Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Điều 49. Thẩm định luận ántải về 0.56 Mb.
trang17/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Điều 49. Thẩm định luận án


1. Nguyên tắc thẩm định luận án

a) Hàng tháng, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành tổ chức thẩm định luận án do các trường đại học thành viên tổ chức chấm luận án. Công tác này giao cho Ban Đào tạo thực hiện;

b) Sau khi hoàn thiện hồ sơ của hội đồng chấm luận án, hiệu trưởng các trường đại học thành viên báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo) về việc tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh của đơn vị mình;

c) Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xác định các luận án cần thẩm định theo cách lựa chọn ngẫu nhiên hoặc khi luận án bị khiếu nại, tố cáo hoặc khi có nghi vấn trong quá trình đào tạo, quá trình làm việc của Hội đồng chấm luận án. Số lượng luận án được chọn thẩm định đảm bảo ít nhất 30% số luận án bảo vệ trong năm của đơn vị đào tạo. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đơn vị đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội có văn bản thông báo về trường hợp cần thẩm định và yêu cầu gửi hồ sơ về Đại học Quốc gia Hà Nội để thẩm định.

2. Tổ chức thẩm định luận án

a) Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập hội đồng thẩm định luận án gồm 7 thành viên: 1 chủ tịch, 1 thư kí, và 5 ủy viên. Thành viên hội đồng thẩm định là những người chưa tham gia hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án hoặc hội đồng chấm luận án và phải đáp ứng các yêu cầu như thành viên hội đồng chấm luận án quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 48., Quy chế này;

b) Thành viên hội đồng thẩm định luận án có trách nhiệm tìm hiểu đầy đủ về luận án và đánh giá vào Phiếu thẩm định theo hai mức: đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu. Luận án đạt yêu cầu thẩm định khi có 3/4 trở lên số thành viên hội đồng có mặt đánh giá đạt yêu cầu;

c) Hội đồng thông qua kết luận thẩm định luận án. Trong kết luận cần nêu rõ về những thành công và hạn chế của luận án; chỉ ra những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án; khẳng định luận án đã đạt yêu cầu không cần chỉnh sửa thêm, hay luận án đã đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa thêm một số nội dung, hay chưa đạt yêu cầu của một luận án;

d) Hội đồng thẩm định luận án không họp nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Vắng mặt chủ tịch hội đồng hoặc thư­ kí hội đồng;

- Vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên;

e) Hội đồng thẩm định luận án tự giải thể sau khi đã hoàn thành việc đánh giá luận án.

3. Xử lí kết quả thẩm định

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi hội đồng thẩm định luận án họp, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị đào tạo;

b) Trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, hiệu trưởng trường đại học thành viên báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội về quyết định xử lí kết quả thẩm định;

c) Đối với luận án đạt yêu cầu thẩm định và không có yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa của hội đồng thẩm định, hiệu trưởng trường đại học thành viên thực hiện quy trình cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh theo quy định tại Điều 56. của Quy chế này;

d) Đối với luận án đạt yêu cầu thẩm định nhưng có ý kiến yêu cầu phải sửa chữa của hội đồng thẩm định, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh xem xét và quyết định các điểm cần bổ sung chỉnh sửa. Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành việc sửa chữa, chủ tịch hội đồng thẩm định kiểm tra và xác nhận chi tiết những nội dung đã bổ sung chỉnh sửa. Hiệu trưởng trường đại học thành viên thực hiện quy trình cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh theo quy định tại Điều 56. của Quy chế này;

e) Đối với luận án không đạt yêu cầu thẩm định, hiệu trưởng trường đại học thành viên tổ chức họp lại hội đồng chấm luận án để xem xét. Tuỳ theo mức độ đánh giá của hội đồng, hiệu trưởng trường đại học thành viên ra quyết định xử lí đối với luận án của nghiên cứu sinh theo một trong hai hình thức: yêu cầu nghiên cứu sinh sửa chữa luận án mà không cần bảo vệ lại hoặc yêu cầu nghiên cứu sinh tiến hành nghiên cứu bổ sung, sửa chữa và bảo vệ lại;

g) Thời gian cho phép nghiên cứu sinh hoàn thành việc bổ sung, chỉnh lí luận án tối đa là 12 tháng kể từ ngày hội đồng chấm luận án họp và quyết định. Việc tổ chức cho nghiên cứu sinh bảo vệ lại thực hiện theo Khoản 4, Điều 48. của Quy chế này. Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành yêu cầu theo quyết định xử lí, hiệu trưởng trường đại học thành viên báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội về kết quả thực hiện của nghiên cứu sinh. Những nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại, quy trình tiếp theo thực hiện như nghiên cứu sinh bảo vệ lần đầu;

h) Đơn vị đào tạo có từ 30% trở lên số luận án không đạt yêu cầu thẩm định trong năm sẽ bị dừng tuyển sinh ít nhất trong một năm kế tiếp; có từ 30% trở lên số luận án không đạt yêu cầu thẩm định trong hai năm liên tiếp sẽ bị dừng việc thành lập hội đồng chấm luận án và cấp bằng tiến sĩ ít nhất trong một năm kế tiếp. Trong thời gian này, việc tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh của đơn vị do Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện như đối với các viện, khoa và trung tâm. Đơn vị đào tạo phải có giải pháp khắc phục và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội kết quả thực hiện các giải pháp đó. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định cho phép đơn vị đào tạo tiếp tục tuyển sinh, tổ chức hội đồng chấm luận án và cấp bằng tiến sĩ.


Điều 50. Đánh giá và chấm luận án theo chế độ mật


1. Luận án là công trình khoa học thuộc bí mật quốc gia được tổ chức đánh giá và bảo vệ theo chế độ mật. Việc xem xét cho phép luận án được đánh giá và bảo vệ theo chế độ mật được tiến hành trước khi đánh giá luận án ở cấp cơ sở. Thủ trưởng đơn vị đào tạo có văn bản trình bày những lí do phải bảo vệ mật để Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị cho phép đánh giá và chấm luận án theo chế độ mật gồm có:

a) Công văn đề nghị của đơn vị đào tạo;

b) Công văn đề nghị của cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu của luận án;

c) Dự kiến danh sách thành viên hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án và hội đồng chấm luận án; danh sách những cán bộ ngoài hội đồng được mời tham dự; danh sách những cơ quan, đơn vị và những cá nhân được gửi luận án và tóm tắt luận án (kể cả những đơn vị và những cá nhân có trách nhiệm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Những danh sách này phải được các cơ quan có liên quan đến việc bảo mật thẩm định và đề nghị.

3. Sau khi có văn bản của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép luận án được đánh giá và bảo vệ theo chế độ mật, đơn vị đào tạo thông báo cho nghiên cứu sinh và cán bộ hướng dẫn biết. Số lượng bản thảo luận án, tóm tắt luận án cũng như các bản luận án, tóm tắt luận án chính thức phải được xác định. Các tài liệu trên phải đóng dấu mật.

4. Chỉ gửi luận án và tóm tắt luận án cho những cơ quan, đơn vị và những cá nhân trong danh sách đã được ấn định. Toàn bộ hồ sơ buổi đánh giá và buổi bảo vệ mật được quản lí theo Quy chế bảo mật của Nhà nước.

5. Trình tự buổi đánh giá và bảo vệ mật cũng được tiến hành như đánh giá và bảo vệ công khai. Thời gian, địa điểm đánh giá và bảo vệ chỉ được thông báo cho những người có trách nhiệm và những người được phép tham dự biết, không đăng báo công khai.

6. Ngoài các quy định trên đây, nghiên cứu sinh có luận án được đánh giá và bảo vệ theo chế độ mật vẫn phải thực hiện các quy định chung đối với nghiên cứu sinh.


: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương