Post applied fortải về 53.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích53.08 Kb.
#30500


C
Updated: 22.Jan.14
anon Vietnam Co., Ltd.

Trụ sở: Lô A1 – KCN Thăng Long, Đông Anh, HN

Can. No. / SBD: …………………

A
Picture

(If any)

PPLICATION FOR EMPLOYMENT

Hå s¬ tuyÓn dông
POST APPLIED FOR - VÞ trÝ:
I. PERSONAL DETAILS - Chi tiÕt c¸ nh©n

Full name – Họ Tªn: ……………………………………………………………………………………..

Date of birth – Ngµy sinh: Date …….. Month ..…... Year ..………….. Sex – Giíi tÝnh:……………

Nationality – Quèc tÞch: ………..……………….Native country – Nguyªn qu¸n:………………..………

Passport No/ ID-Card No. – Hé chiÕu sè/ CMTND : ……………………………………………………

Date of issue – Ngµy cÊp: …………………..Place of issue – N¬i cÊp: ……..………………………

Place of birth – N¬i sinh: …………………………………………………………………………………………

Resident permit – Hé khÈu th­êng tró: …………………………………………………………………

Current home address – Chç ë hiÖn nay: ……………………………………………………………..

Tel. No. Sè ®iÖn tho¹i: ……………………………………………………………………….…………..

Email address - §Þa chØ email: …………………………………………………………………..………

Contact person in emergency – Ng­êi liªn hÖ khÈn khi cÇn: ……………………………………………

Address - §Þa chØ: …………………………………………………………………………………………

Tel. No. – Sè ®iÖn tho¹i:……………………..…………………………………………………………………

Marital status – T×nh tr¹ng h«n nh©n:

Single - §éc th©n  Married – Cã gia ®inh Engaged - §· ®Ýnh h«n

Language proficiency – Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: …………………………………………………………..

1. …………………………………………Level – BËc ………………………………………………

2. ………………………………………...Level – BËc ………………………………………………

Hobbies – Sở thích: ……………………………………………………………………………………………………

Strong point – Điểm mạnh: ……………………………………………………………………………………………

Weak point – Điểm yếu:………………………………………………………………………………………………..II. desired Factory– b¹n muèn lµm viÖc cho nhµ m¸y nµo cña canon?

Thăng Long (Hà Nội)Quế Võ (Bắc Ninh)  Tiên Sơn (Bắc Ninh)


Iii. education – Th«ng tin vÒ tr×nh ®é häc vÊn
Häc vÊn cao nhÊt:  Cao häc  §¹i häc  Cao ®¼ng

HÖ ®µo t¹o:  ChÝnh quy  Liªn th«ng  T¹i chức  Tõ xa  Liªn kÕt

(In chronological order- Theo thø tù thêi gian)No./

STT

NAME OF SCHOOLS, COLLEGES, UNIVERSITIES ATTENDED

(Tªn t­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung học)MAJOR/

Ngµnh häc

PERIOD/

Thêi gian (Th¸ng/N¨m)

GRADUATION CERTIFICATE/

§· nhËn b»ng tèt nghiÖp hay ch­­a?

FROM (Tõ)

TO (§Õn)

1. 

 

 

…..../……..

…..../……..

 

2. 

 

 

…..../……..

…..../……..

 

Other award/ certificates (If any) - Các chứng chỉ/ giải thưởng khác (Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. EMPLOYMENT RECORD (QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC)

(Most recent work –C«ng viÖc gÇn ®©y nhÊt)No.

Item

1st Company/

C«ng ty 1

2nd Company/

C«ng ty 2

1

NAME OF COMPANY/ Tªn c«ng ty

 

 

2

Working field/ LÜnh vùc ho¹t ®éng

 

 

3

Address/ §Þa chØ (QuËn/HuyÖn& tØnh/Thµnh)

 

 

4

Department/ Phßng ban

 

 

5

POSITION HELD/ C«ng viÖc, chøc vô

 

 

6


EMPLOYMENT PERIOD/

Thêi gian lµm viÖc (Th¸ng/N¨m)


FROM/ T

 

 

TO/ Đến

 

 

7

MONTHLY SALARY/ L­­­¬ng th¸ng (VND)

STARTING/

Lương khởi điểm

 

 

LEAVING/

Lương thời điểm thôi việc

 

 

8

REASON(S) FOR LEAVING/ Lý do th«i viÖc

 

 


Vi. OTHER INFORMATION

1. Information fromB¹n biÕt th«ng tin tuyÓn dông tõ ®©u? …………………………………………………………...

2. Do you have any friend or relative who work for Canon Vietnam?

B¹n cã b¹n bÌ hay ng­êi th©n lµm viÖc t¹i Canon ViÖt Nam hay kh«ng? Yes  No 

Please fill in: Full name, Position, Dept. of your relative (If any)NÕu cã vui lßng cho biÕt tªn, vÞ trÝ c«ng t¸c, phßng ban lµm viÖc

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Have you ever taken any Test or Interview at any factory of Canon Vietnam? When?

B¹n ®· tõng tham gia tuyÓn dông t¹i bÊt kú nhµ m¸y nµo cña Canon ViÖt Nam hay ch­a? Khi nµo(Th¸ng/N¨m)?

Yes  ………………………………………………….. …………………………………………………………. No 


ONLY FOR CANDIDATES (GRADUATED FROM UNIVERSITIES) APLLYING FOR TIENSON & QUEVO FACTORY

Chỉ dành cho thí sinh tốt nghiệp Đại học đăng ký làm việc tại Nhà máy Quế Võ và Tiên Sơn

4. Would you like to use Company Staff bus to go to Quevo or Tienson Factory on Test & Interview date or not? – Trong ngµy thi & pháng vÊ, b¹n cã nhu cÇu sö dông xe buýt ®­a ®ãn cña C«ng ty kh«ng? (§iÓm ®ãn: 560 NguyÔn V¨n Cõ, Gia L©m, Hµ Néi, th«ng tin chi tiÕt sÏ ®­îc th«ng b¸o trong Th«ng b¸o chÝnh thøc vÒ Danh s¸ch thÝ sinh & lÞch thi tuyÓn). Yes  No 
vii. EXPECTED SALARY – Møc l­¬ng mong muèn (VND):……………………………………….
viii. DATE AVAILABLE – ngµy cã thÓ b¾t ®Çu lµm viÖc: ………………………………………
ix. DECLARATION – CAM ®oan:
I here by declare that every statement given by me in this form is true and correct and that I have not willfully suppressed any material fact. I also agree that if any false declaration is made by me, my Contract of Employment with the Company is terminated immediately forthwith notice or payment in lie of notice.

Tôi cam kết rằng tất cả những thông tin mà tôi cung cấp trên đây là đúng sự thật. Và tôi nhất trí rằng nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào cho Công ty, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật, cũng như Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng lao động (nếu có) với tôi ngay lập tức mà không cần báo trước hoặc đền bù.

By signing in this document, I confirm that I volunteer to provide personal information to Canon Viet Nam Company Ltd., for purpose of recruitment and agree to receive recruitment information through my private telephone and email.Bằng việc ký tên dưới đây tôi xác nhận tình nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty TNHH Canon Việt Nam để phục vụ cho hoạt động tuyển dụng có liên quan và đồng ý nhận thông báo tuyển dụng của Công ty qua số điện thoại hoặc email cá nhân.

SIGNATURE OF APPLICANT DATENg­êi khai ký tªn Ngµy………………………..
……………………………………….


Page of


Каталог: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính

tải về 53.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương