Qcvn 04 : 2009/bnnptnttải về 180 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích180 Kb.
#53263
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1 BCKTKT
cự ly vận chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
XÂY DỰNG VÀ DỰ TOÁN
Công trình:
XÂY MỚI MƯƠNG TẨN LÝ, XÓM GẰNG THƯỢNG, XÃ THANH LONG, HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG


Hạng mục GPMB:


KÊNH VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH.
Địa điểm xây dựng:


XÃ THANH LONG, HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG


PHẦN THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN
Chủ đầu tư:
UBND XÃ THANH LONG, HUYỆN HÀ QUẢNG TỈNH CAO BẰNG


CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG

I. TÊN CÔNG TRÌNH, LOẠI VÀ CẤP CÔNG TRÌNH


I.1. TÊN CÔNG TRÌNH
Tên công trình: Xây mới mương Tẩn Lý, xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Hạng mục : Kênh và các công trình trên kênh.
I.2. LOẠI VÀ CẤP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công trình cấp IV.

II. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG


Địa điểm xây dựng: xã Thanh Long, huyện Hà Quảng , tỉnh Cao Bằng.

III. CHỦ ĐẦU TƯ


Chủ đầu tư: UBND xã Thanh Long.

IV. ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT


Đơn vị tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng VBA

V. THỜI GIAN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT


Thời gian khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: từ tháng 8 năm 2022.

VI. NHỮNG CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN.
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 01/07/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Căn cứ quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
tải về 180 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương