Planning for Public Awareness and Participation in icm


kết quả chính để tự duy trì chương trình QLTHVBtải về 0.65 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.65 Mb.
#50585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
cac giai doan truyen thong trong chu trinh QLTHVB

6 kết quả chính để tự duy trì chương trình QLTHVB

 • Sắp xếp thể chế
 • Cơ chế tạo nguồn tài chính bền vững
 • Chương trình nâng cao năng lực
 • Thực hiện Chiến lược QLTHVB
 • Đáp ứng yêu cầu khoa học trong quản lý
 • Tư vấn và tham gia của các bên liên quan
 • Để quản lý tổng hợp vùng bờ tốt nhất, địa phương cần xác định đặc điểm của từng vùng sinh thái, tập quán văn hoá của từng địa phương mình quản lý thì mới có thể lôi kéo cộng đồng cũng như các bên liên quan cùng cộng tác sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi từ biển

6 giai ®o¹n cña chu trình QLTHVB

 • Giai đoạn chuẩn bị
   • Cơ chế điều phối và quản lý Dự án
 • Giai đoạn khởi động
   • Hồ sơ môi trường, thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu về KT-XH, văn hóa, giáo dục, chính trị, đặc điểm sinh thái của vùng
   • Họp tư vấn giữa các bên liên quan
   • Đánh giá sơ bộ rủi ro môi trường
   • Xác định và ưu tiên hóa các vấn đề môi trường
 • Giai đoạn xây dựng
   • Chiến lược QLTHVB,
   • Sắp xếp thể chế
   • Các kế hoạch hành động
   • Cơ chế tài chính và cơ hội đầu tư về môi trường

tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương