QuyếT ĐỊnh ban hành các quy chế tạm thời thí điểm thực hiện dân chủ ở cơ sởtải về 22.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích22.58 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 504/QĐ-UB

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4năm 1998QUYẾT ĐỊNH

Ban hành các quy chế tạm thời thí điểm thực hiện dân chủ ở cơ sởỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 30/TC-TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ;

Căn cứ Thông báo số 89 / TB-TU ngày 05/02/1998 của Thường trực Thành ủy Hải Phòng về đẩy mạnh xây dựng thiết chế dân chủ ở cơ sở,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy chế tạm thời thí điểm thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm:

1- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở các Doanh nghiệp Nhà nước.

2- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn.

3- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ phường.

4- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ Trường học.

Điều 2. 1- Thành lập các tổ công tác triển khai thí điểm các quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở cơ sở, phân công Tổ trưởng các tổ công tác này trên cơ sở các tổ công tác và Tổ trưởng thuộc Ban chỉ đạo thí điểm dân chủ ở cơ sở của Thành ủy gồm:

a. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nước; Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Thành ủy làm Tổ trưởng tổ công tác.

b. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm Tổ trưởng tổ công tác.

c. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở phường; Đồng chí trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố làm Tổ trưởng tổ công tác.

d. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở trường học; Đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Tổ trưởng tổ công tác.

2- Tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm tổ chức hoạt động của tổ công tác giúp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hướng dẫn; tổng hợp các ván đề phát sinh, nghiên cứu và đề xuất bổ sung, hoàn chỉnh để ban hành chính thức quy chế thực hiện dân chủ trong thời gian tới.

- Giao cho Ban tổ chức Chính quyền thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy và các Ban của Thành uỷ tổng hợp tình hình phản ánh của các tổ công tác thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 3: 1- Tổ chức chỉ đạo thí điểm triển khai quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ 8 đơn vị theo kế hoạch số 24 ngày 17/2/1998 của Ban chỉ đạo thành phố như sau:

a. Công ty Thảm len Hàng kênh; Công ty Sơn Hải phòng.

b. Xã Đặng Cương; xã An Đồng thuộc huyện An Hải.

c. Phường Lê Lợi; phường Đổng Quốc Bình thuộc quận Ngô quyền.

d. Trường phổ thông trung học kỹ thuật Hổng Bàng, trưòng phổ thông cơ sở Nguyên Trãi Hổng Bàng.

2- Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ngành của thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp, ngành mình để rút kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện, bổ sung hoàn chỉnh ban hành quy chế chính thức.Điều 4: Quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ 4 lĩnh vực nói tại điều I của Quyết định này chỉ áp dụng ở các đơn vị được chọn làm thí điểm và trong thời hạn từ 15/4 đến 15/7/1998.

Điều 5: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức Chính quyền thành phố, Tổ trưởng các tổ công tác triển khai thí điểm quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- CP, VPCP

- TTTU, TTHĐNDTP

- D/C Bí thư TU, CT HĐNDTP

- CT UBND TP

- Các PCT UBND TP

- CácngànhUBNDquận, huyện, thị xã, các Ban cùa Thành uỳ, VPTU

- CPVP


- Các tổ cv

- Lưu VPT/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Huy Năng
(Đã ký): Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương