QuyếT ĐỊnh ban hành Danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu nămtải về 53.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích53.8 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 932/QĐ-UBND An Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm

được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh An Giang


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6 2016 của Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài nguyên và Môi trường Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục cây xanh cấm và hạn chế trồng trong phạm vi đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 48/TTr-SNN&PTNT ngày 17/3/2017 về việc ban hành Danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh An Giang,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh An Giang. Riêng đối với phạm vi đô thị trên địa bàn tỉnh thì không được chứng nhận quyền sở hữu đối với danh mục cây trồng được ban hành theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục cây xanh cấm và hạn chế trồng trong phạm vi đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu cây lâu năm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến bằng văn bản xác định loài cây lâu năm được cấp giấy chứng nhận sở hữu có trong Danh mục ban hành trong Quyết định này (trong trường hợp có đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai)

3. UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến việc đăng ký, chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm trên địa bàn quản lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)Lâm Quang Thi

PHỤ LỤC

Danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận

quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)


TT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Ghi chú

1

Bạch đàn

Eucalyptus tereticornis
2

Tràm ngoại

Melaleuca leucadendra
3

Tràm nội

M. cajuputi
4

Keo lá tràm

Acacia auriculifomis
5

Sao đen

Hopea odorata
6

Dầu rái

Dipterocarpus alatus
7

Xà cừ

Khaya senegalensis
8

Phượng vĩ

D. regia
9

Gõ đỏ

Pahudia cochinchinensis
10

Bằng lăng

Lagerstroemia
11

Giáng hương

Pterocarpus macrocarpus
12

Huỳnh Đàn (bọ cạp nước)

C. fistula
13

Cẩm lai

Dalbergia bariaensis
14

Muồng đen

Cassia siamea
15

Sộp

Ficus pumila
16

Gừa

F. benjamina
17

Lâm vồ

Ficus rumphii
18

Sến

Shorea
19

Căm xe

Xylia xylocarpa
20

Trâm

S. levinei
21

Bồ đề

Ficus religiosa
22

Me chua

T. indica
23

Vãi thiều

Litchi chinensis
24

Gõ mật

Sindora cochinchinensis
25

Phi lao

Casullina equisetifolia
26

Thị

Diospyros decandra
27

Ngọc lan

Michelia champpaca
28

Trương quân

A. scandens
29

Đa

Ficus bengalensis
30

Bàng lá nhỏ

Terminalia catappa
31

Tóc (dó bầu, trầm hương)

Aquilaria crassna
32

Đinh lăng

Polyscias fruticosa
33

Mật nhân

Eurycoma longifolia
34

Sâm bố chính

Hibiscus sagittifolius
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương