Publicationstải về 1.38 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2023
Kích1.38 Mb.
#55642
1   2   3   4   5   6   7
HanNongNghiep

3.1.1. Nhiệt độ bề mặt LST (Land Surface 
Temperature) 
Bộ cảm biến hồng ngoại nhiệt đo bức xạ tầng 
cao khí quyển từ đó Nhiệt độ sáng (Brightness 
Temperature) có thể được tính toán bằng định 
luật Plank (Dash et al., 2002). 
Bức xạ tầng cao khí quyển được tạo thành từ 
kết quả phân tích từ ba thành phần năng lượng: 
Phát xạ bề mặt đất, bức xạ từ bầu trời và bức xạ 
khí quyển. Điểm khác biệt giữa bức xạ tầng cao 
khí quyển và nhiệt độ sáng dao động ở mức 1 - 
5˚K ở vùng phổ, chịu ảnh hưởng của các điều 
kiện khí quyển (Prata et al., 1995). Như vậy ảnh 
hưởng của khí quyển bao gồm áp suất, bức xạ 
và phát xạ (Franca & Cracknell, 1994) cần được 
hiệu chỉnh trước khi tính toán nhiệt độ sáng bề 
mặt. Nhiệt độ sáng bề mặt cần được hiệu chỉnh 
bởi độ phát xạ - giá trị quan trọng trong việc 
tính toán đặc tính biến đổi nhiệt độ của bề mặt, 
lớp phủ thực vật, tình trạng thực vật, đặc tính 
nhiệt, độ ẩm đất (Friedl, 2002). Có 2 phương 
pháp tiếp cận được đưa ra nhằm tính toán LST 
từ ảnh đa phổ thu từ bộ cảm biến hồng ngoại 
nhiệt (TIRS - Thermal Infrared Sensor) 
(Schmugge et al., 1998). Phương pháp tiếp cận 
đầu tiên là tận dụng phương trình chuyển bức xạ 
để hiệu chỉnh xạ mà đầu thu thu được thành bức 
xạ bề mặt, theo một mô hình phát xạ để phân 
bức xạ bề mặt ra thành nhiệt độ và độ phát xạ 
(Schmugge et al., 1998). Phương pháp tiếp cận 
thứ hai áp dụng công nghệ split - window cho 
bề mặt đại dương và bề mặt đất, giả sử rằng độ 
phát xạ trong các kênh được sử dụng là như 
nhau (Dash et al., 2002). Nhiệt độ sáng bề mặt 
đất sau đó được tính toán như một tổ hợp tuyến 
tính của hai kênh. Nhược điểm của phương 
pháp này là các hệ số chỉ đúng với bộ dữ liệu 
mà từ đó chúng được rút ra (Dash et al., 2002). 
Nói cách khác, một nhóm các phản ứng nhiệt 
cho một vùng xác định hiện tượng cũng như quá 
trình xác định sử dụng một đầu thu cảm biến 
hồng ngoại nhiệt riêng biệt mà không thể ngoại 
suy để xác định độ lớn nhiệt độ của một cảm 
biến tương tự cũng như từ một đầu thu khác, 
hoặc từ một ảnh đầu thu thu được ở một thời 
điểm khác (Quattrochi & Goel, 1995). 
3.1.2. Mối quan hệ giữa chỉ số thực vật 
NDVI và nhiệt độ bề mặt LST 
Mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và chỉ số 
thực vật, tiêu biểu nhất là chỉ số thực vật đã 
được chuẩn hóa NDVI đã được đề cập đến trong 
nhiều nghiên cứu. Nền tảng cơ bản của việc sử 
dụng NDVI trong việc đánh giá là do mức độ 
che phủ của thực vật là một yếu tố quan trọng 
và NDVI có thể được sử dụng để khái quát 
chung về điều kiện thảm thực vật ở khu vực 
nghiên cứu. Kết quả của việc kết hợp LST và 
NDVI thông qua biểu đồ phân tán dạng tam giác 
(Carson et al., 1994; Gillies & Carlson, 1995; 
Gillies et al., 1997). Độ dốc của đường cong 
LST-NDVI có liên quan đến điều kiện độ ẩm 
đất (Carson et al., 1994; Gillies & Carlson, 
1995; Gillies et al., 1997; Goetz, 1997; Goward 
et al., 2002) và sự bốc hơi của bề mặt (Boegh et 
al., 1998). Có rất nhiều phương pháp được phát 
triển nhằm giải thích không gian LST-NDVI. 
Gồm các phương pháp: 
- Phương pháp tam giác: sử dụng mô hình 
chuyển đổi của đất - thực vật - khí quyển (SWAT) 
(Carson et al., 1994; Gillies & Carlson, 1995; 
Gillies et al., 1997).
- Phương pháp đo lường situ (Friedl & Davis, 
1994). 
- Phương pháp viễn thám (Betts et al., 1996). 
Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong việc 
giải thích về LST cho vùng che phủ thấp bởi 
việc tính toán dựa trên sự tổ hợp nhiệt độ của 
đất và của thực vật và tổ hợp đó là không phi 
tuyến (Sandholt et al., 2002).
Mối quan hệ giữa NDVI và các thành phần 
thảm phủ là rất lớn. Các nghiên cứu gần đây đã 
chỉ ra rằng NDVI không đưa ra các ước tính về 
diện tích thảm phủ (Small, 2001). Việc tính toán 
NDVI là một công thức toán học của các bước 
sóng nhìn thấy và bước sóng cận hồng ngoại 
phát xạ từ bề mặt thực vật, phát xạ tương tự từ 


KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 56 (3/2017)
26
đất, và phát xạ khí quyển và là đối tượng ảnh 
hưởng của các lỗi đo đạc và các lỗi khác (Yang 
et al., 1997). Loại thực vật, vùng tán lá, đất nền, 
bóng đều là những yếu tố tác động đến sự biến 
đổi của NDVI (Jasinski, 1990). Mối liên hệ của 
chỉ số thực vật NDVI và các thành phần tính toán 
mức độ che phủ của thực vật là tốt và tuyến tính 
(Asrar et al., 1984). Sự không phi tuyến đó và sự 
phụ thuộc chỉ ra rằng NDVI không phải là một 
yếu tố có khả năng phân tích định lượng thực vật 
(Small, 2001). Và mối quan hệ LST-NDVI cần 
được điều chỉnh lại. Với nhiều định lượng, tính 
toán dựa trên vật lý về độ che phủ thực vật đã 
được đặt ra, đặc biệt cho sự ứng dụng trong tính 
toán sinh học (Small, 2001). Sự quan trọng trong 
việc phân tích không gian để xác định mẫu theo 
vùng và chuyển đổi luôn được nhấn mạnh 
(Frohn, 1998).
Mối quan hệ của sự thay đổi 
NDVI và kích thước của mỗi pixel cần được 
nghiên cứu sâu hơn (Jasinski, 1990). 
Các bước thực hiện: 
3.2. Xử lý ảnh 
Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 
(Row/Path: 47/126) được thu nhận vào lúc 
9:35:00 các ngày 08/06/2015, 01/07/2015 và 
08/07/2015 qua cơ sở dữ liệu ảnh của USGS. 
Ảnh được thu nhận là ảnh chất lượng cao, ít 
mây, và đã được hiệu chỉnh bức xạ và nắn chỉnh 
những góc lệch của ảnh đến chất lượng 1G 
trước khi cung cấp cho người sử dụng. Ảnh 
Landsat đã được hiệu chỉnh về một hệ tọa độ 
Universal Transverse Mercator (UTM) thống 
nhất. Sau đó nghiên cứu tiến hành phân tích tính 
toán các chỉ số nhiệt trên lưu vực. 
3.3. Tính toán các chỉ số địa vật lý về 
nhiệt độ 
Ở cấp độ sản phẩm 1G, dữ liệu Landsat 8 
được thu nhận dưới dạng ảnh xám độ 16 bit 
nghĩa là giá trị pixel được lưu trữ ở định dạng số 
(DN, Digital Number). Do đó cần phải chuyển 
đổi giá trị số 16 bit của dữ liệu ảnh số này sang 
giá trị bức xạ phổ là giá trị phản ánh năng lượng 
phát ra từ mỗi vật thể được thu nhận trên kênh 
nhiệt. Vì thế để thực hiện tính giá trị nhiệt độ bề 
mặt từ các band nhiệt hồng ngoại, ta thực hiện 
trình tự theo các bước sau: 

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương