«Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»


LOAÏI TK 9 XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANHtải về 1.93 Mb.
trang8/17
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

LOAÏI TK 9

XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH911

Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh9111

Saûn phaåm ñieän

x
91111

Ñieän kinh doanh

x
91112

Ñieän coâng ích

x
91113

Thu tieàn coâng suaát phaûn khaùng

x
9112

Thoâng tin vieãn thoâng vaø CNTT

x
91121

Thoâng tin vieãn thoâng noäi boä

x
91122

Thoâng tin vieãn thoâng coâng coäng

x
911221

Cho thueâ keânh luoàng

x
911222

E-Tel

x
911223

CDMA

x
9112231

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Com

x
9112232

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Phone

x
9112233

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Mobile

x
911224

Ñieän thoaïi Voice trong nöôùc, quoác teá

x
911225

Truy caäp vaø keát noái Internet

x
911228

Caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc

x
91123

Coâng ngheä thoâng tin

x
9113

Saûn phaåm khaùc

x
91131

Xaây laép ñieän

x
91132

Khaûo saùt, thieát keá

x
911321

Khaûo saùt

x
911322

Thieát keá

x
91133

Cô khí, thieát bò ñieän

x
91134

Maéc daây, ñaët ñieän

x
91135

Söûa chöõa thí nghieäm ñieän

x
91138

Caùc saûn phaåm khaùc

x
9114

Dòch vuï

x
91141

Taøi chính

x
91142

Cho thueâ taøi saûn

x
911421

Cho thueâ coät ñieän, thieát bò ñieän

x
911422

Cho thueâ taøi saûn vaø thieát bò vieãn thoâng

x
911423

Cho thueâ nhaø vaø taøi saûn khaùc

x
911424

Cho thueâ nhaø ôû CBCNV

x
91143

Nhaø khaùch, khaùch saïn

x
91144

Vaän taûi, boác dôõ

x
91148

Khaùc

x
9115

Keát quaû hoaït ñoäng taøi chính

x
91151

Tieàn göûi, tieàn cho vay

x
911511

Laõi tieàn göûi, tieàn vay

x
911512

Laõi ñaàu tö traùi phieáu, tín phieáu

x
911513

Laõi baùn haøng traû chaäm

x
911518

Khaùc

x
91152

Chieát khaáu thanh toaùn

x
91153

Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia

x
911531

Coå töùc ñöôïc chia töø ñaàu tö vaøo Coâng ty con

x
911532

Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia töø ñaàu tö vaøo Coâng ty lieân doanh, lieân keát vaø ñaàu tö daøi haïn khaùc

x
911533

Lôïi nhuaän ñöôïc chia töø caùc ñôn vò noäp veà

x
91154

Hoaït ñoäng ñaàu tö mua, baùn chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn

x
91155

Caùc hoaït ñoäng ñaàu tö khaùc

x
91156

Cheânh leäch tyû giaù ngoaïi teä

x
911561

Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän

x
911562

Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän

x
91157

Cheânh leäch laõi chuyeån nhöôïng voán

x
91158

Hoaït ñoäng taøi chính khaùc

x
9116

Baùn vaät tö haøng hoùa

x
9117

Baát ñoäng saûn ñaàu tö

x
9118

Keát quaû hoaït ñoäng khaùc

x
91181

Nhöôïng baùn thanh lyù taøi saûn

x
91182

Tieàn ñöôïc phaït do khaùc haøng vi phaïm hôïp ñoàng

x
911821

Hôïp ñoàng ñieän

x
911822

Hôïp ñoàng khaùc

x
911823

Phaït vi phaïm söû duïng ñieän

x
91183

Caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoùa soå

x
91184

Caùc khoaûn thueá ñöôïc NSNN hoaøn laïi

x
91185

Caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh ñöôïc chuû

x
91186

Caùc khoaûn tieàn thöôûng cuûa khaùch haøng lieân quan ñeán tieâu thuï haøng hoùa, saûn phaåm, dòch vuï khoâng tính trong doanh thu (neáu coù)

x
91187

Quaø bieáu, quaø taëng baèng tieàn, hieän vaät cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân taëng cho doanh nghieäp

x
91188

Caùc khoaûn thu nhaäp kinh doanh cuûa nhöõng naêm tröôùc bò boû soùt hay queân ghi soå keá toaùn, naêm nay môùi phaùt hieän ra,…

x
91189

Hoaït ñoäng khaùc

x
9119

Keát chuyeån chi phí thueá TNDN

x
LOAÏI TK 0

TAØI SAÛN NGOAØI BAÛNG001

Taøi saûn thueâ ngoaøi002

Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng003

Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc0031

Thieát bò ñaàu cuoái vieãn thoâng

x
0032

Khaùc

x
004

Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù007

Ngoaïi teä caùc loaïi008

Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn


PHẦN THỨ HAI



PHÂN TÍCH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG BA NĂM 2006-2008


 1. Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn

  1. 1.1. Phân tích sự biến động tài sản :

Đơn vị tính : Triệu đồng

Tài sản

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Chênh lệch 07/06

Chênh lệch 08/07

S.tiền

%

S.tiền

%

S.tiền

%

+(-)

%

+(-)

%

A. Tài sản ngắn hạn

137.775

38,4

186.166

44,1

226.725

35,8

48.391

35,1

40.560

21,8

B. Tài sản dài hạn

221.405

61,6

235.787

55,9

406.802

64,2

14.382

6,5

171.015

72,5

TỔNG TÀI SẢN

359.180

100

421.953

100

633.527

100

62.773

17,5

211.575

50,1


Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng tài sản của công ty luôn luôn biến động.Cụ thể, năm 2007 tổng tài sản của công ty tăng 62.773 triệu đồng tương đương 17,5% so với năm 2006, nguyên nhân của việc tăng tổng tài sản là do TSNH trong năm đã tăng 48.391triệu đồng tương đương 35,1% so với năm 2006. Bên cạnh đó thì tài sản dài hạn cũng tăng lên tuy chỉ tăng một mức nhỏ là 6,5%.Chính vì trong năm 2007 cả TSNH và TSDH đều tăng lên khiến cho tổng tài sản của công ty trong năm 2007 tăng.

Năm 2008, tổng tài sản tăng 50,1% tương đương 211.575 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 21,8% tương đương 40.560 triệu đồng, tài sản dài hạn tăng nhiều hơn, ở mức 72,5% tương đương 171.015 triệu đồng. TSDH tăng nhiều như vậy vì trong năm 2008 công ty đã mua sắm thêm nhiều TSCĐ như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, cụ thể là đầu năm 2008 nguyên giá của máy móc thiết bị trong công ty là 148.182 triệu đồng, cuối năm là 326.465 triệu đồng ;phương tiện vận tải truyền dẫn đầu năm là 342.580 triệu đồng, cuối năm là 665.331 triệu đồng, và các TSCĐ khác cũng đều tăng trong khi đó giá trị tài sản thanh lý lại rất thấp, chỉ có 2.497 triệu đồng (Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008).

Mặt khác, tỷ trọng tài sản cũng biến động qua 3 năm tuy mức biến động không lớn lắm : TSNH từ 38,4% năm 2006 tăng lên 44,1% trong năm 2007 và năm 2008 giảm lại xuống còn 35,8% ; TSDH từ 61.6% năm 2006 giảm xuống còn 55,9% trong năm 2007 đến năm 2008 lại tăng lên 64,2%.

* Phân tích sự biến động từng khoản mục :


 • Tài sản ngắn hạn :

Tài sản ngắn hạn là những tài sản tham gia trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nhìn chung, tài sản ngắn hạn của công ty tăng lên mỗi năm.

năm 2007 tăng 35,1% tương đương 48.391 triệu đồng so với năm 2006 ; năm 2008 tăng 21,8% tương đương 40.560 triệu đồngTài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do sự tăng của các khoản như :Tiền và tương đương tiền 93,6%, Trả trước cho người bán 52,2%, Hàng tồn kho 40,7%, …

 • Tiền và các khoản tương đương tiền :

Chiếm 1 tỷ trọng không nhỏ trong tổng tài sản (khoảng từ 21% đến 27%) và là một phần lớn trong tài sản ngắn hạn và có xu hướng tăng lên qua các năm, trong đó các khoản tương đương tiền luôn chiếm phần lớn, còn lại là tiền mặt chiếm tỷ trọng khiêm tốn hơn. Tỷ trọng các khoản tiền và tương đương tiền có biến động trong từng năm nhưng sự biến động đó không nhiều.

 • Các khoản phải thu ngắn hạn :

Khoản phải thu là những khoản tiền hoặc tài sản của công ty đang bị đơn vị, cá nhân khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp mà công ty có trách nhiệm phải thu hồi. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cũng thay đổi theo chiều hướng tăng theo từng năm : năm 2007 tăng 3,7% tương đương 1.439 triệu đồng so với năm 2006, năm 2008 tăng 29,6% tương đương 12.076 triệu đồng. Tuy giá trị các khoản phải thu tăng lên nhưng tỷ trọng của các khoản phải thu so với tổng tài sản lại có chiều hướng giảm, điều đó chứng tỏ rằng các khoản phải thu tăng lên vì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển. Đó là dấu hiệu tốt.

 • Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho của công ty có xu hướng tăng trong cả 3 năm : năm 2007 tăng 40,2% tương đương 8.765 triệu đồng, năm 2008 tăng 29,9% tức là 9.047 triệu đồng. Dự trữ hàng tồn kho để đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty là điều cần thiết nhưng cần đảm bảo mức dự trữ hợp lý để vừa đảm bảo hoạt động của công ty vừa khiến cho công ty không bị ứ đọng vốn.


 • Tài sản dài hạn 
  • Tài sản cố định :

Tài sản cố định chiếm một phần rất lớn trong tổng tài sản dài hạn của công ty : năm 2006 Tài sản cố định chiếm 59,9% tổng tài sản trong khi Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chỉ chiếm 0,1% và Tài sản dài hạn khác chỉ chiếm 1,7%.Tổng tài sản. Tỷ trọng của các chỉ tiêu này tuy có thay đổi trong năm 2007 và 2008 nhưng Tài sản cố định vần luôn chiếm phần lớn. Cụ thể năm 2007 tỷ trọng Tài sản cố định là 49,8% và năm 2008 là 55,4%. Tài sản cố định hữu hình luôn chiếm phần lớn, còn Tài sản cố định vô hình và Chi phí xây dựng dở dang chiếm một phần rất nhỏ trong Tổng tài sản cố định. Nói chung công ty đã xây dựng một cấu trúc tài sản với tài sản cố định hữu hình chiếm phần lớn, điều đó sẽ tạo ra lợi thế trong việc cạnh tranh trong tương lai.

  • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn bao gồm : Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết, mua trái phiếu, cổ phiếu.tuy tỷ trọng của khoản mục này đang tăng lên hàng năm nhưng vẫn chiếm một phần rất nhỏ trong tổng tài sản của công ty. Cụ thể là năm 2006 chiếm 0,1%, năm 2007 chiếm 3,3% và năm 2008 chiếm 5,6%. Trong đó thì các khoản đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu chiếm phần lớn hơn so với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

  • Tài sản dài hạn khác

Cũng giống như Các khoản đầu tư tài chính dài hạn, Tài sản dài hạn khác tuy có tăng lên hàng năm nhưng cũng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng tài sản, chỉ từ gần 2% đến 3% trong đó hầu như chỉ là Chi phí trả trước dài hạn còn các chỉ tiêu khác như Thuế thu nhập hoãn lại, Tài sản dài hạn khác hầu như không có.

  1. : nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
   UploadDocument server07 id114188 190495 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương