Publicationstải về 1.38 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2023
Kích1.38 Mb.
#55642
1   2   3   4   5   6   7
HanNongNghiep

4.2.1. Chỉ số thực vật NDVI và SAVI 
Hình 7. Kết quả tính chỉ số thực vật NDVI
cho vùng hạ lưu sông Cả 
Hình 8. Kết quả tính chỉ số thực vật SAVI
 cho vùng hạ lưu sông Cả 
Chỉ số NDVI trong khoảng (-0.3 – 0.68) và 
kết quả SAVI trong khoảng (-0.2 – 1). Như vậy, 
chỉ số SAVI đã cho một kết quả với khoảng giá 
trị dài hơn, chi tiết hơn so với chỉ số NDVI. 
4.2.2. Chỉ số tình trạng thực vật VCI 
(Vegetation Condition Index) 
Hình 9. Kết quả tính chỉ số tình trạng thực vật 
VCI cho vùng hạ lưu sông Cả 
Theo kết quả tính toán NDVI, SAVI, VCI, 
khu vực thảm thực vật mỏng, thực vật phát triển 
kém nhất là ven biển, các vùng thực vật phát 
triển bình thường là vùng đất nông nghiệp và 
cây phát triển tốt, độ che phủ cao là rừng núi tại 
các vị trí VCI đạt giá trị 80 – 100% thuộc khu 
vực núi Hồng Lĩnh, vườn quốc gia Vũ Quang và 
khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ… 
4.2.3. Chỉ số cấp nước thực vật WSVI (Chỉ 
số cảnh báo hạn nông nghiệp) 
Hình 10. Kết quả tính chỉ số cấp nước thực vật 
WSVI cho vùng hạ lưu sông Cả 
Chỉ số WSVI được chia thành 5 cấp độ hạn: 


KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 56 (3/2017)
31
Lớp 
Chỉ số 
Mô tả 

(-0.00157) - (-0.00133) 
Độ ẩm rất thấp 

(-0.00133) – (+0.0084) 
Độ ẩm thấp

(+0.0084) – (+0.0155) 
Trung bình

(+0.0155) - (+0.0243) 
Độ ẩm cao 

> (+0.0243) 
Độ ẩm rất cao 
Chúng ta có thể thấy được vùng đất nông 
nghiệp có độ ẩm thấp, nguy cơ hạn rất cao. 
4.2.4. Tính toán chỉ số khô hạn nhiệt độ - 
thực vật 
Giá trị rìa khô được sử dụng cho việc tính 
toán chỉ số TVDI – giá trị T
s
cực đại được xác 
định cho từng khoảng NDVI nhỏ và rìa khô 
được xác định bởi hồi quy tuyến tính như sau. 
 
Hình 11. Đường quan hệ nhiệt độ bề mặt (LST) 
và Chỉ số thực vật (NDVI) 
 
Kết quả tính toán chỉ số khô hạn nhiệt độ - 
thực vật như hình dưới đây: 
Hình 12. Kết quả tính chỉ số khô hạn nhiệt độ -
thực vật cho vùng hạ lưu sông Cả 
Kết quả tính toán trong khoảng (0 – 4.63) 
cho thấy các vùng núi cao có nguy cơ khô hạn 
lớn hơn mặc dù được lớp thực vật che phủ 
nhưng do trên núi cao, lượng nhiệt hấp thụ 
tương đối lớn, chỉ số NDVI cao nhưng trong 
một số trường hợp cây bắt đầu thiếu nước 
nhưng lá vẫn có màu xanh. 
Vùng đất nông nghiệp không có nguy cơ khô 
hạn mặc dù chỉ số NDVI ở mức trung bình, 
nguyên nhân là do vùng nông nghiệp thường 
xuyên được cung cấp nước nên nhiệt độ bề mặt 
không quá cao. 
4.3. Tính toán chỉ số khô hạn tổng hợp 
Hình 13. Kết quả tính chỉ số khô tổng hợp
cho vùng hạ lưu sông Cả 
Kết quả tương tự như đối với chỉ số khô hạn 
nhiệt độ - thực vật. Đặc biệt chỉ số khô hạn tổng 
hợp được tính toán với mức độ ưu tiên về chỉ số 
tình trạng thực vật - khả năng sinh trưởng của 
cây trồng nên kết quả cũng có thể được sử dụng 
trong cảnh báo hạn nông nghiệp. 
4.4. Các ứng dụng của bản đồ cảnh báo 
hạn 
• Từ quan hệ NDVI và mức độ hạn nông 
nghiệp ta có thể sử dụng các ảnh khác như ảnh 
MODIS, NOAA… để xây dựng bản đồ cảnh 
báo hạn nông nghiệp hàng ngày. 
• Lập hệ thống cảnh báo qua tin nhắn SMS 
cho các nhà quản lý, người dân địa phương khu 
vực có nguy cơ xảy ra hạn 


KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 56 (3/2017)
32
• Lập hệ thống cảnh báo qua hệ thống email 
cho các nhà quản lý. 
• Lập hệ thống cảnh báo qua các phương tiện 
truyền thông (báo, phát thanh, truyền hình...) 
• Dự báo sản lượng nông nghiệp dựa trên 
quan hệ giữa hạn hán và sản lượng. 
• Lập website cảnh báo hạn. 
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
5.1. Kết luận 
Nghiên cứu đã xây dựng thành công công cụ 
tính toán hạn nông nghiệp từ ảnh vệ tinh. 
Nghiên cứu đã xây dựng các quan hệ giữa 
chỉ số nhiệt độ đất, độ ẩm đất, nhiệt độ bề mặt, 
chỉ số thực vật NDVI với hạn nông nghiệp. 
Từ bản đồ hạn nông nghiệp, kết quả của 
nghiên cứu có thể ứng dụng rộng rãi trong thực 
tế quản lý hạn hán như thông tin cảnh báo hạn 
cho người dân và các cấp quản lý qua hệ thống 
SMS, email, web và các phương tiện truyền 
thông khác. 
5.2. Kiến nghị 
Do thời gian còn hạn chế nên đề tài chưa 
nghiên cứu chuyên sâu về sự tương quan giữa 
các yếu tố khí tượng thủy văn, địa hình, thổ 
nhưỡng,...
Ảnh có mây nên kết quả tính toán chưa hoàn 
toàn chính xác. 
Bộ công cụ cần được chỉnh sửa thêm để 
nhanh nhạy và chuyên nghiệp hơn nữa. 
Nghiên cứu cần có thêm số liệu về sản 
lượng nông nghiệp trong lưu vực để làm rõ về 
mối quan hệ giữa hạn nông nghiệp với sản 
lượng nông nghiệp để đưa ra dự báo, cảnh báo 
về mùa vụ. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Dash, P., Gottsche, F. -M., Olesen, F. -S., & Fischer, H. (2002). Land surface temperature and 

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương