QuyếT ĐỊnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú trungtải về 9.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.76 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1741/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 26 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú trung

học cơ sở huyện Đồng Phú năm học 2011 - 2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT;

Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT -BGDĐT ngày 31/3/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú và Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Đồng Phú,Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2021/TTr-SGDĐT ngày 21/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung 30 chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011 - 2012 cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Đồng Phú,

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Đồng Phú và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Đồng Phú; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương