Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Điều 51. Xử lí những trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn quy địnhtải về 0.56 Mb.
trang18/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Điều 51. Xử lí những trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn quy định


1. Sau khi được hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án thông qua, hồ sơ đề nghị chấm luận án phải được hoàn thiện và nộp cho đơn vị thụ lí hồ sơ chấm luận án trong thời hạn 3 tháng. Nếu quá thời hạn này, hồ sơ đề nghị chấm luận án phải được xử lí như sau:

a) Quá thời hạn từ 3 đến trước 6 tháng:

- Nghiên cứu sinh phải giải trình về lí do chậm trễ (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn);

- Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án phải họp lại để khẳng định ý nghĩa khoa học, tính thời sự của luận án và tiếp tục đề nghị cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án trước hội đồng chấm luận án;

b) Quá thời hạn từ 6 tháng trở lên: hồ sơ sẽ bị chấm dứt quá trình xử lí.

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả phản biện độc lập luận án, nghiên cứu sinh phải hoàn thiện luận án trong thời hạn 3 tháng. Nếu quá thời hạn trên thì hồ sơ luận án sẽ bị chấm dứt quá trình xử lí.Chương VI

CÔNG NHẬN HỌC VỊ VÀ CẤP BẰNG

Điều 52. Quản lí phôi bằng


Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện in, quản lí và cấp phát phôi bằng thạc sĩ, tiến sĩ cho các đơn vị đào tạo.

Điều 53. Điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ


1. Học viên được xét công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Trong thời gian học tập của khóa học;

b) Đạt yêu cầu tiểu luận thạc sĩ hoặc bảo vệ thành công luận văn;

c) Đã nộp bản luận văn, tóm tắt luận văn, kèm theo đĩa compact (CD) ghi toàn bộ nội dung luận văn, tóm tắt luận văn, giới thiệu luận văn bằng tiếng Việt và tiếng Anh kèm theo phần mềm để đọc các nội dung đó (nếu cần) cho Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội để đưa vào cơ sở dữ liệu số hóa;

d) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, học viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng nhận điểm các môn học đã hoàn thành trong chương trình đào tạo và được cấp các chứng chỉ theo các khối kiến thức đã hoàn thành. Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp chứng nhận điểm môn học và chứng chỉ khối kiến thức cho học viên.


Điều 54. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ


1. Đơn vị đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 53., Quy chế này trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ ngày học viên bảo vệ luận văn hoặc có kết quả chấm tiểu luận thạc sĩ.

2. Việc quyết định công nhận học vị thạc sĩ được thực hiện trong thời hạn tối đa 3 tháng kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp bằng. Hồ sơ này phải được lưu trữ lâu dài.

3. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ đối với các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, các chuyên ngành đào tạo liên quan tới nhiều đơn vị, các chuyên ngành đào tạo thí điểm, các chương trình đào tạo thạc sĩ thực hiện tại các viện, khoa và trung tâm.

4. Hiệu trưởng trường đại học thành viên quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ thực hiện tại đơn vị mình và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội (trừ các chuyên ngành quy định tại Khoản 3, Điều này).

5. Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp bảng điểm học tập cho học viên của đơn vị mình kèm theo bằng thạc sĩ đã được cấp. Bảng điểm học tập của học viên bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phải ghi rõ tên chuyên ngành (chương trình định hướng nghiên cứu/thực hành), tên môn học, số tín chỉ của môn học, điểm môn học, tổng số tín chỉ các môn học, điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá, tên đề tài luận văn/tiểu luận, điểm luận văn/tiểu luận và tập thể cán bộ hướng dẫn.

6. Đơn vị đào tạo tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ cho học viên hoàn thành chương trình đào tạo ở đơn vị mình theo lịch phù hợp với điều kiện của đơn vị, công bố công khai toàn bộ thông tin về cấp bằng thạc sĩ trên trang web của đơn vị và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, giá trị văn bằng được cấp.

7. Việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho học viên thuộc các chương trình đào tạo đặc biệt do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Điều 55. Điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ


1. Nghiên cứu sinh được xét công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Trong thời gian học tập của khóa học;

b) Bảo vệ thành công luận án trước hội đồng chấm luận án và đạt yêu cầu thẩm định đối với các luận án thuộc diện thẩm định;

c) Đã nộp bản luận án, tóm tắt luận án, kèm theo đĩa compact (CD) ghi toàn bộ nội dung luận án, tóm tắt luận án, giới thiệu luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các bài báo đã công bố kèm theo phần mềm để đọc các nội dung đó (nếu cần) cho Thư viện Quốc gia và Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội để đưa vào cơ sở dữ liệu số hóa;

d) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, nghiên cứu sinh không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Nghiên cứu sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng nhận điểm các môn học, chuyên đề đã hoàn thành trong chương trình đào tạo và được cấp các chứng chỉ theo các khối kiến thức đã hoàn thành. Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp chứng nhận điểm môn học, chuyên đề và các chứng chỉ khối kiến thức cho nghiên cứu sinh.


Điều 56.Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ


1. Đơn vị đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh đã đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 55., Quy chế này trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ ngày nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án.

2. Việc quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ được tiến hành sau 3 tháng kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị. Hồ sơ này phải được lưu trữ lâu dài.

3. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án trên cơ sở các hồ sơ chấm luận án (bao gồm hồ sơ của các luận án không phải thẩm định và hồ sơ của các luận án đã đạt yêu cầu thẩm định).

4. Bằng tiến sĩ có chữ kí của thủ trưởng đơn vị đào tạo và chữ kí của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được đóng dấu của Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp bảng điểm học tập cho nghiên cứu sinh của đơn vị mình kèm theo bằng tiến sĩ đã được cấp. Bảng điểm học tập của nghiên cứu sinh bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phải ghi rõ tên chuyên ngành, tên môn học, số tín chỉ của môn học, điểm môn học, tổng số tín chỉ các môn học, điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá, tên đề tài luận án, kết quả chấm luận án và tập thể cán bộ hướng dẫn.

6. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trao bằng tiến sĩ theo nghi lễ mỗi năm một lần cho tất cả các nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trong năm.: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương