Publicationstải về 1.38 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2023
Kích1.38 Mb.
#55642
1   2   3   4   5   6   7
HanNongNghiep

s
s
s
T
NDVI
b
a
T
T
TVDI

NDVI: chỉ số thực vật đã được chuẩn hóa; 
T
smin
: nhiệt độ bề mặt cực tiểu trong tam giác 
xác định rìa ướt; 
T
s
: nhiệt độ tại pixel cần tính; 
T
smax
: nhiệt độ bề mặt cực đại quan sát được 
cho mỗi khoảng giá trị của NDVI; 
a, b: hệ số trong phương trình tuyến tính của 
T
smax
với chỉ số thực vật NDVI. 
Hình 2. Chỉ số TVDI của một pixel ảnh [LST, 
NDVI] được xác định như một tỷ lệ giữa đường 
A = T
s
 – T
smin
 và đường B = T
smax
 – T
smin 
 
3.4.5. Chỉ số cấp nước thực vật WSVI 
(Water Supplying Vegetation Index) 
Chỉ số cấp nước thực vật WSVI (Water 
SupplyingVegetation Index) là một trong những 
chỉ số kết hợp giữa chỉ số thực vật NDVI và nhiệt 
độ bề mặt LST để xác định điều kiện ẩm của đất 
(Luke et al, 2001). Công thức tính toán chỉ số 
WSVI được phát triển bởi Xiao et al, (1995): 


KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 56 (3/2017)
29
LST
NDVI
WSVI 
WSVI: chỉ số cấp nước thực vật; 
NDVI: chỉ số thực vật đã được chuẩn hóa; 
LST: nhiệt độ bề mặt 
3.5. Chỉ số khô hạn tổng hợp 
Chỉ số khô hạn tổng hợp được tính toán dựa 
trên các yếu tố TCI, VCI, LST, NDVI và 
SAVI, các yếu tố được gán các trọng số theo 
mức độ quan trọng với chỉ số khô hạn, các 
trọng số được lấy từ việc lấy tương quan giữa 
các chỉ số: 
Bảng 2. Trọng số của các chỉ số trong tính toán chỉ số khô hạn tổng hợp 
Chỉ số 
NDVI 
SAVI 
VCI 
LST 
TCI 
Trọng số 
1.5 
0.998 

0.75 
0.52 
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Tính toán các chỉ số địa vật lý về 
nhiệt độ 
4.1.1. Giá trị Bức xạ 
Hình 3. Kết quả tính bức xạ cho vùng hạ lưu 
sông Cả
 
Sử dụng kết quả tính bức xạ là đầu vào cho 
quá trình tính Nhiệt độ sáng (Brighness 
Temperature) 
Hình 4. Kết quả tính nhiệt độ sáng cho vùng hạ lưu 
sông Cả 
Hình 5. Kết quả tính nhiệt độ bề mặt cho vùng
hạ lưu sông Cả 
Kết quả cho thấy nhiệt độ lớn nhất là 43.0˚C 
và nhiệt độ thấp nhất là 15.0˚C. Các vùng nhiệt 
độ cao thuộc khu dân cư và đất nông nghiệp, 
vùng cát ven biển như tại huyện Can Lộc, thành 
phố Vinh và huyện Hương Sơn… 
Bảng 3. Nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất
của các huyện thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh 
khu vực hạ lưu sông Cả 
TT 
Huyện 
T
max
(˚C) 
T
min
(˚C) 

TP. Vinh 
43.0 
25.3 

Hưng Nguyên 
35.5 
26.5 

Nam Đàn 
35.6 
27.1 

Thanh Chương
42.2 
29.7 

Anh Sơn 
42.5 
30.8 

Đô Lương 
42.7 
31.7 

Kỳ Sơn 
42.2 
18.3 

Tương Dương 
42.6 
17.7 

Anh Sơn 
42.4 
31.8 
10 
Quế Phong 
42.6 
21.3 
Chỉ số tình trạng nhiệt TCI (Temperature 
Condition Index) 


KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 56 (3/2017)
30
Hình 6. Kết quả tính chỉ số tình trạng nhiệt TCI 
cho vùng hạ lưu sông Cả 
Kết quả cho thấy vùng biến động nhiệt lớn 
thuộc khu vực đô thị, ven biển và vùng đất nông 
nghiệp.
4.2 Tính toán các chỉ số địa vật lý thực vật 

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương