«Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»tải về 1.93 Mb.
trang6/17
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

512

Doanh thu noäi boä5121

Doanh thu baùn ñieän noäi boä

x
5122

Doanh thu Thoâng tin Vieãn thoâng vaø CNTT

x
51221

Thoâng tin Vieãn thoâng noäi boä

x
51222

Thoâng tin Vieãn thoâng coâng coäng

x
512221

Cho thueâ keânh luoàng

x
512222

E-Tel

x
512223

CDMA

x
5122231

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Com

x
5122232

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Phone

x
5122233

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Mobile

x
512224

Ñieän thoaïi Voice IP trong nöôùc, quoác teá

x
512225

Truy caäp vaø keát noái Internet

x
512228

Caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc

x
51223

Coâng ngheä thoâng tin

x
5123

Doanh thu baùn saûn phaåm

x
5124

Doanh thu cung caáp dòch vuï

x
5125

Doanh thu nhöôïng baùn vaät tö noäi boä

x
5128

Doanh thu noäi boä khaùc

x
515

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính5151

Tieàn laõi

x
51511

Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay

x
51512

Laõi ñaàu tö traùi phieáu, tín phieáu

x
51513

Laõi baùn haøng traû chaäm

x
51518

Khaùc

x
5152

Chieát khaáu thanh toaùn

x
5153

Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia

x
51531

Coå töùc ñöôïc chia töø ñaàu tö vaøo Coâng ty con

x
51532

Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia töø ñaàu tö vaøo Coâng ty Lieân doanh, lieân keát vaø ñaàu tö daøi haïn khaùc

x
51533

Lôïi nhuaän ñöôïc chia töø caùc ñôn vò noäp veà

x
5154

Thu nhaäp veà hoaït ñoäng ñaàu tö mua, baùn chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn.

x
5155

Thu nhaäp veà caùc hoaït ñoäng ñaàu tö khaùc

x
5156

Cheânh leäch tyû giaù ngoaïi teä

x
51561

Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän

x
51562

Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän

x
5157

Cheânh leäch laõi chuyeån nhöôïng voán

x
5158

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc

x
521

Chieát khaáu thöông maïi531

Haøng baùn bò traû laïi532

Giaûm giaù haøng baùnLOAÏI TK 6

CHI PHI SAÛN XUAÁT, KINH DOANH611

Mua haøng6111

Mua nguyeân lieäu, vaät lieäu6112

Mua haøng hoùa621

Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp (chi tieát theo loaïi hình)622

Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp (chi tieát theo loaïi hình)623

Chi phí söû duïng maùy thi coâng (chi tieát theo loaïi hình)6231

Chi phí nhaân coâng6232

Chi phí vaät lieäu6233

Chi phí duïng cuï saûn xuaát6234

Chi phí khaáu hao maùy thi coâng6237

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi6238

Chi phí baèng tieàn khaùc627

Chi phí saûn xuaát chung6271

Chi phí nhaân vieân phaân xöôûng62711

Tieàn löông nhaân vieân phaân xöôûng

x
62712

BHXH, BHYT, KPCÑ

x
6272

Chi phí vaät lieäu6273

Chi phí duïng cuï saûn xuaát6274

Chi phí khaáu hao TSCÑ6275

Thueá taøi nguyeân

x
6276

Chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ

x
62761

Söûa chöõa lôùn

x
627611

Töï laøm

x
6276111

Vaät lieäu

x
6276112

Nhaân coâng

x
6276113

Maùy thi coâng

x
6276114

Chi phí khaùc

x
627612

Thueâ ngoaøi

x
62762

Söûa chöõa thöôøng xuyeân

x
627621

Vaät lieäu

x
627622

Nhaân coâng

x
6276221

Löông

x
6276222

BHXH, BHYT, KHCÑ

x
627623

Chi phí khaùc

x
6277

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi62771

Ñieän, nöôùc

x
62772

Ñieän thoaïi, böu phí

x
62778

Dòch vuï khaùc

x
6278

Chi phí baèng tieàn khaùc62781

Chi phí söûa chöõa, baûo haønh coâng trình

x
62782

Khaùc

x
6279

Caùc chi phí saûn xuaát chung khaùc

x
62791

Baûo hoä, an toaøn lao ñoäng

x
62792

Kyõ thuaät an toaøn, veä sinh coâng nghieäp

x
62793

Chi phí baûo veä, phoøng chaùy, choáng luït baõo

x
62794

Hao huït nhieân lieäu trong ñònh möùc

x
62795

Aên ca

x
62796

Chi phí phaùt trieån khaùch haøng

x
627961

Nguyeân vaät lieäu

x
627962

Nhaân coâng

x
6279621

Löông

x
6279622

BHXH, BHYT, KHCÑ

x
627963

Maùy thi coâng

x
627964

Chi phí khaùc

x
62797

Chi phí noäp quyõ dòch vuï vieãn thoâng coâng ích

x
62798

Caùc chi phí khaùc

x
631

Giaù thaønh saûn xuaát632

Giaù voán haøng baùn6322

Thoâng tin vieãn thoâng vaø CNTT

x
63221

Thoâng tin vieãn thoâng noäi boä

x
63222

Thoâng tin vieãn thoâng coâng coäng

x
632221

Cho thueâ keânh luoàng

x
632222

E-Tel

x
632223

CDMA

x
6322231

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Com

x
6322232

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Phone

x
6322233

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Mobile

x
632224

Ñieän thoaïi Voice trong nöôùc, quoác teá

x
632225

Truy caäp vaø keát noái Internet

x
632228

Caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc

x
63223

Coâng ngheä thoâng tin

x
6323

Saûn phaåm khaùc

x
63231

Xaây laép

x
63232

Khaûo saùt, thieát keá

x
632321

Khaûo saùt

x
632322

Thieát keá

x
63233

Cô khí

x
63234

Maéc daây ñaët ñieän

x
63235

Söûa chöõa thí nghieäm ñieän

x
63238

Caùc saûn phaåm khaùc

x
6324

Dòch vuï

x
63241

Dòch vuï taøi chính

x
63242

Dòch vuï cho thueâ taøi saûn

x
632421

Cho thueâ coät ñieän, thieát bò ñieän

x
632422

Cho thueâ taøi saûn vaø thieát bò vieãn thoâng

x
632423

Cho thueâ nhaø vaø taøi saûn khaùc

x
632424

Cho thueâ nhaø ôû CBCNV

x
63243

Nhaø khaùch, khaùch saïn

x
63244

Vaän taûi, boác dôõ

x
63248

Khaùc

x
6325

Baùn vaät tö haøng hoùa

x
6327

Baát ñoäng saûn ñaàu tö

x
: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương