Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Điều 38.Những thay đổi trong quá trình đào tạotải về 0.56 Mb.
trang13/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Điều 38.Những thay đổi trong quá trình đào tạo


1. Những thay đổi trong quá trình đào tạo thạc sĩ

a) Học viên có thể đổi chuyên ngành đào tạo một lần trong cùng ngành học, có chung các môn thi tuyển sinh và các môn học thuộc nhóm môn học bắt buộc của phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Việc đổi chuyên ngành đào tạo chỉ giải quyết khi có lí do chính đáng;

b) Học viên được coi là hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn nếu trong thời hạn đào tạo 2 năm đã bảo vệ thành công luận văn. Nếu quá thời hạn trên, học viên phải đóng thêm học phí theo quy định của đơn vị đào tạo. Nếu trong thời gian quá hạn 2 năm, học viên không hoàn thành chương trình đào tạo thì sẽ bị buộc thôi học;

c) Thủ trưởng đơn vị đào tạo xem xét, quyết định và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội chậm nhất 1 tháng sau khi quyết định về việc cho học viên đổi chuyên ngành đào tạo, cho phép thôi học, buộc thôi học và thông báo kết quả cho địa phương nơi người học có hộ khẩu thường trú (đối với những người đi học theo diện tự do) hoặc cơ quan công tác (đối với những người đi học theo diện được cơ quan cử) được biết;

d) Những trường hợp thay đổi khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định.

2. Những thay đổi trong quá trình đào tạo tiến sĩ

a) Việc thay đổi đề tài luận án (mang ý nghĩa thay đổi hướng nghiên cứu) chỉ giải quyết khi có lí do chính đáng và phải được tiểu ban đánh giá đề cương do đơn vị đào tạo thành lập thông qua, thủ trưởng đơn vị đào tạo chấp thuận và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội. Thủ trưởng đơn vị đào tạo có thẩm quyền chấp nhận đề nghị của người hướng dẫn, chủ nhiệm bộ môn hoặc chủ nhiệm khoa thay đổi một phần tên đề tài, tên luận án nếu không thay đổi hướng nghiên cứu và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội;

b) Việc bổ sung hoặc thay đổi cán bộ hướng dẫn chỉ thực hiện khi thật cần thiết và chậm nhất là một năm trước khi nghiên cứu sinh hết thời hạn đào tạo;

c) Nghiên cứu sinh được coi là hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn nếu đã bảo vệ thành công luận án trước hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ trong thời hạn 3 năm đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ và 5 năm đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ. Nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh được phép kéo dài tối đa 2 năm nhưng phải đóng thêm học phí theo quy định của đơn vị đào tạo. Nếu sau thời hạn kéo dài tối đa, nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo thì sẽ bị buộc thôi học.

Trong thời hạn 2 năm kể từ khi bị buộc thôi học, nghiên cứu sinh có thể trở lại đơn vị đào tạo để bảo vệ luận án nếu được cơ quan đề nghị, cán bộ hướng dẫn đồng ý và đơn vị đào tạo chấp thuận. Trong trường hợp này, nghiên cứu sinh phải đóng kinh phí đọc phản biện độc lập, kinh phí tổ chức các hội đồng đánh giá và chấm luận án;

d) Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội chậm nhất 1 tháng sau khi quyết định về việc điều chỉnh, thay đổi đề tài luận án; bổ sung hoặc thay đổi cán bộ hướng dẫn; cho phép thôi học; buộc thôi học và thông báo kết quả học tập của nghiên cứu sinh của đơn vị mình cho địa phương nơi người học có hộ khẩu thường trú (đối với những người đi học theo diện tự do) hoặc cơ quan công tác (đối với những người đi học theo diện được cơ quan cử) được biết.

e) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, đang trong thời hạn học tập, đã hoàn thành các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ, có nguyện vọng thực hiện luận văn cùng hướng với đề tài nghiên cứu của luận án để nhận bằng thạc sĩ, được cán bộ hướng dẫn đồng ý, được cơ sở đào tạo chấp thuận, đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ đúng thời hạn thì được xem xét để cấp bằng thạc sĩ. Học viên phải đóng kinh phí hoàn thành luận văn và cấp bằng thạc sĩ theo số tín chỉ của chương trình đào tạo. Thời gian hoàn thành luận văn tính vào thời gian đào tạo nghiên cứu sinh.


Điều 39.Chuyển đơn vị/cơ sở đào tạo


1. Học viên, nghiên cứu sinh có thể xin chuyển đến đơn vị hoặc cơ sở đào tạo khác (gọi chung là đơn vị đào tạo) trong hoặc ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Có lí do chính đáng;

b) Đang trong thời hạn đào tạo;

c) Được đơn vị đào tạo xin chuyển đi và chuyển đến đồng ý.

Việc chấp nhận hay không chấp nhận kết quả học tập đã tích lũy, xác định các môn học cần bổ sung do đơn vị đào tạo mới quyết định.

2. Học viên, nghiên cứu sinh đang học tại một đơn vị đào tạo có chất lượng ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội được chuyển về học tại Đại học Quốc gia Hà Nội nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Người học có nguyện vọng chuyển về học tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

b) Có đủ sức khỏe để học tập;

c) Có tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật tốt, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Không thuộc diện bị buộc thôi học và có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,0 trở lên;

e) Được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị xin chuyển đi;

g) Tham dự kiểm tra kiến thức và đạt điểm theo quy định của đơn vị đào tạo tiếp nhận.

3. Học viên, nghiên cứu sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang học tại một đơn vị đào tạo ở nước ngoài đã được kiểm định chất lượng và có uy tín có thể được xét để chuyển về học tại Đại học Quốc gia Hà Nội khi có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều này và phải nộp đầy đủ hồ sơ học viên, nghiên cứu sinh khi làm thủ tục chuyển trường.

Các điều kiện về trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ liên quan áp dụng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 29. của Quy chế này.

Học viên, nghiên cứu sinh chuyển đơn vị đào tạo được bảo lưu điểm và số tín chỉ của môn học theo quy định tại Khoản 6, Điều 33. của Quy chế này.

4. Học viên, nghiên cứu sinh không được xem xét chuyển về học tại Đại học Quốc gia Hà Nội nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang chịu mức kỉ luật từ cảnh cáo trở lên;

b) Không có đủ các điều kiện được quy định tại các Khoản 2 và 3 của Điều này.

5. Hiệu trưởng trường đại học thành viên quyết định và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội việc cho chuyển đi hoặc tiếp nhận học viên, nghiên cứu sinh chuyển tới đơn vị mình. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định việc cho chuyển đi hoặc tiếp nhận học viên, nghiên cứu sinh của các viện, khoa và trung tâm.


: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương