Program: Branchtải về 51.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích51.07 Kb.
#21382
Agency:

Program:

Branch:

Case number:

     

     

     

Case name:

Worker ID:

     

     
Date of notice:

Effective date:
     

     Thông báo Giảm bớt Khoản Hỗ trợ Y khoa

     


Nếu sau này hoàn cảnh sống của quý vị thay đổi, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình. Quý vị có thể nộp lại đơn xin tham gia bất cứ chương trình y khoa nào của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.
Các khoản trợ cấp y khoa dành cho

     

sẽ bị giảm xuống gói trợ cấp tiêu

chuẩn Oregon Health Plan (OHP).

     

không còn hội đủ điều kiện tham gia chương trình

y khoa cung cấp gói trợ cấp OHP Plus mà họ đã nhận bởi vì

     

.

Quy định Hành chính Oregon (OAR): 410-120-1210(1) và (2), OAR

     

.

Đối với mỗi chương trình được liệt kê dưới đây có cung cấp gói trợ cấp OHP Plus, quý vị không đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu về tài chính hoặc phi tài chính. Dưới đây là một số yêu cầu chung đối với chương trình của chúng tôi.
Chương trình Y khoa Sàng lc Ung thư Vú và T cung: Quý vị chưa được xét cần phải được điều trị ung thư vú và tử cung sau khi được thăm khám qua chương trình sàng lọc dò tìm bệnh ung thư vú và tử cung. [ORS 414.534, OAR 461-135-1060(2) và (3)]

Tiếp Tc Hi Đủ Điu Kin Tham Gia Chương Trình Medicaid (CEM): Quý vị phải dưới 19 tuổi. Quý vị phải thuộc diện được nhận trợ cấp Medicaid trong khoảng thời gian ít hơn 12 tháng. [OAR 461-120-0510(3), OAR 461-135-1149(1)]

Tiếp Tc Hi Đủ Điu Kin Tham Gia Chương Trình Bo Him Sc Khe Tr Em (Child Health Insurance Program - CHIP) và Ph N Mang Thai (CEC): Quý vị phải dưới 20 tuổi và không hội đủ điều kiện tham gia chương trình CHIP khi đang mang thai. Quý vị phải thuộc diện không tham gia chương trình bảo hiểm y tế lớn tư nhân. [OAR 461-120-0510(4), OAR 461-135-1149(2), (3) và (4)]

Bo him y khoa dành cho tr em trong cơ s nuôi dưỡng hoc cơ s chăm sóc con nuôi: Quý vị phải dưới 21 tuổi và cư trú trong bệnh viện tâm thần của tiểu bang, cơ sở chăm sóc thay thế, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, hoặc tiếp nhận các khoản hỗ trợ sinh hoạt độc lập từ Tiểu bang, hoặc quý vị phải sống trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng mà một cơ quan công quyền của tiểu bang Oregon đứng ra đảm nhận trách nhiệm tài chính cho đến khi quý vị tròn 18 tuổi. Nếu quý vị từ 21 tuổi trở lên, quý vị thuộc diện đã được đưa vào cơ sở chăm sóc hoặc được xác định là bị khiếm thị hoặc có khuyết tật trước khi quý vị bước sang tuổi 21. [OAR 461-120-0510(15), OAR 461-135-0150(1), (2), (3), (4) và (5) OAR 461-135-0960(1) và (2)]

Chương trình H tr Y khoa được Tha nhn (Medical Assistance Assumed - MAA): Quý vị phải là người đang chăm sóc cho một đứa trẻ sống phụ thuộc, có quan hệ họ hàng và ở cùng với quý vị, là một đứa trẻ, một người chủ yếu, hoặc là phụ huynh của thai nhi đang ở tháng cuối cùng trước ngày sinh. Mức thu nhập và các nguồn hỗ trợ của quý vị thấp hơn các mức giới hạn. [OAR 461-135-0070(1), OAR 461-155-0030(1) và (2), OAR 461-160-0100(1)]

Chương trình H tr Y khoa dành cho các gia đình (Medical Assistance to Families - MAF): Quý vị phải thuộc diện không hội đủ điều kiện tham gia chương trình MAA bởi vì mức thu nhập hay các nguồn hỗ trợ của quý vị vượt các giới hạn. Quý vị phải là người đang chăm sóc cho một đứa trẻ sống phụ thuộc, có quan hệ họ hàng và ở cùng với quý vị, là một đứa trẻ, một người chủ yếu, hoặc là phụ huynh của thai nhi đang ở tháng cuối cùng trước ngày sinh. Mức thu nhập và các nguồn hỗ trợ của quý vị thấp hơn các mức giới hạn. [OAR 461-101-0010(20), OAR 461-135-0070(1), OAR 461-155-0030(1) và (2) OAR 461-160-0100(1)]

Chương Trình Thu Nhp B Sung Oregon:Quý vị phải từ 65 tuổi trở lên, bị khiếm thị hoặc có khuyết tật nằm trong số các tiêu chuẩn hưởng trợ cấp An sinh Xã hội. [OAR 461-125-0310(1), (2) hoặc (3)]

H tr Y khoa M rng: Quý vị phải đang chăm sóc cho một đứa trẻ sống phụ thuộc, có quan hệ họ hàng và ở cùng với quý vị. Quý vị phải thuộc diện đã từng nhận được các khoản trợ cấp y khoa qua các chương trình MAA hoặc MAF và hiện không còn hội đủ điều kiện nhận nữa bởi vì thu nhập từ việc làm hoặc tiền hỗ trợ nuôi con tăng. [OAR 461-135-0095(1), (2) và (3)]

Chương trình Bo him Sc khe Oregon dành cho tr em: Quý vị phải dưới 19 tuổi. [OAR 461-135-1100(4)

Chương trình Bo him Sc khe Oregon (OHP) dành cho ph n đang mang thai: Quý vị phải đang mang thai hoặc được thừa nhận là một đứa trẻ mới sinh hội đủ điều kiện. Quý vị phải có mức thu nhập thấp hơn mức tiêu chuẩn. [OAR 461-135-1100(6), OAR 461-150-0055(1), (2), (3) và (5), OAR 461-155-0225(1), OAR 461-160-0700(1), (2), (3) và (4)]

H tr Y khoa dành cho Người t nn: Quý vị phải thuộc diện đã được chấp nhận hợp pháp vào Hoa Kỳ với tư cách là người tỵ nạn hoặc được cấp nơi cư trú hợp pháp ở Hoa Kỳ. [OAR 461-120-0120(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) và (8)

Quý vị phải có mức thu nhập và các nguồn hỗ trợ thấp hơn những giới hạn về thu nhập và nguồn hỗ trợ của chương trình và đáp ứng được những yêu cầu xét hội đủ điều kiện về phương diện phi tài chính khác quy định trong Chương 461 của các Quy định Hành chính Oregon: OAR 461-001-0000, Trong Phần 110, các Quy định 0210, 0310, 0330, 0340, 0350, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0510, 0530, 0610, 0630, 0720, 0750, OAR 461-115-0010, Trong Phần 120, các Quy định 0010, 0030, 0050, 0110, 0115, 0120, 0125, 0130, 0160, 0180, 0210, 0315, 0350, 0360, 0510, 0530, 0610, 0630, Trong Phần 125, các Quy định 0010, 0030, 0050, 0060, 0090, 0110, 0120, 0130, 0150, 0170, 0190, 0230, 0250, 0310, 0330, 0350, 0370, Trong Phần 150, các Quy định, 0050, 0055, 0060, 0070, 0080, 0090, Trong Phần 155, các Quy định 0010, 0020, 0030, 0175, 0180, 0225, 0250, 0290, 0291, 0295, Trong Phần 160, các Quy định 0010, 0015, 0100, 0160, 0190, 0200, 0540, 0700. OAR 410-120-0006.

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định này, quý vị có quyền yêu cầu mở một phiên điều trần. Hãy xem Phần 1của “Các Quyền Điều Trần Của Quý Vị” trên trang ba của thư thông báo này.

Để nộp đơn hỗ trợ y khoa qua mạng, hãy truy cập www.oregon.gov/DHS/healthplan/app_benefits/main.shtmlChữ ký của nhân viên phụ trách:
Số điện thoại:

     


 Văn phòng DHS:      

 Trung Tâm Xử Lý Đơn Thư Toàn Bang OHA (OHA Statewide Processing Center)


Khi có yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp ở những dạng thức khác dành cho người khuyết tật. Những dạng thức khác có thể bao gồm (nhưng không gii hn vào) bản in chữ lớn, chữ nổi Braille, băng thâu tiếng, các phương thức truyền tin trên nền web và các dạng thức điện tử khác. E-mail medical.ssp-policy@state.or.us, gọi tới số 503-945-5600 (ging nói) hoặc gọi tới số 711 (điện văn TTY) để yêu cầu được cấp dạng thức thay thế phù hợp với quý vị nhất.


Quý vị có thể làm gì khi không đồng ý với quyết định này


Xin liên lạc với văn phòng địa phương của quý vị, nếu quý vị cần mẫu này trên ngôn ngữ hoặc hình thức thay thế khác

 • Quý vị có quyền phản đối quyết định này bằng cách xin điều trần. Phiên điều trần được Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh tổ chức, văn phòng này độc lập với Bộ Xã Hội (Department of Human Services = DHS) hoặc Thẩm Quyền Y Tế Oregon (Oregon Health Authority = OHA). DHS hoặc OHA có thể đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến trợ cấp y tế của quý vị. Nếu quý vị muốn có phiên điều trần, quý vị phải xin điều trần đúng hạn định. Muốn biết thêm tin tức, xem Phần 1 dưới đây.

 • Quý vị cũng có thể nói chuyện với viên Quản Lý. Yêu cầu có một buổi họp bằng cách liên lạc với văn phòng địa phương của quý vị. Muốn biết văn phòng gần nhất, hãy gọi điện thoại số 1-800-442-5238 hoặc mở trực tuyến tại http://egov.oregon.gov/DHS/localoffices/localoffices.pdf. Hạn chót về việc xin điều trần của quý vị (Phần 1 dưới đây) không thay đổi, ngay cả khi quý vị liên lạc hoặc cố gắng liên lạc với viên quản lý.

Phần 1 – Xin Điều Trần


Tôi phải làm gì để có một phiên điều trần? Về tất cả trợ cấp, ngoại trừ chương trình trợ cấp Thực Phẩm (SNAP), quý vị phải điền một Mẫu Đơn Xin Điều Trần (DHS 0443) và nộp cho văn phòng DHS hoặc OHA. Quý vị có thể lấy mẫu này tại văn phòng DHS hoặc OHA hay trên trang điện toán tại http://dhsforms.hr.state.or.us/Forms/Served/DV0443.pdf. Về phiếu Thực Phẩm, quý vị có thể xin điều trần trên mẫu DHS 0443, qua điện thoại, làm đơn hoặc đến gặp trực tiếp một nhân viên DHS. Văn phòng địa phương có thể giúp đỡ quý vị. Trong nhiều trường hợp, DHS hoặc OHA phải nhận được đơn của quý vị trong vòng 45 ngày kể từ ngày được xác định là ngày gửi thông báo quyết định. Quý vị có 90 ngày về trợ cấpThực Phẩm và sự giảm tiền trợ cấp Tạm Thời Dành Cho Các Gia Đình Nghèo (TANF) vì không hợp tác với kế hoạch về nội vụ của quý vị. Quý vị có thể xin điều trần vào bất cứ lúc nào, nếu quý vị không đồng ý với số tiền trợ cấp Thực Phẩm hiện hành của quý vị.

Ai có thể giúp đỡ tôi tại phiên điều trần? Trong chương trình trợ cấp Thực Phẩm (SNAP) và trợ cấp y tế, bất cứ một người trưởng thành nào cũng có thể đại diện quý vị. Trong tất cả các chương trình khác, quý vị có thể tự đại diện hoặc có một Luật Sư hoặc trợ giúp pháp lý (dưới sự giám sát của một Luật Sư Trợ Giúp Pháp Lý) đại diện quý vị. Quý vị có thể gọi điện thoại cho Đường Dây Điện Thoại Nóng về Trợ Cấp Xã Hội (một chương trình Dịch Vụ Trợ Giúp Pháp Lý của Oregon và Trung Tâm Luật Pháp Oregon tại số 1-800-520-5292 để được cố vấn và có thể được đại diện.

Những quyền lợi khác trong phiên điều trần của tôi là gì? Tại phiên điều trần, quý vị có thể nói lý do tại sao quý vị không đồng ý với quyết định. Quý vị có thể có người làm chứng cho quý vị. Luật về quyền điều trần của quý vị và thủ tục điều trần nằm trong điều luật từ OAR 137-003-0501 đến 0700, 410-120-1860, 410-141-0264, 461-025-0300 đến 0375, ORS 183.411 đến 183.470, và ORS 411.095.

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không điều trần? Nếu quý vị không xin điều trần đúng hạn định, hoặc quý vị rút đơn xin điều trần, hoặc không có mặt tại phiên điều trần, quý vị có thể bị mất quyền điều trần. Thông báo này sẽ là thông báo quyết định chung quyết của DHS hoặc OHA (được gọi là “lệnh chung thẩm vì vắng mặt”). Quý vị sẽ không nhận được lệnh chung thẩm riêng biệt vì vắng mặt. Các hồ sơ cuả nội vụ, cùng với những tài liệu mà quý vị nộp trong vấn đề này, sẽ được lưu trữ. Hồ sơ lưu trữ được sử dụng để hỗ trợ DHS quyết định vì lý do vắng mặt. Quý vị có thể kháng cáo lệnh chung thẩm vì vắng mặt bằng cách làm một đơn thỉnh cầu Tòa Kháng Cáo Oregon. (ORS 183.482). Nếu quý vị không xin điều trần, sự kháng cáo này phải nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo này trở thành lệnh chung thẩm vì lý do vắng mặt. Nếu quý vị rút đơn xin điều trần hoặc vắng mặt tại phiên điều trần, hạn chót kháng cáo được ấn định trong lệnh bác bỏ.

Phần 2 – Cách thức tôi có thể tiếp tục nhận trợ cấp cho đến khi có phiên điều trần?


 • Quý vị có thể xin giữ nhận trợ cấp như cũ cho đến khi có quyết định của phiên điều trần (“tiếp tục nhận trợ cấp”). Trong tất cả chương trình ngoại trừ trợ cấp Thực Phẩm, quý vị phải làm đơn Xin Điều Trần trên Mẫu (DHS 0443). Về trợ cấp Thực Phẩm, sử dụng mẫu DHS 0443, qua điện thoại, viết đơn, hoặc đích thân gặp một nhân viên DHS.

 • Quý vị phải yêu cầu văn phòng chi nhánh của quý vị để tiếp tục nhận trợ cấp chậm nhất là vào “ngày có hiệu lực” trên thông báo hoặc 10 ngày sau ngày xác nhận là ngày gửi thông báo. Để được tiếp tục nhận trợ cấp, quý vị phải xin chậm nhất vào ngày nào là ngày trễ hơn.

 • Nếu quý vị tiếp tục nhận trợ cấp nhưng thua kiện trong phiên điều trần, quý vị phải trả lại số tiền trợ cấp mà quý vị không được quyền nhận.

 • Nếu quý vị không tiếp tục nhận trợ cấp nhưng thắng trong phiên điều trần, DHS sẽ trả lại những trợ cấp mà quý vị có quyền nhận.

Phần 3 – Tôi có thể có phiên điều trần trong vòng năm ngày làm việc không?


Quý vị có thể có quyền xin “điều trần khẩn cấp” về bất cứ loại trợ cấp hoặc sự kiện nào sau đây:

 • Trợ cấpThực Phẩm Cấp Bách hoặc Khẩn Cấp

 • Thanh toán tiền của chương trình JOBS và (Pre) Tiền -TANF

 • Hợp Lệ và thanh toán Trợ Giúp Tạm Thời dành cho những người thoát nạn Bạo hành Trong Gia Đình (TA-DVS)

 • Trong khi nhận trợ cấp y tế, quý vị đã bị từ chối một dịch vụ y tế trước sự đe dọa trầm trọng và cấp bách đến tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị

 • DHS hoặc OHA từ chối đơn xin tiếp tục nhận trợ cấp của quý vị cho đến khi có phiên điều trần.

DHS không kỳ thị bất cứ người nào. Điều này có nghĩa là DHS sẽ giúp đỡ tất cả những người hội đủ điều kiện. DHS sẽ không từ chối giúp đỡ căn cứ trên tuổi tác, chủng tộc, màu da, quốc gia gốc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, chính kiến hoặc khuyết tật. Quý vị có thể điền một đơn khiếu nại, nếu quý vị nghĩ là DHS đã kỳ thị quý vị vì một trong những lý do này.
Case number: Error: Reference source not found Original: Client Copy: File Vietnamese DHS 0462R (07/11) Trang /


tải về 51.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương