QUÂN Ủy trung ưƠNGtải về 32.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích32.61 Kb.

QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG


*

Số: 368-CT/QUTWĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2016

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách

đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

Những năm qua, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội đạt hiệu quả thiết thực. Đã nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, phù hợp với tính chất và nhiệm vụ của Quân đội, nhất là các chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ mới, đặc thù, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; chế độ, chính sách đối với người có công, người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và gia đình quân nhân; công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh; cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách được kiện toàn…, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, người có công và đối tượng chính sách; tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội, hậu phương Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, việc quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện chưa thường xuyên; một số nội dung, yêu cầu về nghiên cứu, đề xuất chính sách tiến độ còn chậm; việc giải quyết các sai sót, vướng mắc chưa đồng bộ và kịp thời; tổ chức, biên chế cơ quan chính sách chưa thống nhất; đời sống của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách có mặt còn khó khăn…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; phát huy vai trò công tác chính sách trong xây dựng Quân đội, hậu phương Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

1. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; kết hợp đồng bộ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, phối hợp với các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu đề xuất, công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác chính sách trong toàn quân, bảo đảm cho các chính sách được ban hành, tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả; nâng cao niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong Quân đội; ưu tiên nghiên cứu, đề xuất chính sách phục vụ hiện đại hoá một số quân, binh chủng, lực lượng mới, nhiệm vụ đặc thù; lực lượng làm nhiệm vụ ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, quốc tế; chính sách giữ gìn, thu hút người tài, người có nhiều cống hiến, cán bộ khoa học, đội ngũ thợ lành nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân đội. Đề xuất và thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (năm 2015), pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam; chính sách góp phần kiện toàn tổ chức, biên chế Quân đội trong thời kỳ mới; thực hiện tốt chính sách khen thưởng trong Quân đội.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 787-KH/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc lãnh đạo thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân tại ngũ giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng thực hiện chính sách an điều dưỡng; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe đối với lực lượng tại ngũ, cán bộ quân đội nghỉ hưu và nhân dân.3. Phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội; các chế độ, chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ; hỗ trợ gia đình các đối tượng làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt; thực hiện tốt chính sách thôi phục vụ tại ngũ, chính sách đối với quân nhân xuất ngũ, các chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đời sống cán bộ quân đội nghỉ hưu, nhất là cán bộ có nhiều công lao, cống hiến.

Nghiên cứu, ban hành các văn bản liên quan đến công tác chính sách nhà ở trong Quân đội theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020; chủ động tạo nguồn quỹ đất, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án nhà ở chính sách, nhà ở xã hội, lồng ghép các chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người hưởng lương đang công tác trong Quân đội; ưu tiên người có công, người có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều công lao, cống hiến, người có thu nhập thấp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 96/CT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chấn chỉnh việc thực hiện công tác chính sách nhà ở trong Quân đội.4. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết kịp thời, chu đáo các chính sách đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội, các Trung tâm điều dưỡng thương binh. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, tích cực giải quyết trường hợp còn tồn đọng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo các tượng đài hữu nghị đã được xây dựng ở Lào và Cămpuchia; làm tốt công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chủ động đề xuất kế hoạch và tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hoả tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất ban hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công hiện đang định cư ở nước ngoài. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.5. Huy động các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội trong Quân đội; chế độ, chính sách đối với người công tác trong Quân đội mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần; hỗ trợ các đối tượng hiếm muộn, vô sinh. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân lớn tuổi đang công tác trong Quân đội; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình xoá đói, giảm nghèo, chung tay vì sức khoẻ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới gắn với địa bàn đóng quân; vùng biên giới, biển đảo. Chủ động, tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quan tâm thiết thực đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

6. Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban hành quy chế công tác chính sách; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước chuẩn hoá quy trình công tác chính sách theo hướng đơn giản hoá, công khai, minh bạch, chặt chẽ và thống nhất; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, quản lý, khai thác hiệu quả Cổng Thông tin điện tử ngành Chính sách Quân đội.

7. Căn cứ Chỉ thị này, đảng ủy các quân khu, quân chủng, BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Thủ đô Hà Nội ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện; đảng ủy các cơ quan, đơn vị còn lại và cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách).

Giao Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội để thực hiện./.Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo),

- Các đ/c Uỷ viên QUTW,

- Đảng uỷ trực thuộc Quân uỷ TW,

- Tổng cục Chính trị,

- UBKT Quân uỷ Trung ương,

- Thanh tra BQP,

- C10, C11, C12, C14, C20, C23, C37, C41, C42, C49, C46, C54, C56, C79, C85, C17 (03b),

- Báo QĐND, Trung tâm PT-THQĐ,

- Cổng TTĐT/BQP,

- Lưu: VT, NCTH.

ĐM in 120b/Q


T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ(Đã ký)
Ngô Xuân Lịch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương