Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNHtải về 66.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích66.61 Kb.
QUY TRÌNH XÉT DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH GIÁO TRÌNH

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH

( Ban hành kèm theo Quyết định số 119/Q Đ/ĐHGĐ ngày 6 / 7 /2011)
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và xây dựng thương hiệu của Nhà Trường, Ban Giám Hiệu Trường Đại học CNTT Gia Định đã khuyến khích và tạo điều kiện cho các giảng viên ( cơ hữu và thỉnh giảng ) biên soạn giáo trình các môn học của mình. Thực hiện chủ trương nầy, ngoài việc trả thù lao biên soạn

( giáo trình chính thức : 05 triệu đồng/giáo trình và giáo trình nội bộ : 01 triệu đồng/giáo trình ), Nhà Trường còn đầu tư vào việc in ấn, lo việc phát hành giáo trình trong sinh viên và trả thêm tiền bản quyền cho tác giả ở mức 15% doanh thu.

Để hoạt động nầy đi vào nề nếp và được tiến hành trôi chảy, việc tiếp nhận, xét duyệt, phát hành các giáo trình và việc thanh toán tiền biên soạn giáo trình cho tác giả cần được tiến hành theo các bước sau :

Bước 1: Tiếp nhận bản thảo giáo trình ở các Khoa

Trước hết, các Trưởng Khoa phải có trách nhiệm phổ biến rộng rãi đến tất cả các giảng viên ( thỉnh giảng và cơ hữu ) trong Khoa của mình về chủ trương nêu trên của Ban Giám Hiệu và tích cực vận động các giảng viên hưởng ứng việc biên soạn giáo trình các môn học mà mình giảng dạy.

Khi nhận được bản thảo giáo trình của giảng viên, để thể hiện tính chuyên nghiệp, Trưởng Khoa phải làm BIÊN NHẬN GIÁO TRÌNH ( theo Mẩu 1 ) gởi cho tác giả 01 bản và lưu 01 bản tại Khoa.
Bước 2: Tổ chức nghiệm thu giáo trình cấp Khoa

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận giáo trình của giảng viên, Trưởng Khoa phải triệu tập Hội Đồng Khoa Học của Khoa trong đó có Trưởng Bộ môn liên quan để xem xét, đánh giá và nghiệm thu giáo trình cấp Khoa. Kết quả đánh giá được thể hiện qua BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH ( theo Mẩu 2 ) .

+ Có 2 trường hợp xảy ra :

- Nếu giáo trình chưa đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng : Trưởng Khoa có trách nhiệm thông báo cho tác giả biết lý do tại sao và gởi trả bản thảo giáo trình lại cho tác giả .

- Nếu giáo trình đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng : trong vòng 1 tuần lễ kể từ ngày tổ chức nghiệm thu, Trưởng Khoa phải làm “GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN GIÁO TRÌNH“ ( theo Mẫu 3 ) gởi Hội Đồng Khoa Học của Trường (qua phòng Nghiên Cứu Khoa Học), kèm theo 01 bộ giáo trình và Biên bản nghiệm thu giáo trình của Khoa.

Bước 3: Tổ chức nghiệm thu giáo trình cấp Trường

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận Giấy đề nghị xét duyệt giáo trình của Khoa, phòng Nghiên Cứu Khoa Học ( NCKH ) có trách nhiệm làm những công việc sau đây:

(1)- Rà soát và đánh giá sơ bộ giáo trình để đưa ra Hội đồng Khoa học nội bộ thu hẹp của Trường ( gồm Ban Giám Hiệu, Trưởng phòng NCKH, Trưởng phòng Đào Tạo và lãnh đạo Khoa hoặc Trưởng Bộ môn có liên quan ) .

- Nếu là giáo trình nội bộ, sau khi rà soát và thông qua Hội Đồng Khoa Học nội bộ thu hẹp, Trưởng phòng NCKH đề nghị Hiệu Trưởng phê duyệt cho ấn hành. Sau khi giáo trình được in xong và được cho nhập kho của Thư viện, phòng NCKH có trách nhiệm làm PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ( theo Mẫu 6 ) gởi phòng Tài Vụ để làm thủ tục thanh toán tiền cho tác giả .

- Nếu là giáo trình chính thức được Hội Đồng Khoa Học nội bộ thu hẹp đánh giá có triển vọng và có chất lượng tốt, Trưởng phòng NCKH đề xuất với Hiệu Trưởng thành lập Hội Đồng Khoa Học cấp Trường để xét duyệt giáo trình. Hội Đồng nầy có tính mở rộng bao gồm thành viên Hội Đồng Khoa Học nội bộ của Trường và các thành viên khác từ bên ngoài Trường.

(2)- Soạn thảo QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH và trình Hiệu Trưởng ký. ( Theo Mẫu 4 ).

(3)- Tổ chức cuộc họp của Hội đồng Khoa Học để nghiệm thu giáo trình. Trước đó tối thiểu 01 tuần lễ, phòng NCKH phải gởi đến tất cả các thành viên của Hội Đồng mỗi người 01 bản thảo của giáo trình để họ có đủ thời gian đọc và nghiên cứu trước.

(4)- Lập BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH ( theo Mẫu 5).Bước 4: Tổ chức in ấn, phát hành giáo trình và thanh toán tiền bản quyền cho tác giả.

Sau khi đã hoàn thành bước 3, Trưởng phòng NCKH có trách nhiệm :

(1)- Thông báo cho tác giả biết kết luận của Hội Đồng Khoa Học cấp Trường.

(2)- Làm thủ tục xin giấy phép xuất bản nếu giáo trình được Hội Đồng Khoa Học thông qua.

(3)- Tổ chức việc in ấn giáo trình.

(4)- Giao giáo trình đã in xong cho Thư viện để phát hành trong sinh viên và bổ sung nguồn sách giáo khoa cho Thư viện của Trường.

(5)-Trong vòng 3 ngày kể từ khi tiếp nhận giáo trình, Tổ trưởng tổ Thư viện (thuộc phòng NCKH) có trách nhiệm làm PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ( theo Mẫu 6 ) có xác nhận của Trưởng phòng NCKH gởi phòng Tài Vụ. Sau khi nhận được phiếu đề nghị nêu trên, phòng Tài Vụ có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán tiền bản quyền trực tiếp cho tác giả theo qui định hiện hành .

(6)- Số tiền thu được do phát hành giáo trình phải được tổ Thư viện nộp cho phòng Tài Vụ theo đúng qui định về tài chính. Sau đó, phòng Tài Vụ có trách nhiệm thanh toán từng đợt cho tác giả khoản tiền phát hành giáo trình theo qui định bằng 15% doanh thu.


HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )
TS NGUYỄN ĐĂNG LIÊM


Mẫu 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhoa: ………………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ -----------------------

Ngày …..tháng……năm…..


BIÊN NHẬN GIÁO TRÌNH
Khoa………………………………………Trường Đại Học CNTT Gia Định có nhận của giảng viên ……………………………………………

ĐT :………………………E-mail :…………………………bản thảo giáo trình môn học :.............................................................................................

Phân loại giáo trình :

- Giáo trình nội bộ : - Giáo trình chính thức :

Khoa chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến Quí Thầy/Cô trong thời hạn 15 ngày kể từ hôm nay.

Giảng viên soạn giáo trình Trưởng Khoa

( Ký tên ) (Ký tên )

Mẫu 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhoa: ………………….......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ ________________


Ngày ......tháng......năm........
BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH

( Cấp Khoa )
Hôm nay, ngày ........tháng..........năm 20.................

Chúng tôi, Hội Đồng Khoa Học của Khoa........................................, gồm :

- ........................................................Chức vụ .........................................

-.........................................................Chức vụ .........................................

- ........................................................Chức vụ .........................................

Đã nghiệm thu giáo trình môn học:............................................................

của tác giả:..................................................... là giảng viên ................................

( cơ hữu, thỉnh giảng) của Trường Đại Học CNTT Gia Định.

Hội Đồng Khoa Học của Khoa đã nhất trí đánh giá chất lượng giáo trình nầy như sau: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

và đề nghị với Hội Đồng Khoa học của Trường nghiệm thu, đánh giá để công nhận giáo trình nầy đạt loại:

- Giáo trình nội bộ: - Giáo trình chính thức:

của Trường Đại Học CNTT Gia Định.Trưởng Khoa Người ghi biên bản

( Ký tên ( Ký tên )


Mẫu 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhoa: ………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________ -----------------------

Ngày......tháng ....năm 20…..


GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN GIÁO TRÌNH
Kính gởi: Hội Đồng Khoa Học trường Đại học CNTT Gia Định
Vừa qua, Khoa ……………………………………đã nhận được bản thảo giáo trình môn học:…………………………của.........………………………….... là giảng viên ...............(cơ hữu, thỉnh giảng) của Trường Đại Học CNTT Gia Định.

Sau khi nghiên cứu kỹ và nghiệm thu cấp Khoa, chúng tôi nhận thấy giáo trình trên có nội dung tốt và thích hợp dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên của Trường chúng ta.

Kính đề nghị Hội Đồng Khoa Học của Trường xét công nhận đây là giáo trình:

- Nội bộ: - Chính thức:


của Trường Đại Học CNTT Gia Định và cho đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.
Trưởng khoa

Đính kèm: ( ký tên)

- 01 bộ giáo trình

- Biên bản nghiệm thu giáo trình của Khoa

Mẫu 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH

Số:……QĐ/ĐHGĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Tp. HCM, ngày ..... tháng..... năm 20......

 • Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 31/7/2007 về việc thành lập trường Đại học CNTT Gia Định;

 • Căn cứ quyết định số 261/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học CNTT Gia Định chính thức hoạt động

 • Căn cứ quyết định số 1292/ QĐ-BGDĐT, ngày 05/4/2010 của Bộ BộTrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng của trường Đại học CNTT Gia Định;

 • Căn cứ thông báo số 10/TB-ĐHGĐ ngày 03/04/2010 của Chủ tịch HĐQT về việc phân công công tác trong Ban Giám Hiệu Trường Đại học CNTT Gia Định.

 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng.

 • Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiên Cứu Khoa Học .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội Đồng Khoa Học xét duyệt giáo trình môn học: .......................................... gồm có thành phần như sau :

-TS.LS Nguyễn Đăng Liêm

 • Hiệu Trưởng

 • Chủ tịch Hội Đồng

-PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

 • Trưởng phòng NCKH

 • Thường Trực

-
- Ủy viên

-
…………

-
 • Thư ký

Điều 2: Hội Đồng Khoa Học xét duyệt giáo trình có các nhiệm vụ sau đây:

- Xem xét, đánh giá nội dung và chất lượng của giáo trình

- Đóng góp ý kiến để giúp tác giả hoàn thiện giáo trình theo yêu cầu của Nhà Trường

Điều 3 : Các thành viên của Hội Đồng Khoa Học có trách nhiệm thi hành quyết định nầy từ ngày ký .

Nơi nhận:

 • Như điều 3

 • Các thành viên BGH

 • Lưu

HIỆU TRƯỞNG


TS.LS NGUYỄN ĐĂNG LIÊM

Mẫu 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội Đồng Khoa Học Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________ -----------------------

Ngày …..tháng ….. năm…..
BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH

( Cấp Trường )

Hôm nay, ngày ........tháng........năm 20..........

Chúng tôi, Hội Đồng Khoa Học nghiệm thu giáo trình của Trường Đại Học CNTT Gia Định gồm :

-...........................................................Chức vụ .......................................

-...........................................................Chức vụ ........................................

-...........................................................Chức vụ .......................................

-...........................................................Chức vụ ........................................

Đã nghiệm thu giáo trình môn học :............................................................

của tác giả:................................................ là giảng viên ....................................

( cơ hữu, thỉnh giảng) của Trường Đại Học CNTT Gia Định.

Hội Đồng đánh giá chất lượng giáo trình nầy với tỷ lệ ………% như sau: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

và kết luận giáo trình nầy có thể được dùng làm giáo trình :

- Nội bộ: - Chính thức:

của Trường Đại Học CNTT Gia Định.
Chủ trì cuộc họp Người ghi biên bản

( Ký tên) ( Ký tên )

Mẫu 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ -----------------------

Ngày tháng năm

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

TIỀN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
Thư viện Trường Đại Học CNTT Gia Định đã nhập kho giáo trình : “.........................................................................................................................”

+ Tác giả:............................................................ĐT :................................

là giảng viên……………………...( cơ hữu, thỉnh giảng ) của trường Đại Học CNTT Gia Định.

+ Số lượng :...............................cuốn.

+ Phân loại : - Giáo trình nội bộ :

- Giáo trình chính thức:Đề nghị phòng Tài Vụ làm thủ tục thanh toán tiền thù lao biên soạn giáo trình trên cho tác giả theo qui định của Nhà Trường.


Trưởng Phòng Nghiên Cứu Khoa Học Tổ trưởng Tổ Thư viện

( ký tên ) ( ký tên ): images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương