Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Điều 18.Quy trình cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạotải về 0.56 Mb.
trang7/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Điều 18.Quy trình cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo


1. Hàng năm, khi có nhu cầu, đơn vị đào tạo đề nghị cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học của đơn vị mình. Quy trình cập nhật, điều chỉnh các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng cấp bằng được thực hiện như sau:

a) Cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo

- Đơn vị triển khai đào tạo chuyên ngành (Khoa chuyên môn của trường trường đại học thành viên, tổ bộ môn (hoặc bộ phận chuyên môn) của viện, khoa và trung tâm) tổ chức đề xuất cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo và đề cương môn học của các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị họp thẩm định chương trình cập nhật, điều chỉnh;

- Thủ trưởng đơn vị trình Đại học Quốc gia Hà Nội hồ sơ để thẩm định và ban hành. Trong hồ sơ đề nghị cần nêu rõ những nội dung cập nhật, điều chỉnh, số tín chỉ, tỉ lệ điều chỉnh so với chương trình đào tạo hiện hành;

b) Thẩm định và ban hành chương trình đào tạo

- Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thẩm định chương trình đào tạo;

- Nếu nội dung cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo có tỉ lệ dưới 20% so với chương trình đào tạo hiện hành, Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định và quyết định ban hành chương trình đào tạo cập nhật, điều chỉnh;

- Nếu nội dung cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo từ 20% trở lên so với chương trình đào tạo hiện hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức họp hội đồng thẩm định chuyên môn và quyết định ban hành chương trình đào tạo cập nhật, điều chỉnh như đối với các chương trình mở mới quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17. của Quy chế này.

2. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng, việc cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo do đối tác nước ngoài quy định và phải thông báo cho đơn vị liên kết, báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt trước khi tổ chức tuyển sinh 3 tháng.


Điều 19. Đình chỉ tuyển sinh chương trình đào tạo


1. Đơn vị đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) Không bảo đảm một trong các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ quy định tại Điều 15., Điều 16., Quy chế này;

b) Không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp;

c) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm đã được phép đào tạo;

d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định đình chỉ tuyển sinh, trong đó nêu rõ lí do đình chỉ tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của học viên, giảng viên.

3. Sau khi khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh, đơn vị đào tạo có thể đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định cho phép tuyển sinh trở lại.


Điều 20. Thu hồi quyết định giao nhiệm vụ đào tạo


1. Đơn vị đào tạo bị thu hồi quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Có hành vi gian lận để được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lí, tổ chức, đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh chuyên ngành đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh;

d) Không đạt tiêu chuẩn tại các kì kiểm định chất lượng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội;

e) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thu hồi nhiệm vụ đào tạo, trong đó nêu rõ lí do thu hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của học viên, giảng viên.
Chương III

TUYỂN SINH

Điều 21. Chỉ tiêu tuyển sinh


1. Trước 30 tháng 6 hàng năm, căn cứ vào năng lực đào tạo của đơn vị, nhu cầu của xã hội và khả năng có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp, đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh của từng chuyên ngành, từng hình thức đào tạo với chương trình đào tạo tương ứng cho năm học tiếp theo, báo cáo và đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đơn vị. Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh được giao, đơn vị đào tạo phân bổ chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho các chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh của khóa học nào được thực hiện trong khóa học đó, không chuyển sang khóa học sau.

Điều 22. Điều kiện dự tuyển đào tạo thạc sĩ


1. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi;

Riêng đối với các chuyên ngành ngoại ngữ, nếu người dự thi đăng kí thi vào chuyên ngành đúng với bằng tốt nghiệp đại học hệ không chính quy thì phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của một ngành ngoại ngữ khác;

c) Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi;

d) Có đủ sức khỏe để học tập;

e) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo.

2. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này, ngoài ra còn phải:

a) Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi;

b) Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.

3. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế

a) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này và điều kiện ngoại ngữ do hai đối tác thỏa thuận (nếu có).

b) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này và đáp ứng các yêu cầu do đối tác nước ngoài đặt ra (nếu có).

c) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng: điều kiện dự tuyển theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

4. Đối với những chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan tới nhiều đơn vị và các chương trình đặc biệt khác, điều kiện dự tuyển do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.


: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương