Quy hoạch sử DỤng đẤT ĐẾn năM 2020 KẾ hoạch sử DỤng đẤT 5 NĂm kỳ ĐẦU (giai đOẠN 2011 2015) huyện gia lâM – thành phố hà NỘItải về 2.59 Mb.
trang4/23
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.1.3. Đất chưa sử dụng


Năm 2011, huyện Gia Lâm còn 176,908ha đất chưa sử dụng, chiếm 1,54% diện tích tự nhiên, bao gồm loại đất bằng chưa sử dụng.

2.2. Phân tích, đánh giá biến động các loại đất.

2.2.1. Biến động tổng diện tích tự nhiên

Theo số liệu thống kê đất đai của huyện tính đến ngày 01/01/2012, huyện có tổng diện tích tự nhiên là 11.472,99ha, tăng 3,09ha so với năm 2000.Nguyên nhân chính của việc tăng diện tích đất tự nhiên của huyện là do bị nhầm lẫn trong kỳ kiểm kê năm 2000 của xã Đa Tốn.

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 kết quả biến động cơ cấu đất đai trên địa bàn huyện được thể hiện chi tiết qua bảng dưới đây:


Bảng 4 . Tình hình biến động sử dụng đất huyện Gia Lâm


Lo¹i ®Êt

N¨m 2000

N¨m 2005

N¨m 2011

BiÕn ®éng ®Êt ®ai

Giai ®o¹n
(2000 - 2011)


Giai ®o¹n
(2005 - 2011)


Tæng diÖn tÝch tù nhiªn

11476,08

11472,99

11472,99

-3,09

0,00

I. §Êt n«ng nghiÖp

6782,9842

6437,62

6153,4333

-629,55

-284,19

1.1. §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

6544,6264

6165,56

5861,3816

-683,24

-304,18

1.1.1. §Êt trång c©y hµng n¨m

6349,6467

6017,08

5670,4550

-679,19

-346,63

1.1.1.1. §Êt trång lóa

4479,6117

4095,61

3783,4942

-696,12

-312,12

1.1.1.2. §Êt trång cá dïng vµo ch¨n nu«i

73,2745

79,26

78,5767

5,30

-0,68

1.1.1.3. §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c

1796,7605

1842,21

1808,3841

11,62

-33,83

1.1.2. §Êt trång c©y l©u n¨m

194,9797

148,48

190,9266

-4,05

42,45

1.2. §Êt l©m nghiÖp

54,5812

51,34

39,1592

-15,42

-12,18

1.3. §Êt nu«i trång thñy s¶n

147,5085

171,94

197,0078

49,50

25,07

1.4. §Êt n«ng nghiÖp kh¸c

36,2681

48,78

55,8847

19,62

7,10

II. §Êt phi n«ng nghiÖp

4326,5983

4853,67

5142,6496

816,05

288,98

2.1. §Êt ë

1058,0507

1253,33

1290,2930

232,24

36,96

2.1.1. §Êt ë n«ng th«n

1029,4238

1163,41

1172,6771

143,25

9,27

2.1.2. §Êt ë ®« thÞ

28,6269

89,92

117,6159

88,99

27,70

2.2. §Êt chuyªn dïng

2082,384

2334,07

2633,2867

550,90

299,22

2.2.1. §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh SN

79,2133

79,23

87,8687

8,66

8,64

2.2.2. §Êt quèc phßng, an ninh

52,0162

51,27

59,0600

7,04

7,79

2.2.3. §Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi NN

190,1244

359,85

410,9479

220,82

51,10

2.2.4. §Êt cã môc ®Ých c«ng céng

1761,0301

1843,72

2075,4101

314,38

231,69

2.2.4.1. §Êt giao th«ng

878,552

927,11

1067,0215

188,47

139,91

2.2.4.2. §Êt thñy lîi

730,4651

746,34

804,8964

74,43

58,56

2.2.4.3. §Êt truyÒn dÉn n¨ng l­­îng

0,6062

0,69

1,6727

1,07

0,98

2.2.4.4. §Êt v¨n hãa

2,9253

11,95

16,4536

13,53

4,50

2.2.4.5. §Êt y tÕ

5,52

5,52

9,4804

3,96

3,96

2.2.4.6. §Êt gi¸o dôc

63,4161

66,41

80,8317

17,42

14,42

2.2.4.7. §Êt thÓ dôc, thÓ thao

28,1598

31,57

34,1473

5,99

2,58

2.2.4.8. §Êt chî

5,51

5,74

11,8880

6,38

6,15

2.2.4.9. §Êt di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh

30,329

30,55

28,4176

-1,91

-2,13

2.2.4.10. §Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i

15,5434

17,84

16,9929

1,45

-0,85

2.2.4.11. §Êt c«ng tr×nh b­­u chÝnh VT

 

 

0,0682

0,07

0,07

2.2.4.12. §Êt x· héi

 

 

3,5398

3,54

3,54

2.3. §Êt t«n gi¸o tÝn ng­­ìng

18,2999

19,84

23,7781

5,48

3,94

2.4. §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

87,8035

91,42

94,1257

6,32

2,71

2.5. §Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc CD

1057,8479

1152,2

1093,6144

35,77

-58,59

2.6. §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c

22,2123

2,81

7,5517

-14,66

4,74

III. §Êt ch­­a sö dông

369,4975

181,7

176,9080

-192,59

-4,79
Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm

Qua bảng trên, chúng ta có thể thấy được chi tiết mức độ biến động diện tích của từng loại đất trên địa bàn huyện Gia Lâm trong những năm qua; cụ thể như sau:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương