Planning for Public Awareness and Participation in icmtải về 0.65 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.65 Mb.
#50585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
cac giai doan truyen thong trong chu trinh QLTHVB

Giai đoạn phê duyệt

 • Giai đoạn phê duyệt
   • Phê duyệt Chiến lược QLTHVB và các kế hoạch hành động, Kế hoạch thực hiện Chiến lược
 • Giai đoạn thực hiện
   • Có cơ chế phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực
   • Sắp xếp thể chế
   • Huy động nguồn tài chính bên ngoài cho hoạt động QLTHVB
   • Tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động của Chiến lược QLTHVB
 • Giai đoạn sàng lọc và củng cố
   • Sàng lọc lại kế hoạch hành động và Chiến lược QLTHVB
   • Tiếp tục thực hiện Chiến lược QLTHVB và kế hoạch hành động
   • Bắt đầu chu trình mới
 • Phân tích và thu
 • thập thông tin của
 • các bên liên quan
 • và giới thiệu về QLTHVB
 • Thu thập dữ liệu
 • Chiến lược QLTHVB
 • Đánh giá rủi ro môi trường
 • Chương trình QTTHMT
 • Sắp xếp thể chế
 • Đầu tư môi trường
 • Kế hoạch phân vùng sử dụng THVB
 • các kế hoạch hành động
 • cơ chế tổ chức, pháp luật
 • cơ chế tái chính
 • Chiến lược QLTHVB và
 • các kế hoạch hành động
 • Sắp sếp lại thể chế
 • Đánh giá họat động và
 • Cải tiến chương trình
 • Lập kế hoạch cho giai đoạn mới
 • N©ng cao nhËn thøc vµ thu hót sù tham gia cña céng ®ång theo QLTHVB
 • ChuÈn bÞ
 • Khëi ®éng
 • X©y dùng
 • Thùc hiÖn
 • Sµng läc&
 • cñng cè
 • Th«ng qua
 • Chu tr×nh míi
 • - XD KH truyền thông,
 • - CT nâng cao nhận thức
 • cộng đồng
 • - Thu thập thông tin
 • dữ liệu,
 • xây dựng sự đồng
 • tâm,
 • thống nhất của các
 • bên liên quan
 • hiÖn Chiến lược
 • cơ chế quản lý chương trinhg và điều phối
 • Chương trình QTMT
 • Kế hoạch phân vùng
 • các kế hoạch hành động
 • PDCA

Nhận thức và sự tham của cộng đồng trong giai đoạn Chuẩn bị

 • Thu thập thông tin, dữ liệu
 • Giới thiệu về QLTHVB
 • Xác định các bên liên quan
 • Tư vấn

Nhận thức và sự tham của cộng đồng trong giai đoạn Khởi động

 • Xây dựng KH truyền thông
 • Các hoạt động nâng cao nhận thức ban đầu
 • Phân tích các bên liên quan
 • Các quá trình tư vấn về Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ,
 • Hồ sơ môi trường,
 • Đánh giá và quản lý
 • Rủi ro môi trường
 • Xác định mục tiêu
 • Xây dựng nội dung
 • Kênh và hoạt động truyền thông
 • Nguồn
 • KH thực hiện
 • Đánh giá
 • Xác định đối tượng có liên quan
 • Thứ tự ưu tiên của các đối tượng có liên quan
 • Xác định mục đích, mục tiêu, kết quả hướng tới
 • Xác định nội dung
 • Nguồn lực sẵn có
 • Lộ trình thực hiện
 • Công cụ truyền thông
 • Đánh giá đo, lường

tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương