Qcvn 12: 2015/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ĐẦu cuối thông tin di đỘng gsmtải về 1.36 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

QCVN 12:2015/BTTTT

Rectangle 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 12: 2015/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
National technical regulation on GSM mobile station

HÀ NỘI - 2015

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG 5

1.1. Phạm vi điều chỉnh 5

1.2. Đối tượng áp dụng 5

1.3. Tài liệu viện dẫn 5

1.4. Giải thích từ ngữ 5

1.5. Chữ viết tắt 6

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 7

2.1. Điều kiện môi trường 7

2.2. Yêu cầu kỹ thuật 7

2.2.1. Máy phát - Sai số pha và sai số tần số 7

2.2.2. Sai số tần số trong cấu hình VAMOS 9

2.2.3. Sai số tần số và sai pha trong cấu hình TIGHTER \ với TSC kế thừa trong chế độ VAMOS 10

2.2.4. Máy phát - Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường 11

2.2.5. Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường trong cấu hình VAMOS 13

2.2.6. Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường trong cấu hình TIGHTER với TSC kế thừa của chế độ VAMOS 14

2.2.7. Máy phát - Sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe GPRS 16

2.2.8. Công suất ra máy phát và định thời cụm 18

2.2.9. Máy phát - Phổ RF đầu ra 26

2.2.10. Công suất ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS 32

2.2.11. Phổ RF đầu ra trong cấu hình đa khe GPRS 38

2.2.12. Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh 42

2.2.13. Phát xạ giả dẫn khi MS trong chế độ rỗi 44

2.2.14. Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh 45

2.2.15. Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi 46

2.2.16. Đặc tính chặn của máy thu và đáp ứng tạp trên các kênh thoại 48

2.2.17. Sai số tần số và độ chính xác điều chế trong cấu hình EGPRS 52

2.2.18. Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường ở cấu hình EGPRS 55

2.2.19. Công suất ra máy phát EGPRS 57

2.2.20. Phổ RF đầu ra trong cấu hình EGPRS 65

2.2.21. Đặc tính chặn và đáp ứng tạp trong cấu hình EGPRS 69

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 75

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 75

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 76

PHỤ LỤC A 77

(Quy định) 77

Các phương pháp đo 77

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87Lời nói đầu
QCVN 12:2015/BTTTT thay thế QCVN 12:2010/BTTTT.

Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 12:2015/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) và ETSI TS 151 010-1 V12.2.0 (2014-11) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 12:2015/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BTTTT ngày tháng năm 2015.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM

National technical regulation on GSM mobile station  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương