Qcvn 04 : 2009/bnnptnttải về 126.14 Kb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích126.14 Kb.
#53263
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1 BCKTKT
cự ly vận chuyển
IV. Hiệu quả đầu tư
IV.1. Hiệu quả kinh tế
Lợi ích dự án được thể hiện thông qua việc cải thiện cảnh quan môi trường, đảm bảo nước tưới tiêu cho nhân dân địa phương, cải thiện điều kiện sống tốt hơn.
IV.2. Hiệu quả xã hội
Việc đầu tư xây dựng, hoàn thành công trình sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân đối với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
Góp phần tạo sự ổn định, nâng cao cuộc sống của nhân dân, người dân ngày càng gắn bó với quê hương, làng xóm.
Góp phần hiệu quả thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo đối với các hộ dân trong khu vực.
V. Đánh giá tác động môi trường
V.1. Giới thiệu chung
- Đánh giá hiện trạng, xác định các giá trị môi trường và tài nguyên của khu vực lập dự án có khả năng bị tác động trong quá trình triển khai dự án gây ra.
- Xác định và dự báo những tác động có thể có của dự án đến môi trường tự nhiên khu vực.
- Đề xuất các giải pháp môi trường, kiến nghị các chính sách và biện pháp bảo vệ môi trường.

V.1.1. Phạm vi nghiên cứu


- Phạm vi đánh giá gồm khu vực lập dự án và các khu lân cận ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của các hoạt động từ dự án gây ra;
- Các thành phần môi trường được xem xét đánh giá bao gồm: môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí, chất thải rắn và đa dạng sinh học.
V.2. Các quy định pháp luật cần tuân thủ

V.2.1. Các qui định pháp luật về môi trường cần tuân thủ khi thực hiện dự án


- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

V.2.2. Các căn cứ pháp lý về môi trường


- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật bảo vệ môi trường;
- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;
- Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
V.3. Tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu

tải về 126.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương