Quy chế phụ CẤp kiêm nhiệm và phụ CẤp trách nhiệM ĐỐi với cán bộ CÔng đOÀn cơ SỞtải về 22.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.67 Kb.
#21358


QUY CHẾ

PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.

(Ban hành kèm theo quyết định số: 459/QĐ-CĐCTĐTTH-BCH, ngày 16/12/2010)
Căn cứ vào khả năng kinh phí công đoàn hàng tháng.

Để động viên, thù lao theo mức độ đóng góp của cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực TT-Huế quyết định mức phụ cấp và tiêu chuẩn những cán bộ Công đoàn được hưởng phụ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

I.- NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG PHỤ CẤP:

Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn (Ban hành kèm theo quyết định số: 1262/QĐ-TLĐ, ngày 19/9/2007 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) như sau:

- Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức vụ lãnh đạo trong tổ chức Công đoàn chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất trong suốt thời gian giữ chức vụ đó.

- Khi thôi giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm thì thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm từ tháng sau liền kề.

- Phụ cấp kiêm nhiệm không tính để đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

II.- TIÊU CHUẨN ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP, THÙ LAO:

A- Tổ trưởng công đoàn:

1) Hàng tháng có sinh hoạt tổ Công đoàn để kiểm điểm công tác Công đoàn tháng trước, đề ra công tác tháng sau (có ghi biên bản), thực hiện tốt những quy định, quy chế của Công đoàn cấp trên;

2) Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ trong tổ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng tháng;

3) Kịp thời nhắc nhở, kiểm điểm những đoàn viên, CNVC-LĐ trong tổ vi phạm kỹ luật lao động, quy trình trong sản xuất, công tác;

4) Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của đoàn viên, CNVC-LĐ trong tổ để giải quyết hoặc phản ảnh lên cấp trên;

5) Thu đoàn phí đầy đủ, nộp đúng thời gian quy định lên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận.B- Chủ tịch và các ủy viên BCH công đoàn bộ phận:

1) Hàng tháng có sinh hoạt Ban chấp hành Công đoàn bộ phận, để kiểm điểm công tác tháng trước và đề ra nhiệm vụ công tác tháng sau (có ghi biên bản);

2) Chỉ đạo đôn đốc các tổ Công đoàn thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn của tổ trưởng Công đoàn nêu ở phần A;

3) Có những hình thức động viên, giáo dục đoàn viên, CNVC-LĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hàng tháng, có tinh thần đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong đơn vị;

4) Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, CNVC-LĐ trong đơn vị để giải quyết hoặc phản ảnh lên cấp trên;

5) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; Thực hiện tốt việc chấm điểm, xếp loại Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn, mạng lưới ATVSV… theo quy chế hiện hành.

6) Thu, nộp đoàn phí đầy đủ, đúng thời gian quy định. Thực hiện việc thăm hỏi đoàn viên kịp thời, đúng như quy chế.

C- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

1) Hoàn thành nhiệm vụ được Ban chấp hành phân công;

2) Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành;

3) Tham gia với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nơi mình sinh hoạt, chỉ đạo tốt các mặt hoạt động của công đoàn.D- Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở:

1) Lập chương trình công tác hàng năm và thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra;

2) Thực hiện tốt quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở;

3) Giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.E- Ban Thanh tra nhân dân:

1) Lập chương trình công tác hàng năm và thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra;

2) Thực hiện tốt quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân;

3) Giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.III.- MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH

A- Phụ cấp kiêm nhiệm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoạt động không chuyên trách, hàng tháng được tính hệ số so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định, cụ thể như sau:

1) Chủ tịch: hệ số 0,30

2) Phó Chủ tịch: hệ số 0,20

B- Phụ cấp trách nhiệm: của cán bộ Công đoàn cấp cơ sở hàng tháng được tính hệ số so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định, cụ thể như sau:

1) Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở: hệ số 0,12.

2) Ủy viên Ban chấp hành; Kế toán; Thủ quỹ Công đoàn cơ sở:

Loại A: hệ số 0,10

Loại B: hệ số 0,08

3) Uỷ viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

Loại A: hệ số 0,07

Loại B: hệ số 0,05

4) Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng Công đoàn:

Loại A: hệ số 0,05

Loại B: hệ số 0,03

IV.- MỨC THÙ LAO BAN THANH TRA NHÂN DÂN:

Loại A: hệ số 0,07

Loại B: hệ số 0,05

Từ ngày 25 đến 30 của tháng cuối quý Ban chấp hành Công đoàn bộ phận căn cứ tiêu chuẩn để xét và đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực xem xét phụ cấp các tháng trong quý cho Tổ trưởng Công đoàn, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận theo loại A, B; Căn cứ vào quá trình theo dõi, chỉ đạo Ban Thường vụ có thể công nhận hoặc không công nhận đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn bộ phận, nếu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận xếp loại không chính xác.

Đối với Chủ tịch Công đoàn bộ phận, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở, ủy viên Ban Thanh tra nhân dân do Ban Thường vụ xét xếp loại.

Quy chế này đã được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các Công đoàn bộ phận phản ảnh về Công đoàn cơ sở để tập hợp báo cáo Ban chấp hành nghiên cứu sửa đổi./.
Каталог: info
info -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
info -> PHÒng đÀo tạo số: /tb-đt cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
info -> SÁch tham khảo văn học nưỚc ngoàI
info -> Thông tin cập nhật các ấn phẩm nghiên cứu sốt rét mới nhất trên toàn cầu
info -> TẬP ĐOÀn sông đÀ
info -> 1. Việc xác định mức phạt tiền cụ thể
info -> CỦa bộ CÔng nghiệp số 06/2006/tt-bcn ngàY 26 tháng 9 NĂM 2006
info -> NỘi dung giới thiệu về nhà sản xuất daavlin usa
info -> Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/tt-btc ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) BỘ TÀi chíNH
info -> 200 questions The English Olympic for youth officials 2014 Historical questions

tải về 22.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương