«Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»tải về 1.93 Mb.
trang3/17
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

15243

Vaät lieäu vaø thieát bò ÑTXD ñöa ñi gia coâng cheá bieán

x
1525

Pheá phaåm

x
1526

Baùn thaønh phaåm

x
1528

Vaät lieäu khaùc

x
153

Coâng cu,ï duïng cuï1531

Coâng cuï, duïng cuï1532

Bao bì luaân chuyeån1533

Ñoà duøng cho thueâ154

Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang1541

Saûn xuaát kinh doanh ñieän

x
15411

Phaùt ñieän

x
154111

Thuûy ñieän

x

x

154112

Nhieät ñieän chaïy than

x

x

154113

Nhieät ñieän chaïy daàu

x

x

154114

Tuabin khí chaïy khí

x

x

154115

Tua bin khí chaïy khí

x

x

154116

Diesel

x

x

154117

Ñuoâi hôi

x

x

154118

Naêng löôïng khaùc

x

x

1541181

Naêng löôïng gioù

x

x

1541182

Naêng löôïng maët trôøi

x

x

1541183

Naêng löôïng ñòa nhieät

x

x

1541184

Naêng löôïng nguyeân töû

x

x

1541188

Naêng löôïng khaùc

x

x

15412

Truyeàn taûi ñieän

x

x

15413

Phaân phoái ñieän

x

x

15414

Phuï trôï vaø quaûn lyù ngaønh

x

x

1542

Vieãn thoâng vaø Coâng ngheä thoâng tin

x
15421

Vieãn thoâng noäi boä

x

x

15422

Vieãn thoâng coâng coäng

x

x

154221

Cho thueâ keânh luoàng

x

x

154222

E-Tel

x

x

154223

CDMA

x

x

154224

Ñieän thoaïi Voice IP trong nöôùc, quoác teá

x

x

154225

Truy caäp vaø keát noái Internet

x

x

154228

Caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc

x

x

15423

Coâng ngheä thoâng tin

x

x

1543

Saûn xuaát khaùc

x

x

15431

Xaây laép ñieän

x

x

15432

Khaûo saùt thieát keá

x

x

154321

Khaûo saùt

x

x

154322

Thieát keá

x

x

15433

Cô khí, thieát bò ñieän

x

x

15434

Maéc daây, ñaët ñieän

x

x

15435

Söûa chöõa, thí nghieäm ñieän

x

x

15437

Vaät lieäu thueâ ngoaøi cheá bieán

x

x

15438

Saûn phaåm khaùc

x

x

1544

Dòch vuï

x
15441

Taøi chính

x

x

15442

Cho thueâ taøi saûn

x

x

154421

Cho thueâ coät ñieän, thieát bò ñieän

x

x

154422

Cho thueâ taøi saûn vaø thieát bò vieãn thoâng

x

x

154423

Cho thueâ nhaø vaø taøi saûn khaùc

x

x

154424

Cho thueâ nhaø ôû CBCNV

x

x

15443

Nhaø khaùch, khaùch saïn

x

x

15444

Vaän taûi, boác dôõ

x

x

15448

Khaùc

x

x

155

Thaønh phaåm156

Haøng hoùa1561

Giaù mua haøng hoùa1562

Chi phí thu mua haøng hoùa1567

Haøng hoùa baát ñoäng saûn157

Haøng göûi ñi baùn158

Haøng hoùa kho baûo thueá159

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho161

Chi söï nghieäp
x

1611

Chi söï nghieäp naêm tröôùc16111

NSNN caáp

x
16112

Toång Coâng ty caáp

x
16113

Töø nguoàn caùc Coâng ty, ñôn vò traû

x
16114

Söï nghieäp coù thu

x
16118

Nguoàn khaùc

x
1612

Chi söï nghieäp naêm nay16121

NSNN caáp

x
16122

Toång Coâng ty caáp

x
16123

Töø nguoàn caùc Coâng ty, ñôn vò traû

x
16124

Söï nghieäp coù thu

x
16128

Nguoàn khaùc

x
LOAÏI TK 2

TAØI SAÛN DAØI HAÏN211

Taøi saûn coá ñònh höõu hình2111

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc2112

Maùy moùc thieát bò2113

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn2114

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù2115

Caây laâu naêm, suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn phaåm2118

Taøi saûn coá ñònh khaùc212

Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính2121

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

x
2122

Maùy moùc thieát bò

x
2123

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

x
2124

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

x
2128

Taøi saûn coá ñònh khaùc

x
213

Taøi saûn coá ñònh voâ hình2131

Quyeàn söû duïng ñaát2132

Quyeàn phaùt haønh2133

Baûn quyeàn, baèng saùng cheá2134

Nhaõn hieäu haøng hoùa2135

Phaàn meàm maùy vi tính2136

Giaáy pheùp vaø giaáy pheùp nhöôïng quyeàn2138

Taøi saûn coá ñònh voâ hình khaùc214

Hao moøn taøi saûn coá ñònh2141

Hao moøn taøi saûn coá ñònh höõu hình21411

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

x
21412

Maùy moùc thieát bò

x
21413

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

x
21414

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

x
21415

Caây laâu naêm, suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn phaåm

x
21418

Taøi saûn coá ñònh khaùc

x
2142

Hao moøn taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính21421

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

x
21422

Maùy moùc, thieát bò

x
21423

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

x
21424

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

x
21428

Taøi saûn coá ñònh khaùc

x
2143

Hao moøn taøi saûn coá ñònh voâ hình21431

Quyeàn söû duïng ñaát

x
21432

Quyeàn phaùt haønh

x
21433

Baûn quyeàn, baèng saùng cheá

x
21434

Nhaõn hieäu haøng hoùa

x
21435

Phaàn meàm maùy vi tính

x
21436

Giaáy pheùp vaø giaáy pheùp nhöôïng quyeàn

x
21438

Taøi saûn coá ñònh voâ hình khaùc

x
2147

Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö217

Baát ñoäng saûn ñaàu tö221

Ñaàu tö vaøo coâng ty con: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương