của các sở, ngành tỉnh;

- Cán bộ quản trị hệ thống mạng trong đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát, vận hành hệ thống mạng, theo dõi, hỗ trợ người dùng, quản lý tài khoản, tài nguyên trong môi trường mạng;

- Các chuyên viên, CBCC vận hành thiết bị, ứng dụng các phần mềm hỗ trợ trong công tác quản lý.2. Các lớp đào tạo

a) Lớp Quản lý CNTT cho cán bộ lãnh đạo CNTT (CIO)

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, lãnh đạo thông tin; nâng cao năng lực của cán bộ CIO nhằm đáp ứng các yêu cầu ứng dụng, phát triển thông tin trong một nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý thông tin trong các sở, ngành tỉnh; các huyện, thị xã.

Mục tiêu của khóa học

- Giới thiệu CNTT;

- Lãnh đạo thông tin, vai trò và nhiệm vụ;

- Lãnh đạo thông tin, kỹ năng và phẩm chất;

- Các thách thức của lãnh đạo thông tin;

- Hoạch định chiến lược CNTT;

- Quản lý tổ chức và nhân lực CNTT;

- Cân đối giữa chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh;

- Quản lý hạ tầng về CNTT;

- Quản lý an toàn thông tin;

- Hệ thống thông tin;

- Quản lý nguồn lực tài chính CNTT;

- Quản lý CNTT theo mô hình dịch vụ;

- Quản lý dự án CNTT;

- Quản lý tri thức;

- Quản lý đối tác, outsourcing;

- Quản lý và đo lường giá trị của CNTT;

- Tin học hóa, các bước thực hiện và bài học kinh nghiệm.

Dự kiến khai giảng vào tháng 7 năm 2009;

Số lớp đào tạo: 1 lớp;

Số học viên: khoảng 50 cán bộ lãnh đạo CNTT của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã;

Thời gian đào tạo: 04 ngày.

b) Lớp chuyên viên mạng Cisco (CCNA)

Chương trình chuyên viên mạng Cisco (Cisco Certified Network Associate) cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản hạ tầng mạng, các thiết bị mạng, giao thức, mô hình mạng, làm việc với các thiết bị mạng của Cisco (Cisco Router, Switch), hệ điều hành mạng Cisco IOS, cấu hình định tuyến, phân chia mạng LAN ảo, cấu hình bảo mật hệ thống mạng bằng Access Control List, các kết nối diện rộng (WAN) ISDN, Frame Replay, Leased Line...

Mục tiêu của khóa học

Đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Cisco, có kiến thức chuyên sâu về thiết kế và xây dựng hạ tầng mạng dựa trên công nghệ mạng Cisco:

- Cung cấp kiến thức cơ bản về mô hình mạng, địa chỉ mạng, thiết bị mạng, công nghệ mạng LAN, WAN;

- Triển khai các kỹ thuật định tuyến trong hạ tầng mạng (Static route, RIP, EIGRP, OSPF);

- Triển khai các kỹ thuật chuyển mạch trong hạ tầng mạng (VLAN, Inter-VLAN, Switch Security);

- Cung cấp các kỹ thuật cao cấp về tổ chức địa chỉ mạng (VLSM, CIDR, Route Aggregation, Route Summarization);

- Triển khai công nghệ mạng không dây (WLAN);

- Thiết lập chế độ bảo mật hạ tầng mạng (ACL, Port security);

- Các công nghệ và các kỹ thuật cao cấp trên mạng WAN (NAT, Frame-Relay, PPP);

- Giới thiệu và cấu hình AAA: Authentication, Authorize, Accounting;

- Giới thiệu và cấu hình quản lý thiết bị mạng đạt tiêu chuẩn bảo mật;

- Cấu hình Cisco IOS firewall sử dụng SDM;

- Cấu hình Cisco IOS IPS sử dụng SDM;

- Cấu hình Cisco IPS VPN sử dụng SDM;

Trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để có thể dự thi lấy chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng CCNA của Cisco.

Dự kiến khai giảng vào tháng 8 năm 2009;

Số lớp đào tạo: 01 lớp;

Số học viên: khoảng 40 cán bộ chuyên trách CNTT;

Thời gian đào tạo: 18 ngày.

c) Lớp thiết kế và quản trị website

Đây là khóa học thiết kế website và quản trị website bằng công cụ mà không cần phải học lập trình. Khi tham gia khóa học thiết kế và quản trị website, học viên có thể thiết kế và quản trị được những trang web mang tính chuyên nghiệp và đầy sáng tạo, học viên có thể biết và thực hiện được:

- Các thủ thuật cần dùng trong thiết kế web: tạo file, folder, đường dẫn, trang trí văn bản, các thao tác xử lý văn bản, hình ảnh, . .

- Hướng dẫn sử dụng Internet, tìm hiểu và phân tích từng loại website;

- Kỹ năng thiết kế website;

- Thiết kế website hoàn chỉnh trên mã nguồn mở Joomla:

+ Giới thiệu luật mã nguồn mở, giới thiệu phần mềm Joomla;

+ Cài đặt Web Server cho Joomla, giới thiệu các loại Web Server khác;

+ Cài đặt Joomla: cài đặt ở Local Hosting, cài đặt Hosting Online, Upload lên Hosting, Config Domain, Hosting, Database Hosting Online;

+ Các thành phần chính trong Joomla: Component, Module, Plug-in;

+ Hoàn thiện Website bằng Joomla;

+ Điều hành và quản trị Website;

+ Tối ưu Website: giao diện, màu sắc, font chữ, vị trí các thành phần;

+ Bảo mật Website;

+ Tài liệu tham khảo thêm về Joomla;

+ Giải pháp lựa chọn Domain và Hosting tối ưu;

+ Học viên làm đề tài có sự hướng dẫn của giáo viên.

Dự kiến khai giảng vào tháng 7 năm 2009;

Số lớp đào tạo: 01 lớp;

Số học viên: khoảng 40 cán bộ chuyên trách họăc kiêm nhiệm CNTT;

Thời gian đào tạo: 18 ngày.

V. DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Chi phí đào tạo được tính theo báo giá hiện thời của các trường Đại học, các Trung tâm đào tạo CNTT có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh. (có Phụ lục kèm theo)VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Nội vụ:

Hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông về trình tự, thủ tục mở các lớp đào tạo về công nghệ thông tin trong Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT năm 2009.2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Hợp tác với đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong việc đào tạo về CNTT để triển khai thực hiện Kế hoạch; bố trí địa điểm mở lớp (tại thị xã Đồng Xoài); triệu tập học viên đúng đối tượng, thời gian quy định trong Kế hoạch

b) Tổ chức và theo dõi công tác đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào công việc tại cơ quan.

c) Theo dõi chặt chẽ các lớp để từ đó có kế hoạch đào tạo cho những năm tiếp theo.

d) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT năm 2009 đã được phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để chỉ đạo thực hiện.

e) Báo cáo Ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển cộng nghệ thông tin tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Bố trí cán bộ đi học theo đúng Kế hoạch khi có thông báo nhập học; tạo điều kiện để cán bộ theo học các lớp đạt kết quả tốt nhất, phục vụ công tác tốt hơn./.CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương