Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Điều 60. Tiêu chuẩn hướng dẫn luận văn, luận ántải về 0.56 Mb.
trang20/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Điều 60. Tiêu chuẩn hướng dẫn luận văn, luận án


1. Hướng dẫn luận văn

a) Giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học được hướng dẫn nhiều nhất 5 luận văn; tiến sĩ được hướng dẫn nhiều nhất 3 luận văn trong cùng một thời gian;

b) Mỗi luận văn có không quá 2 cán bộ hướng dẫn. Trường hợp luận văn có hai cán bộ hướng dẫn thì một cán bộ hướng dẫn chính chịu trách nhiệm chủ trì và chỉ đạo hoạt động hướng dẫn, một cán bộ hướng dẫn phụ có trách nhiệm tham gia hoạt động hướng dẫn theo sự phân công của cán bộ hướng dẫn chính.

2. Hướng dẫn luận án

a) Giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học được phép một mình hướng dẫn luận án. Giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học được hướng dẫn hoặc tham gia hướng dẫn không quá 5 luận án; tiến sĩ được tham gia hướng dẫn không quá 1 luận án trong cùng một thời gian. Mỗi cán bộ hướng dẫn chính không quá 2 luận án của các nghiên cứu sinh trong cùng một năm tuyển sinh;

b) Mỗi luận án có không quá 2 cán bộ hướng dẫn. Trường hợp luận án có hai cán bộ hướng dẫn thì một cán bộ hướng dẫn chính chịu trách nhiệm chủ trì và chỉ đạo hoạt động hướng dẫn, một cán bộ hướng dẫn phụ có trách nhiệm tham gia hoạt động hướng dẫn theo sự phân công của cán bộ hướng dẫn chính.

3. Trong một số trường hợp đặc biệt, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ quyết định số lượng luận văn, luận án mà một cán bộ được phép hướng dẫn và số lượng cán bộ hướng dẫn cho một luận văn, luận án.

Chương IX

NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

Điều 61. Nghĩa vụ của người học


1. Thực hiện nhiệm vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Người học là người nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán của Việt Nam;

2. Hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc quy chế và nội quy của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo;

3. Có trách nhiệm khai báo các thông tin liên quan đến cá nhân, cập nhật dữ liệu khi có những thay đổi trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội;

4. Thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học đúng thời hạn quy định theo chương trình, kế hoạch của đơn vị đào tạo; báo cáo đầy đủ và đúng hạn về kết quả học tập, nghiên cứu, rèn luyện và các thông tin khác theo yêu cầu của đơn vị đào tạo;

5. Tham gia các hoạt động như một thành viên của đơn vị

a) Tham gia hoạt động đào tạo tại đơn vị chuyên môn: trợ giảng, chữa bài tập, hướng dẫn thực hành, thực tập, thực tế, coi thi, chấm bài…theo yêu cầu của người hướng dẫn và kế hoạch, sự phân công của thủ trưởng đơn vị đào tạo và lãnh đạo đơn vị chuyên môn. Định mức hoàn thành công tác này do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định;

b) Tham gia hoạt động nghiên cứu tại đơn vị chuyên môn: tham gia các đề tài nghiên cứu, tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên môn,… theo yêu cầu của người hướng dẫn và kế hoạch, sự phân công của thủ trưởng đơn vị đào tạo và lãnh đạo đơn vị chuyên môn. Định mức hoàn thành công tác này do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định;

6. Báo cáo kết quả hoạt động trí tuệ trong thời gian học tập, nghiên cứu tại đơn vị đào tạo (nếu có) theo định dạng chuẩn để đơn vị đào tạo đăng tải trên trang web của đơn vị và cung cấp cho trang web của Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Có ý thức xây dựng, gìn giữ, bảo vệ và phát huy thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị đào tạo;

8. Tôn trọng giảng viên, cán bộ, nhân viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động về chính trị, tư tưởng, đạo đức của ngành giáo dục và của Đại học Quốc gia Hà Nội;

9. Đóng góp các khoản kinh phí theo quy định.

Điều 62.Quyền lợi của người học


1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng kí dự tuyển khi trúng tuyển;

2. Được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học, năm học, học kì và môn học;

2. Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong đơn vị đào tạo;

3. Được tạo điều kiện sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất khác của đơn vị đào tạo và cơ sở phối hợp để phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu đã được thông qua;

4. Được thanh toán thù lao tương xứng khi tham gia các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của đơn vị đào tạo;

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.Chương X

TÀI CHÍNH CHO ĐÀO TẠO

Điều 63. Nguồn tài chính cho đào tạo sau đại học


1. Nguồn tài chính cho đào tạo sau đại học bao gồm kinh phí do Nhà nước cấp, học phí của người học, kinh phí của các đề tài nghiên cứu khoa học, kinh phí từ hoạt động hợp tác và chuyển giao công nghệ và các nguồn tài trợ khác.

a) Kinh phí từ Ngân sách nhà nước

Đại học Quốc gia Hà Nội phân bổ kinh phí từ Ngân sách nhà nước theo định mức và chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho các chuyên ngành có chương trình đào tạo tương ứng: chương trình đào tạo chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế…

b) Tất cả học viên, nghiên cứu sinh đều phải đóng học phí theo số tín chỉ đăng kí học trong mỗi học kì. Học phí được tính theo công thức:trong đó:

M: Số học phí phải nộp

a: Định mức học phí cơ bản của một tín chỉ

k: Tổng số môn học

hi: Hệ số học phí của môn học thứ i

ni: Số tín chỉ của môn học thứ i

Thủ trưởng đơn vị đào tạo xây dựng định mức học phí cho một tín chỉ và hệ số học phí của từng môn học cho tất cả các ngành học phù hợp với các quy định chung của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội, không cao hơn mức học phí do Nhà nước quy định, báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Kế hoạch Tài chính) phê duyệt trước khi thực hiện.

- Cách tính học phí trên được áp dụng cho cả các môn học phải học lại.

- Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định cụ thể và công bố công khai, rộng rãi cho người học biết cách thức thu, nộp học phí.

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác

Các nguồn kinh phí hợp pháp dành cho công tác đào tạo do thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định theo tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả sử dụng và cân đối giữa các nguồn kinh phí.

2. Sử dụng kinh phí đào tạo

a) Trên cơ sở nguồn kinh phí đào tạo và tổng số tín chỉ của mỗi chương trình đào tạo, đơn vị đào tạo xác định nội dung và mức chi theo tín chỉ. Kinh phí đào tạo phải được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả;

b) Đơn vị quản lí nguồn kinh phí đào tạo có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tổ chức đào tạo theo tỉ lệ và định mức do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định;

c) Đơn vị được giao quản lí cơ sở vật chất có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất ưu tiên phục vụ công tác đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Hiệu quả sử dụng kinh phí đào tạo

Đơn vị đào tạo xác định tỉ lệ các nguồn kinh phí đào tạo cho mỗi ngành học cụ thể. Sau một khóa học, đơn vị đào tạo đánh giá tổng kết tính hiệu quả kinh tế về kinh phí đào tạo của mỗi ngành học và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiệu quả sử dụng kinh phí đào tạo là căn cứ để Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép tiếp tục đào tạo hay dừng đào tạo một ngành học.: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương