QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 17.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích17.17 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1769/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 07 tháng 9 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 141/TTr-STP ngày 15/8/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012 được ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: 01 Quyết định (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

2. Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỔ SUNG NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan

soạn thảo

Cơ quan

phối hợp

Thời điểm

ban hành

01

Quyết định

Ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Sở Y tế

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Trong

năm


2012CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương