Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Chương V TIỂU LUẬN THẠC SĨ, LUẬN VĂN, LUẬN ÁNtải về 0.56 Mb.
trang14/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
#8987
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Chương V

TIỂU LUẬN THẠC SĨ, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Điều 40.Yêu cầu đối với tiểu luận thạc sĩ


1. Đề tài tiểu luận thạc sĩ là một vấn đề, một tình huống cụ thể do yêu cầu của thực tiễn liên quan đến nội dung của chương trình đào tạo do người hướng dẫn đề nghị và báo cáo đơn vị đào tạo.

2. Kết quả nghiên cứu trong tiểu luận thạc sĩ phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch­ưa đ­ược công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào và được thực hiện chủ yếu trong thời gian học tập tại đơn vị đào tạo.

3. Nội dung tiểu luận thạc sĩ phải thể hiện đư­ợc một phần kiến thức về lí thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức đ­ược trang bị trong quá trình học tập để xử lí một vấn đề, một tình huống cụ thể liên quan đến nội dung của chương trình đào tạo.

4. Tiểu luận thạc sĩ có khối lượng khoảng 40 trang A4 có thể nhiều hoặc ít hơn tùy đặc thù lĩnh vực nghiên cứu nhưng không quá 50 trang, được chế bản theo mẫu quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.


Điều 41. Đánh giá tiểu luận thạc sĩ


1. Học viên được đánh giá tiểu luận thạc sĩ khi có đủ các điều kiện dưới đây:

a) Đã tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ và hoàn thành tiểu luận thạc sĩ trong thời hạn đào tạo tối đa cho phép, có điểm trung bình chung tích lũy các môn học đạt từ 2,5 trở lên;

b) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14. của Quy chế này;

c) Được cán bộ hướng dẫn đề nghị cho đánh giá;

d) Hiện không bị kỉ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

e) Đã hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định của đơn vị đào tạo.

2. Việc đánh giá tiểu luận thạc sĩ được thực hiện bằng cách chấm điểm bài tiểu luận của học viên tại tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ.

3. Thủ trưởng các viện, khoa và trung tâm hoặc khoa chuyên môn của các trường đại học thành viên quyết định thành lập tiểu ban chấm tiểu luận thạc sĩ gồm ba thành viên.

4. Điểm chấm tiểu luận của từng thành viên tiểu ban theo thang điểm từ 0 đến 10, lẻ đến 0,5. Điểm tiểu luận là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên được làm tròn đến một chữ số thập phân sau đó được chuyển thành điểm chữ theo quy định tại Khoản 3, Điều 34., của Quy chế này. Tiểu luận thạc sĩ đạt yêu cầu khi đạt điểm B trở lên.

5. Trong trường hợp tiểu luận thạc sĩ không đạt yêu cầu, học viên được sửa chữa để tiểu ban chấm lại. Lịch chấm lại tiểu luận thạc sĩ do đơn vị đào tạo ấn định trong thời hạn từ 3 tháng kể từ ngày chấm lần thứ nhất. Học viên phải tự túc kinh phí tổ chức chấm lại tiểu luận thạc sĩ. Không tổ chức chấm lại tiểu luận thạc sĩ lần thứ ba.


Điều 42. Yêu cầu đối với luận văn


1. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội

a) Đề tài luận văn là một vấn đề về khoa học, công nghệ hoặc quản lí cụ thể do người hướng dẫn đề nghị và được bộ môn hoặc hội đồng khoa học và đào tạo của đơn vị đào tạo (hoặc khoa chuyên môn của trường thành viên) thông qua, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Đề tài luận văn phải được giao cho học viên ít nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn đào tạo;

b) Học viên cao học phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu đề tài luận văn trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 2 tháng sau khi nhận đề tài luận văn và báo cáo kết quả nghiên cứu ít nhất 1 lần trong thời gian thực hiện luận văn. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận văn;

c) Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian học, ch­ưa đ­ược công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh;

d) Nội dung luận văn phải thể hiện đư­ợc các kiến thức về lí thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, ph­ương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng ph­ương pháp nghiên cứu và những kiến thức đ­ược trang bị trong quá trình học tập;

e) Luận văn có khối lượng khoảng 70 trang A4 có thể nhiều hoặc ít hơn tùy đặc thù lĩnh vực nghiên cứu của luận văn nhưng không quá 120 trang, được chế bản theo mẫu quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bản thông tin luận văn có khối lượng khoảng 3 đến 5 trang (300 đến 500 chữ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày những nội dung cơ bản, nội dung mới và đóng góp quan trọng nhất của luận văn.

2. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế

Luận văn các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế phải đạt các điều kiện như đối với chương trình đào tạo chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này. Ngoài ra, luận văn còn phải đạt các yêu cầu sau:

a) Được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh trước hội đồng đánh giá luận văn;

b) Luận văn phải có ít nhất một kết quả mới được đăng tải trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín hoặc toàn văn trên kỉ yếu hội nghị quốc gia, quốc tế có phản biện.

3. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế

a) Luận văn của các chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng cấp bằng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều này;

b) Luận văn của các chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác cấp bằng phải đáp ứng các yêu cầu theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác.

Điều 43.Tổ chức đánh giá luận văn


1. Học viên của các chương trình đào tạo thạc sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng cấp bằng được bảo vệ luận văn khi có đủ các điều kiện dưới đây:

a) Đã tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ và hoàn thành luận văn trong thời hạn đào tạo tối đa cho phép, có điểm trung bình chung tích lũy các môn học đạt từ 2,5 trở lên;

b) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra quy định tại Điểm a Khoản 4, Điều 14. của Quy chế này;

c) Được cán bộ hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ;

d) Bản thông tin luận văn được đăng tải trên trang web của Đại học Quốc gia Hà Nội và trang web của đơn vị đào tạo trước khi bảo vệ ít nhất 10 ngày;

e) Hiện không bị kỉ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

g) Đã hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định của đơn vị đào tạo.

2. Luận văn thạc sĩ đ­ược đánh giá công khai tại hội đồng đánh giá luận văn. Luận văn có liên quan tới bí mật quốc gia được bảo vệ theo hướng dẫn riêng.

3. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn cho học viên được đào tạo tại các viện, khoa và trung tâm. Các đơn vị này tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn.

4. Hiệu trưởng trường đại học thành viên quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn cho học viên được đào tạo tại đơn vị mình. Khoa chuyên môn của các đơn vị này tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn.

5. Hội đồng đánh giá luận văn có 5 thành viên, gồm: 1 chủ tịch, 1 thư­ kí, 2 phản biện và 1 uỷ viên trong đó có ít nhất 2 thành viên ở ngoài cơ sở đào tạo. Mỗi thành viên hội đồng chỉ được đảm nhận một chức trách trong hội đồng. Người hướng dẫn khoa học không là thành viên hội đồng.

a) Thành viên hội đồng phải có học vị tiến sĩ hoặc chức danh phó giáo sư trở lên; có chuyên môn phù hợp, am hiểu những vấn đề có liên quan đến đề tài luận văn; không có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột, không là cấp dưới trực tiếp của người bảo vệ luận văn;

b) Chủ tịch hội đồng phải có năng lực và uy tín chuyên môn, có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của hội đồng;

c) Phản biện phải am hiểu đề tài luận văn, không là đồng tác giả với học viên trong các công trình công bố có liên quan đến đề tài luận văn (nếu có).

6. Hội đồng đánh giá luận văn không họp nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Vắng mặt chủ tịch hội đồng hoặc thư­ kí hội đồng;

- Vắng mặt phản biện có ý kiến không tán thành luận văn;

- Vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên.

7. Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định các tiêu chí đánh giá chất lượng luận văn.

Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm từ 0 đến 10, lẻ đến 0,5. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên hội đồng có mặt trong buổi bảo vệ được làm tròn đến một chữ số thập phân sau đó được chuyển thành điểm chữ theo quy định tại Khoản 3, Điều 34. của Quy chế này.

8. Luận văn đạt yêu cầu khi đạt điểm từ C+ trở lên. Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được sửa chữa để bảo vệ luận văn lần thứ hai (bảo vệ lại) trước hội đồng đánh giá luận văn lần thứ nhất. Lịch bảo vệ lại luận văn do đơn vị đào tạo ấn định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bảo vệ lần thứ nhất. Học viên phải tự túc kinh phí sửa chữa và bảo vệ lại luận văn. Không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba.

9. Hội đồng đánh giá luận văn tự giải thể sau khi đã hoàn thành việc đánh giá luận văn hoặc quá 3 tháng kể từ ngày thành lập mà chưa tổ chức được buổi đánh giá lần thứ nhất.

10. Việc tổ chức đánh giá luận văn cho các chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác cấp bằng được thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác.


Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương