Quy hoạch sử DỤng đẤT ĐẾn năM 2020 KẾ hoạch sử DỤng đẤT 5 NĂm kỳ ĐẦU (giai đOẠN 2011 2015) huyện gia lâM – thành phố hà NỘI


Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đấttải về 2.59 Mb.
trang6/23
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất


Thực hiện chủ trương chung của Nhà nước, giai đoạn 2006-2010 huyện Gia Lam đã tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng đất và đã được cấp trên phê duyệt và đã đượcđánh giá chất lượng tốt. UBND huyện Gia Lâm đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện được cụ thể như sau qua bảng sau:

Bảng 5. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Gia Lâm


Thø tù

chØ tiªuKÕt qu¶ thùc hiÖn
®Õn cuèi 2010


KÕ ho¹ch sö dông ®Êt
®Õn 2006 - 2010


T¨ng (+),

gi¶m (-)
so víi KH


DiÖn tÝch
(ha)


C¬ cÊu
(%)


DiÖn tÝch
(ha)


C¬ cÊu
(%)


DiÖn tÝch
(ha)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4)-(6)

 

diÖn tÝch ®Êt TN

 

11472,99

100,00

11.472,99

100,00

 

1

®Êt n«ng nghiÖp

NNP

6215,9016

54,18

5.716,5734

49,83

499,3282

1.1

§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

SXN

5925,7599

51,65

5.215,2417

45,46

710,5182

1.1.1

§Êt trång c©y hµng n¨m

CHN

5734,2018

49,98

4.866,4178

42,42

867,7840

1.1.1.1

§Êt trång lóa

DLN

3844,1309

33,51

3.021,6397

26,34

822,4912

1.1.1.2

§Êt cỏ dùng vào chăn nuôi

COC

78,5767

0,68

 

 

78,5767

1.1.1.3

§Êt trång c©y hµng n¨m cßn l¹i

HNC(a)

1811,4942

15,79

1.844,7781

16,08

-33,2839

1.1.2

§Êt trång c©y l©u n¨m

CLN

191,5581

1,67

348,8239

3,04

-157,2658

1.2

§Êt l©m nghiÖp

LNP

39,1592

0,34

28,4123

0,25

10,7469

1.2.2

§Êt rõng phßng hé

RPH

39,1592

0,34

28,4123

0,25

10,7469

1.3

§Êt nu«i trång thuû s¶n

NTS

197,0078

1,72

337,6290

2,94

-140,6212

1.4

§Êt n«ng nghiÖp kh¸c

NKH

53,9747

0,47

135,2904

1,18

-81,3157

2

®Êt phi n«ng nghiÖp

PNN

5080,1813

44,28

5.580,1534

48,64

-499,9721

2.1

§Êt ë

OTC

1247,1817

10,87

1.609,3774

14,03

-362,1957

2.1.1

§Êt ë t¹i n«ng th«n

ONT

1129,5658

9,85

1.442,7189

12,57

-313,1531

2.1.2

§Êt ë t¹i ®« thÞ

ODT

117,6159

1,03

166,6585

1,45

-49,0426

2.2

§Êt chuyªn dïng

CDG

2615,7417

22,80

2.713,2318

23,65

-97,4901

2.2.1

§Êt trô së c¬ quan, CTSN

CTS

82,2687

0,72

106,2519

0,93

-23,9832

2.2.2

§Êt quèc phßng, an ninh

CQA

59,0600

0,51

57,2700

0,50

1,7900

2.2.3

§Êt s¶n xuÊt kinh doanh PNN

CSK

401,1411

3,50

559,4796

4,88

-158,3385

2.2.4

§Êt cã môc ®Ých c«ng céng

CCC

2073,2719

18,07

1.990,2303

17,35

83,0416

2.3

§Êt t«n gi¸o, tÝn ng­­ìng

TTN

23,7781

0,21

21,3536

0,19

2,4245

2.4

§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

NTD

94,1257

0,82

102,0713

0,89

-7,9456

2.5

§Êt s«ng suèi vµ mÆt n­ưíc CD

SMN

1091,8024

9,52

1.131,4081

9,86

-39,6057

2.6

§Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c

PNK

7,5517

0,07

2,7112

0,02

4,8405

3

®Êt ch­­a sö dông

CSD

176,9080

1,54

176,2632

1,54

0,6448

3.1

§Êt b»ng ch­­a sö dông

BCS

176,9080

1,54

176,2632

1,54

0,6448

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương