QUẬN 7 Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 24.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích24.41 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 22 /QĐ–UBND Quận 7, ngày 08 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế

“một cửa” trong lĩnh vực Xây dựng, Quy hoạch xây dựng

và Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Ủy ban nhân dân quận 7ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3208/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét cấp giấy phép xây dựng trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên & Môi trường và lùi thời điểm áp dụng các điều kiện cấp phép xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số: 653 /TTr-QLĐT ngày 20 tháng 6 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay ban hành Quyết định về phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực Xây dựng, Quy hoạch xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Ủy ban nhân dân quận 7.

Điều 2. Kèm theo Quyết định này là danh mục thủ tục hành chính, danh mục phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực Xây dựng, Quy hoạch xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Ủy ban nhân dân quận 7, mẫu phiếu chuyển xét duyệt hồ sơ hành chính một cửa, mẫu văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hành chính, mẫu văn bản trả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” và các mẫu đơn, tờ khai hành chính theo quy định pháp luật, được tổ chức công khai niêm yết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, trụ sở UBND 10 phường và trên website quận 7.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như điều 4;

- UBND thành phố;PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ, VPUBND thành phố;

- TTQU-TTUB;

- VPQU, VPUB;

- UBND 10 phường;

- Tổ Tiếp công dân; Tổ TN&THS (để niêm yết);

- Lưu.(Tuấn).Đã ký.

Dương Minh Thùy: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-12
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương