«Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»tải về 1.93 Mb.
trang2/17
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Trong giai đoạn 3 năm 2006 – 2008, công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã có kết quả kinh doanh tương đối tốt, cụ thể là tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty tăng hàng năm.Doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006 là 112.099.556.864 đồng tương đương 17,33%, năm 2008 tăng so với 2007 là 83.710.673.466 đồng tương đương 11,03%. Lơi nhuận trước thuế năm 2007 tăng 68,59% và năm 2008 tăng 13,28%.

Tổng số lao động của Công ty không ngừng tăng lên hàng năm. Năm 2006 Công ty chỉ có 826 lao động nhưng đến năm 2008 đã tăng lên đến 1.193 người. Bên cạnh đó Công ty cũng rất chú trọng đến công tác bồi dưỡng tay nghề trong quá trình sử dụng lao động trong Công ty để nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất, chất lượng lao động và đảm bảo đời sống tinh thần cho công nhân viên trong Công ty. Tiền lương trung bình của cán bộ công nhân viên trong Công ty đạt mức trung bình của ngành và đạt mức khá trong tỉnh.  1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới :

Để giữ vững lòng tin cho Đại hội đồng cổ đông , mục tiêu của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc đề ra là phát triển ổn định, triển khai mở rộng mạng lưới điện ở các khu dân cư mới quy hoạch, các địa điểm du lịch mới ra đời hàng loạt, tăng sản lượng điện năng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cho dân cư và cộng đồng, đồng thời đảm bảo bình ổn giá điện.

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Cung cấp điện ổn định, đầy đủ cho nhu cầu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Công ty quản lý. Tăng cường công tác phát triển khách hàng, cải tạo và phát triển lưới điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ khách hàng sử dụng điện nhằm tăng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công ty một cách bền vững.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả ở các lĩnh vực tiềm năng như: kinh doanh dịch vụ điện, viễn thông công cộng, sử dụng có hiệu quả lợi thế về vốn và vị trí địa lý các mặt bằng công ty đang quản lý trong hoạt động về tài chính và bất động sản.

- Mở rộng liên doanh đầu tư chiến lược vào các ngành nghề mới như : sản xuất thiết bị điện, đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ,…3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Giai đoạn 2009-2010: tập trung cải tạo lưới điện để nâng cao năng lực cấp điện và giảm tổn thất điện năng một cách bền vững, xây dựng và tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư ưu đãi cho các dự án điện khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Phát huy hiệu quả các ngành nghề đang kinh doanh, đảm bảo ổn định mức lợi nhuận cho Công ty. Củng cố nội lực để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi nền kinh tế hồi phục và phát triển sau khủng hoảng.

- Giai đoạn 2011-2015: Dự báo sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ đạt gần 2 tỷ kWh, tăng trưởng ổn định ở mức 15%-20%. Trên cơ sở này, Công ty sẽ tập trung đầu tư, phát triển lưới điện để cấp điện cho các khách hàng trọng điểm (khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế trọng điểm,…), chủ động trong việc xây dựng phương án giá mua bán điện khi thị trường điện hình thành. Tham gia đầu tư kinh doanh trên các lĩnh vực tiềm năng và lợi thế của Công ty như: Đầu tư và khai thác nguồn thủy điện nhỏ, sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, bất động sản, du lịch, công nghệ thông tin,…


  1. Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty :

4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty :

4.1.1 Sơ đồ tổ chức :


Phó phòng phụ trách vật tư, quản trị mạng và theo dõi hoạt động của Trung tâm viễn thông, xí ngiệp cơ điện, xí nghiệp xây lắp.


4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận :

a. Kế toán trưởng :

- Phân tích tình hình tài chính toàn Công ty ; Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc quyết định các dự án đầu tư

- Giao và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoán chi phí tại các đơn vị trực thuộc.

- Đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.

- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng của phòng.

b. Phó phòng phụ trách tiền lương, thuế & theo dõi hoạt động của các điện lực & XN 110 :

- Thường xuyên kiểm tra chứng từ thu chi.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chi phí khác bằng tiền.

- Kiến nghị để CN thực hành tiết kiệm chi phí và thực hiện đúng các luật thuế, luật và chế độ kế toán.

- Trích ghép số liệu của các đơn vị phụ thuộc vào chương trình của Công ty.

- Phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ vào giá thành.

- Kiểm tra, lập báo cáo thuế VAT với cục Thuế.

- Lập báo cáo nhanh tình hình tài chính hàng tháng để phục vụ công tác điều hành SXKD của Công ty.

- Lập kế hoạch tài chính quý, năm và các kế hoạch khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

c. Phó phòng phụ trách vật tư, quản trị mạng & theo dõi hoạt động của Trung tân viễn thông, Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm, Xí nghiệp xây lắp công nghiệp:

- Kiểm tra thủ tục mua sắm vật tư, xuất vật tư phục vụ SXKD. Hoạch toán xuất nhập vật tư toàn Công ty.

- Tham gia mở thầu, xét thầu mua sắm các trang thiết bị, vật tư hàng hóa.

- Theo dõi công nợ phải trả các nhà cung cấp vật tư hàng hóa.

- Phân tích chi phí nguyên vật liệu tại các đơn vị trực thuộc, kiến nghị để các đơn vị tiết kiệm chi phí đã xuất tại các đơn vị.

- Phân tích tồn kho, kiến nghị đến các đơn vị xử lý tránh để tồn kho cao.

- Phụ trách mảng XDCB, SCL, VT.

- Theo dõi hoạt động của TTVT, XNCĐTN, XN Xây lắp.

- Thực hiện đồng bộ số liệu về Tập đoàn, báo cáo quản trị.

- Quản trị mạng tài chính vật tư.

d. Kế toán thanh toán :

- Tiếp nhận giấy tờ.

- Kiểm tra tính chất hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.

- Viết phiếu thu/chi tiền/UNC.

- Kiểm tra và trình ký KTT, Giám đốc.

- Giao chứng từ cho thủ quỹ/ngân hàng.

- Đối chiếu số dư thu chi trong ngày, cuối tháng với thủ quỹ, lưu trữ chứng từ đã thành toán.

- Kiểm soát, cân đối số dư tài khoản các NH để có kế hoạch gởi vốn, chi tiêu trong doanh nghiệp.

- Kiểm tra số dư tạm ứng của từng CBCNV

e. Kế toán quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:

- Quản lý hạch toán TSCĐ, tập hợp chi phí mua sắm CCDC toàn Công ty và tiến hành phân bổ phục vụ công tác báo cáo tài chính.

- Nhận số liệu tài sản của các đơn vị trực thuộc Công ty để tổng hợp lên báo cáo toàn Công ty.

- Kết hợp với các đơn vị kiểm kê TSCĐ, CCDC.f. Thống kê :

- Thống kê : nhận báo cáo thống kê của các đơn vị, đối chiếu tổng hợp số liệu lập báo cáo thống kê toàn Công ty.

- Giao nhận công văn.

g. Thủ quỹ :

- Kiểm tra phiếu thu, chi.

- Thu chi tiền mặt.

- Vào sổ quỹ báo cáo thu chi tiền mặt, đối chiếu với kế toán.

- Quản lý hóa đơn, ấn chỉ : đăng ký sử dụng hóa đơn tự in với Cục thuế, quản lý các hợp đồng in hóa đơn, đăng kí hóa đơn sử dụng, cấp phát cho các đối tượng sử dụng hóa đơn, nhận báo cáo sử dụng hóa đơn của các đơn vị ; kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp báo cáo Cục thuế.

h. Kế toán theo dõi XDCB :

- Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành đi vào sử dụng để lập QĐ tạm tăng tài sản.

- Kiểm tra, so sánh, đối chiếu giữa báo cáo kinh tế kĩ thuật, dự toán, hồ sơ hoàn công với tập quyết toán để hiệu chỉnh cho phù hợp.

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh vật tư thực tế xuất kho, vật tư cấu thành công trình, vật tư thừa và thu hồi của đơn vị thi công với số liệu của phòng tài chính.

- Thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

- Hạch toán các tài khoản XDCB vào phần mềm kế toán dựa trên biên bản thẩm tra và quyết định phê duyệt.k. Kế toán theo dõi sản xuất khác, viễn thông :

- Kế toán dịch vụ xây lắp công trình điện.

- Kế toán dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thẩm kê công trình.

- Kế toán dịch vụ mắc dây đặt điện.

- Kế toán dịch vụ thí nghiệm điện.

- Kế toán cho thuê MBA, thiết bị điện.

- Kế toán dịch vụ nhượng bán vật tư

- Cuối năm theo dõi ký xác nhận công nợ với từng khách hàng, in và đóng sổ sách báo cáo.- Quản lý viễn thông : kiểm tra báo cáo kế toán, hạch toán phải thu nội bộ (doanh thu, chi phí, ... của hoạt động viễn thông).

l. Kế toán quản lý viễn thông, sửa chữa lớn TSCĐ :

- Tham gia xác định, đánh giá giá trị vật tư thu hồi ; Chủ trì công tác kiểm tra, phê duyệt quyết toán công trình theo phân cấp của Công ty ; Cung cấp mã tài sản, hạch toán chi phí SCL TSCĐ theo quy định về quản lý tài chính của Công ty.

m. Kế toán tổng hợp :

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu của các kế toán viên.

- Đối chiếu tiền điện, quyết toán quý.

- Phân phối lợi nhuận, trích lập phân phối các quỹ, kê khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.

- Báo cáo ước tình hình kết quả hoạt động SXKD, nộp ngân sách Nhà nước ; báo cáo thuế TNCN ; báo cáo quản trị cho EVN ; báo cáo trung tâm chứng khoán, báo cáo tập đoàn.
4.2 Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp :

Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp là hình thức Chứng từ ghi sổ.Trình tự ghi sổ :4.3 Tổ chức hệ thống tài khoản :

SOÁ HIEÄU TAØI KHOAÛN

TEÂN TAØI KHOAÛN

GHI CHUÙ

TK, TCT, CTY MÔÛ THEÂM

TK GHI MAÕ

1

2

3

4

LOAÏI TK1

TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN111

Tieàn maët1111

Tieàn Vieät Nam1112

Ngoaïi teä1113

Vaøng baïc,kim khí quyù, ñaù quyù112

Tieàn göûi ngaân haøng1121

Tieàn Vieät Nam1122

Ngoaïi teä1123

Vaøng baïc, kim khí quyù, ñaù quyù121

Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn1211

Coå phieáu1212

Traùi phieáu, tín phieáu, kyø phieáu128

Ñaàu tö ngaén haïn khaùc1281

Tieàn göûi coù kyø haïn1288

Ñaàu tö ngaén haïn khaùc129

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn131

Phaûi thu cuûa khaùch haøng1311

Ñieän

x

x

1312

Vieãn thoâng vaø Coâng ngheä thoâng tin

x
13121

Vieãn thoâng

x
13122

Coâng ngheä thoâng tin

x
1313

Saûn xuaát khaùc

x
13131

Xaây laép ñieän

x
13132

Khaûo saùt thieát keá

x
13133

Cô khí, thieát bò ñieän

x
13134

Maéc daây, ñaët ñieän

x
13135

Söûa chöõa thí nghieäm ñieän

x
13138

Saûn phaåm khaùc

x
1314

Dòch vuï

x
13141

Dòch vuï taøi chính

x
13142

Cho thueâ taøi saûn

x
13143

Nhaø khaùch, khaùch saïn

x
13144

Vaän taûi, boác dôõ

x
13148

Dòch vuï khaùc

x
1315

Nhöôïng baùn vaät tö haøng hoùa

x
1316

Hoaït ñoäng taøi chính

x
1318

Khaùc

x
133

Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø1331

Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng hoùa, dòch vuï
x

1332

Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa TSCÑ
x

1333

Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi

x

x

136

Phaûi thu noäi boä1361

Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc1362

Phaûi thu giöõa TCT vôùi caùc ñôn vò tröïc thuoäc TCT

x
13621

Tieàn ñieän

x
13622

Caùc quyõ

x
136221

Quõy ñaàu tö phaùt trieån

x
136222

Quõy döï phoøng taøi chính

x
136223

Quõy trôï caáp maát vieäc laøm

x
136224

Quõy khen thöôûng

x
136225

Quõy phuùc lôïi

x
136226

Quõy hoã trôï nhöõng ngöôøi hy sinh, bò cheát, MKHLÑ

x
13623

Voán khaáu hao TSCÑ

x
13624

Vay daøi haïn duøng cho ñaàu tö xaây döïng

x
13625

Chi phí saûn xuaát kinh doanh ñieän

x

x

13626

Phaûi thu veà thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø

x

x

13628

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

x
136281

Hoaït ñoäng taøi chính

x

x

136282

Hoaït ñoäng khaùc

x

x

136288

Caùc khoaûn khaùc

x

x

1363

Phaûi thu giöõa noäi boä coâng ty vôùi caùc ñôn vò tröïc thuoäc

x

x

13631

Doanh thu

x

x

13632

Caùc quyõ vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc

x
136321

Quõy ñaàu tö phaùt trieån

x
136322

Quõy döï phoøng taøi chính

x
136323

Quõy döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm

x
136324

Quõy khen thöôûng

x
136325

Quõy phuùc lôïi

x
136326

Quõy hoã trôï nhöõng ngöôøi hy sinh, bò cheát, maát KNLÑ

x
136328

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

x
13633

Voán khaáu hao TSCÑ

x

x

13634

Vay daøi haïn duøng cho ÑTXD

x
13635

Chi phí saûn xuaát kinh doanh ñieän

x

x

13636

Phaûi thu veà thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø

x

x

13637

Chi phí saûn xuaát kinh doanh Vieãn thoâng vaø CNTT

x

x

13638

Caùc khoaûn khaùc

x
136381

Hoaït ñoäng taøi chính

x

x

136382

Hoaït ñoäng khaùc

x

x

136383

Caùc khoaûn caáp phaùt cheânh leäch giaù ñieän

x

x

136388

Caùc khoaûn khaùc

x

x

1364

Phaûi thu trong noäi boä ñôn vò cô sôû

x

x

1368

Phaûi thu noäi boä khaùc13681

SXKD vaø ÑTXD

x
13688

Caùc khoaûn khaùc

x
136881

Phaûi thu noäi boä veà baùn saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï giöõa caùc ñôn vò trong noäi boä Coâng ty

x
136888

Khaùc

x
138

Phaûi thu khaùc1381

Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù1382

Caùc khoaûn chi chôø xöû lyù

x
1383

Caùc khoaûn phaûi thu veà boài thöôøng vaät chaát

x
1384

Caùc khoaûn cho vay, cho möôïn taïm thôøi

x
1385

Phaûi thu veà coå phaàn hoùa13851

Chi phí coå phaàn hoùa

x
13852

Tieàn coå phaàn hoùa baùn traû chaäm cho CB, CNV

x
1388

Phaûi thu khaùc
x

1389

Phaûi thu dòch vuï vieãn thoâng & CNTT

x
13891

Cöôùc dòch vuï

x
13898

Khaùc

x
141

Taïm öùng142

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn144

Caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn1441

Tieàn Vieät Nam1442

Ngoaïi teä151

Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng152

Nguyeân lieäu, vaät lieäu1521

Nhieân lieäu

x
15211

Than

x

x

15212

Daàu DO

x
15213

Daàu FO

x
15218

Nhieân lieäu khaùc

x
1522

Nguyeân lieäu, vaät lieäu

x
15221

Nguyeân lieäu, vaät lieäu chính

x
15222

Vaät lieäu phuï

x
1523

Phuï tuøng

x
1524

Vaät lieäu vaø thieát bò ÑTXD

x
15241

Vaät lieäu ÑTXD

x
152411

Trong kho

x
142412

Giao cho beân nhaän thaàu

x
15242

Thieát bò ÑTXD

x
152421

Trong kho

x
152422

Giao cho beân nhaän thaàu

x
: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương