Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néitải về 1.7 Mb.
trang1/24
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia L©m – TP. Hµ Néi

Môc lôc

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 1

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 20 2PHẦN I: MỞ ĐẦU 5

I. LÝ DO THIẾT KẾ VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN 5

1.1. Lý do và sự cần thiết phải lập Quy hoạch 5

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án 5

II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN LẬP QUY HOẠCH 6

III. CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH 6

3.1. Các cơ sở lập quy hoạch 6

3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu 7

3.3. Các cơ sở bản đồ 8

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 8

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 8

1.1. Vị trí địa lý 8

1.2. Địa hình 8

1.3. Khí hậu 8

1.4. Thuỷ văn 8

1.5. Địa chất công trình 9

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP 9

2.1. Các chỉ tiêu chính 9

2.2. Kinh tế 9

2.3. Xã hội 9

2.3.1. Dân số 9

2.3.2. Lao động 9

2.4. Hiện trạng sử dụng đất đai 10

2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 10

2.4.2. Hiện trạng điểm dân cư 10

2.5. Hiện trạng hạ tầng xã hội 10

2.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 12

2.6.1.Hiện trạng giao thông 12

2.6.2. Hiện trạng địa hình 13

2.6.3. Hiện trạng cấp nước 13

2.6.4. Hiện trạng cấp điện 13

2.6.5. Hiện trạng thoát nước mặt 14

2.7. Đánh giá việc thực hiện các quy hoạch đã có 14

2.8. Đánh giá chung 14

2.9. Các dự án triển khai trên địa bàn xã 16

PHẦN III: CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI 17

I. TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KT – XH CỦA XÃ 17

1.1. Xác định các tiềm năng và thế mạnh của xã Bát Tràng 17

1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 17

1.3. Xác định mối quan hệ không gian giữa xã với các đơn vị hành chính khác. 18

1.4. Tính chất xã và các tiềm năng phát triển 18

II. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 18

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 18

2.2. Dự báo quy mô dân số 19

2.3. Dự báo quỹ đất giáo dục 19

2.4. Dự báo quỹ đất xây dựng 19

PHẦN IV: ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI 19

I. QUAN ĐIỂM LỰA CHỌN ĐẤT PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CHÍNH 19

1.1. Lựa chọn các điểm dân cư tập trung 19

1.2. Phương hướng phát triển các ngành chính 19

II. CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI TOÀN XÃ 20

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 20III. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI VÀ CÁC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG 21

3.1. Quy hoạch các khu chức năng 21

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 21

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 25 22

3.2. Khái toán kinh phí XD công trình kiến trúc toàn mạng lưới 23

IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 24

V. QUY HOẠCH SẢN XUẤT 24

5.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 24

5.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất gốm sứ 24

5.3. Phát triển Thương mại – Dịch vụ - Du lịch 24

VI. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 25

6.1. Giao thông 25

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 266.2. Định hướng quy hoạch cấp điện 27

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 276.3. Định hướng cấp nước 28

6.4. Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước 28

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 42 286.5. Vệ sinh môi trường 29

6.6. Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường. 30

PHẦN V: QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM XÃ 30

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP 30

1.1. Quy mô - vị trí khu trung tâm 30

1.2. Hiện trạng tổng hợp 30

II. BỐ CỤC QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 32

2.1. Cơ cấu quỹ đất 32

2.2. Phân bổ quỹ đất theo chức năng và cơ cấu tổ chức không gian 33

III. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT 34

3.1. Chuẩn bị kỹ thuật 34

3.1.1. San nền 34

3.1.2. Thoát nước 34

3.1.3. Khối lượng – khái toán kinh phí XD hệ thống chuẩn bị kỹ thuật 34

3.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông 34

3.3. Quy hoạch hệ thống cấp điện 35

3.4. Quy hoạch hệ thống cấp nước 35

3.5. Thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường 35

PHẦN VI: KINH TẾ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 36

I. NGUỒN VỐN 36

II. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ 36

III. PHÂN KỲ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 37

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 38

PHẦN VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38

I. KẾT LUẬN 38

II. KIẾN NGHỊ 38

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 43

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 48 44

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 48

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 49 49

C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn vµ ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Hµ Néi Trang 50PHẦN I: MỞ ĐẦU

: UserFiles -> phihoanglong -> QHXDNONGTHONMOI -> 2014 -> HANOI -> HUYENGIALAM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
HUYENGIALAM -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
HUYENGIALAM -> Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương