Project Design Results of Matlab and Simulink: Matlab Portiontải về 10.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.67 Kb.
#21369
Project Design Results of Matlab and Simulink:
Matlab Portion:
%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part I without a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:4];

num=[12.1846];

den=[1 4.127 12.1846];

sys=tf(num,den)

ys=step(sys,t);

plot(t,ys)

title(' Step Response of Part I without the Controller ');

xlabel('Time in second');

ylabel('Magnitude');

grid on

[tp,os,ts]=tposts(t,ys)


Transfer function:

12.18


---------------------

s^2 + 4.127 s + 12.18

tp =

1.1200


os =

0.0999


ts =

1.7000%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part I without a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:4];

num=[12.12];

den=[1 4.127 12.12];

sys=tf(num,den);

ys=step(sys,t);

pzmap(num,den);

title('The Pole-zero Map of Part I without the Controller');

grid on

[p,z]=pzmap(num,den)


p =

-2.0635 + 2.8039i

-2.0635 - 2.8039i
z =

Empty matrix: 0-by-1
%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part II with a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:2];

num=[80.4184];

den=[1 12.3753 80.4184];

sys=tf(num,den)

ys=step(sys,t);

plot(t,ys)

title(' Step Response of Part II with the Controller D(s)');

xlabel('Time in second');

ylabel('Magnitude');

grid on

[tp,os,ts]=tposts(t,ys)


Transfer function:

80.42


---------------------

s^2 + 12.38 s + 80.42

tp =

0.4800


os =

0.0500


ts =

0.6700%Tan Nguyen, Trang Pham, Nhan Phan

%ECE 460

%WINTER 2003

%Project I

%Part II with a controller D(s)

clc


clear

t=[0:0.01:2];

num=[80.4184];

den=[1 12.3753 80.4184];

sys=tf(num,den);

pzmap(num,den);

title('The Pole-zero Map of Part II with the Controller D(s)');

grid on


[p,z]=pzmap(num,den)
p =

-6.1876 + 6.4909i

-6.1876 - 6.4909i

z =


Empty matrix: 0-by-1


Simulink Portion:


Каталог: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung

tải về 10.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương