Publicationstải về 1.38 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2023
Kích1.38 Mb.
#55642
1   2   3   4   5   6   7
HanNongNghiep

3.3.1. Độ bức xạ 
Công thức dưới đây được sử dụng để chuyển 
đổi từ dữ liệu số DN (digital number) của band 
nhiệt hồng ngoại sang độ bức xạ: 
b
mx
LL

: bức xạ; 
m: Radiance Multiplier; 
x: dữ liệu số của band ảnh (Digital Number); 
b: Radiance Add 
3.3.2. Nhiệt độ sáng (Brightness Temperature) 
Sau khi chuyển sang giá trị bức xạ L
λ
, cần 
phải áp dụng thuật toán để tính giá trị nhiệt độ 
sáng T
B
tương ứng (giá trị nhiệt bề mặt lúc này 
được tính theo đơn vị Kelvin). Có nhiều thuật 
toán có thể sử dụng để tính giá trị nhiệt bề mặt 
như thuật toán kênh tham chiếu (Reference 
channel method, REF), thuật toán phân loại độ 
phát xạ (Classification - based emissivity 
method)... Ở đây, các tác giả chọn thuật toán 
chuẩn hóa giá trị phát xạ (Emissivity 
Normalization Method, NOR). Thuật toán NOR 
đơn giản và cho kết quả chính xác hơn các thuật 
toán khác. Thuật toán này dựa trên phương trình 
chuyển đổi giá trị bức xạ sang giá trị nhiệt độ 
của Planck (Công thức Planck): 


KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 56 (3/2017)
27




1
ln
1
2

L
K
K
T
B
T: giá trị nhiệt bề mặt (K); 
L

: giá trị bức xạ; 
K
1
, K
2
: các hằng số được lấy như trong bảng 1. 
Bảng 1. Các hệ số được sử dụng
trong tính toán 
Band 10 
Band 11 
Radiance Multiplier 0.0003342 0.0003342 
Radiance Add 
0.1 
0.1 
K
1
774.89 
480.89 
K
2
1321.08 
1201.14 
Thông thường mỗi ảnh sẽ có một file *. MLT 
chứa các thông số của ảnh. Các hệ số 
K
1
,
K

sử 
dụng trong tính toán được lấy từ các thông số 
của ảnh vệ tinh và được cung cấp theo ảnh vệ 
tinh. Chính vì vậy cần kiểm tra lại các hệ số 
K
1
,
K

khi tính cho các vùng khác nhau hoặc các lưu 
vực khác. 
3.3.3. Nhiệt độ bề mặt đất LST (Land 
Surface Temperature) 
Nhiệt độ bề mặt đất được tính toán dựa trên 
kết quả tính toán nhiệt độ sáng có xét đến ảnh 
hưởng của độ phát xạ. 
Nhiệt độ mặt đất có mối liên hệ chặt chẽ với 
các quá trình biến đổi của môi trường đất trồng, 
trong điều kiện khô hạn, nhiệt độ của lá cây tăng 
cao là một chỉ số phản ánh sự thiếu nước của 
thực vật. ln
1




B
B
T
T
LST
LST : nhiệt độ bề mặt (˚K); 
T
B
: nhiệt độ sáng (˚K); 
: bước sóng (11.5 µm); 


c
h

h: hằng số Plank; 
c: vận tốc ánh sáng; 
σ: hằng số Boltzmann. 
3.3.4. Chỉ số tình trạng nhiệt độ TCI 
(Temperature Condition Index) 
TCI là thước đo sự phân bổ nhiệt độ trong 
khu vực với thứ nguyên là phần trăm (%). 
Giá trị TCI dao động trong khoảng 50% - 
mức nhiệt trung bình, VCI > 50% - nhiệt độ bắt 
đầu giảm và khi TCI đạt gần mức 100% là khi 
nhiệt độ vùng đó là thấp. 
Công thức tính: 


min
max
max
100
BT
BT
BT
BT
TCI
BT
max
: giá trị nhiệt độ sáng lớn nhất; 
BT
min
: giá trị nhiệt độ sáng nhỏ nhất. 
3.4. Tính toán các chỉ số địa vật lý về 
thực vật 

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương