Planning for Public Awareness and Participation in icmtải về 0.65 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.65 Mb.
#50585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
cac giai doan truyen thong trong chu trinh QLTHVB

Lưu ý

  • Về nhận thức: Ý thức gìn giữ môi trường biển và nguồn lợi thủy sản, nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi biển cần được nâng cao; ý thức trong việc vệ sinh môi trường biển và đất liền, không xả chất thải sản xuất và sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường; tình trạng khai thác thuỷ sản bằng các hình thức huỷ diệt.

Kinh nghiệm

  • Các hạt nhân địa phương
  • Đa dạng huy động nguồn lực
  • Sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan khác
  • Tính tự chủ

Nhận thức và sự tham của cộng đồng trong giai đoạn phê duyệt/thông qua

  • Nhận thức cộng đồng nâng cao giúp cho việc thông qua/phê duyệt Chiến lược QLTHVB, KH hành động bởi các bên liên quan và các nhà quản lý dễ dàng hơn.

Nhận thức và sự tham của cộng đồng trong giai đoạn Thực hiện

  • Các hoạt động nâng cao nhận thức giúp tăng cường và dễ lôi kéo vào việc thực hiện các hoạt động của Chiến lược QLTHVB và các chương trình hành động

tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương