Proportional time excesstải về 2.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích2.5 Kb.
#26813

Attaching to and forming part of the Policy no. ………………

ENDORSEMENT 893

PROPORTIONAL TIME EXCESS

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the deductible in respect of the time excess shall be determined as follows:

The Insurers are not liable for the amount of loss corresponding to the agreed time excess, which shall be calculated by multiplying the average daily amount of the indemnifiable loss by the number of working days agreed upon as the time excess.
Каталог: data -> news -> 2007
2007 -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
news -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
2007 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh
2007 -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 19/2005/tt-btc ngàY 11 tháng 3 NĂM 2005 HƯỚng dẫn việc công khai tài chính đỐi với các quỹ CÓ nguồn từ ngân sách nhà NƯỚc và CÁc quỹ CÓ nguồn từ CÁc khoảN ĐÓng góp của nhân dâN
2007 -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2007 -> Phụ lục Thông tư số /2007/tt-btc ngày / /2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
2007 -> Tuaàn leã 27/2007 LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN

tải về 2.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương