«Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»tải về 1.93 Mb.
trang4/17
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

222

Voán goùp lieân doanh223

Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát228

Ñaàu tö daøi haïn khaùc2281

Coå phieáu2282

Traùi phieáu2288

Ñaàu tö daøi haïn khaùc229

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn241

Xaây döïng cô baûn dôû dang2411

Mua saém taøi saûn coá ñònh2412

Xaây döïng cô baûn24121

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

x
241211

Chi phí xaây döïng

x

x

241212

Chi phí thieát bò

x

x

241213

Chi phí khaùc

x

x

24122

Xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh baøn giao chôø quyeát toaùn

x
241221

Chi phí xaây döïng

x

x

241222

Chi phí thieát bò

x

x

241223

Chi phí khaùc

x

x

2413

Söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh24131

Dôû dang

x
241311

Töï laøm

x

x

241312

Thueâ ngoaøiâ

x
24132

Hoaøn thaønh chôø quyeát toaùn

x
241321

Töï laøm

x

x

241322

Thueâ ngoaøi

x
242

Chi phí traû tröôùc daøi haïn243

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi244

Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïnLOAÏI TK 3

NÔÏ PHAÛI TRAÛ311

Vay ngaén haïn3111

Tieàn Vieät Nam

x
3112

Ngoaïi teä

x
315

Nôï daøi haïn ñeán haïn traû3151

Caùc khoaûn vay cho ñaàu tö xaây döïng

x
31511

Tieàn Vieät Nam

x
31512

Ngoaïi teä

x

x

3152

Thueâ taøi chính

x
31521

Tieàn Vieät Nam

x
31522

Ngoaïi teä

x
3158

Caùc khoaûn khaùc

x
31581

Tieàn Vieät Nam

x
31582

Ngoaïi teä

x
331

Phaûi traû cho ngöôøi baùn3311

Phaûi traû cho ngöôøi baùn VTHH

x

x

3312

Phaûi traû cho ngöôøi nhaän thaàu ÑTXD

x

x

3313

Phaûi traû cho ngöôøi nhaän thaàu veà söûa chöõa lôùn

x
3318

Caùc khoaûn khaùc

x
333

Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc3331

Thueá giaù trò gia taêng phaûi noäp33311

Thueá GTGT ñaàu ra
x

33312

Thueá GTGT haøng nhaäu khaåu
x

33313

Thueá GTGT giaûm giaù haøng baùn, haøng baùn bò traû laïi

x
3332

Thueá tieâu thuï ñaëc bieät3333

Thueá xuaát, nhaäp khaåu33331

Thueá xuaát khaåu

x
33332

Thueá nhaäp khaåu

x
3334

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp3335

Thueá thu nhaäp caù nhaân3336

Thueá taøi nguyeân3337

Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát33371

Thueá nhaø ñaát

x
33372

Tieàn thueâ ñaát

x
3338

Caùc loaïi thueá khaùc
x

3339

Phí, leä phí vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc33391

Phí, leä phí

x
33398

Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc

x
334

Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng
x

3341

Phaûi traû coâng nhaân vieân3348

Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng khaùc335

Chi phí phaûi traû3351

Söûa chöõa lôùn phaûi traû

x
3352

Laõi vay phaûi traû

x
33521

Laõi vay phaûi traû ngaén haïn

x
33522

Laõi vay phaûi traû daøi haïn

x
3358

Phaûi traû khaùc

x
336

Phaûi thu noäi boä3362

Phaûi traû noäi boä giöõa TCT vôùi caùc ñôn vò tröïc thuoäc TCT

x
33621

Tieàn ñieän

x
33622

Caùc quyõ

x
336221

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

x
335222

Quyõ döï phoøng taøi chính

x
336223

Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm

x
336224

Quyõ khen thöôûng

x
336225

Quyõ phuùc lôïi

x
336226

Quy hoã trôï nhöõng ngöôøi hy sinh, bò cheát, maát KNLÑ

x
33623

Voán khaáu hao TSCÑ

x
33624

Vay daøi haïn duøng cho ÑTXD

x
33625

Chi phí saûn xuaát kinh doanh ñieän

x

x

33626

Phaûi traû veà thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø

x

x

33628

Phaûi traû noäi boä khaùc

x
336281

Hoaït ñoäng taøi chính

x

x

336282

Hoaït ñoäng khaùc

x

x

336288

Caùc khoaûn khaùc

x

x

3363

Phaûi traû noäi boä giöõa Coâng ty vaø caùc ñôn vò

x
33631

Doanh thu

x

x

33632

Caùc quyõ vaø caùc khoaûn phaûi traû khaùc

x
336321

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

x
336322

Quyõ döï phoøng taøi chính

x
336323

Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm

x
336324

Quyõ khen thöôûng

x
336325

Quyõ phuùc lôïi

x
336326

Quyõ hoã trôï nhöõng ngöôøi hy sinh, bò cheát, maát KNLÑ

x
336328

Caùc khoaûn phaûi traû khaùc

x
33633

Voán khaáu hao TSCÑ

x

x

33634

Vay daøi haïn duøng cho ÑTXD

x
33635

Chi phí saûn xuaát kinh doanh ñieän

x

x

33636

Phaûi traû veà thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø

x

x

33637

Chi phí saûn xuaát kinh doanh Vieãn thoâng vaø CNTT

x

x

33638

Phaûi traû noäi boä veà caùc khoaûn khaùc

x
336381

Hoaït ñoäng taøi chính

x

x

336382

Hoaït ñoäng khaùc

x

x

336383

Caùc khoaûn caáp phaùt cheânh leäch giaù ñieän

x

x

336388

Caùc khoaûn khaùc

x

x

3364

Phaûi traû trong ñôn vò noäi boä cô sôû

x

x

3368

Caùc khoaûn phaûi traû noäi boä khaùc

x
33681

SXKD vaø ÑTXD

x
33688

Caùc khoaûn khaùc

x
336881

Phaûi traû noäi boä veà baùn saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï giöõa caùc ñôn vò trong noäi boä Coâng ty

x
336888

Khaùc

x
3369

TSCÑ taïm taêng

x
33691

Toång coâng ty

x
33692

Coâng ty

x
33693

Ñôn vò

x
337

Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương