Planning for Public Awareness and Participation in icmtải về 0.65 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.65 Mb.
#50585
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
cac giai doan truyen thong trong chu trinh QLTHVB

CÁC GIAI ĐOẠN TRUYỀN THÔNG TRONG CHU TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ

 • TS. HOÀNG HẢI
 • KHOA MÔI TRƯỜNG
 • ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 • X©y dùng ch­¬ng tr ình QLTHVB vµ quy tr ình thùc hiÖn
 • Hồ sơ môi truờng
 • Xác định kết quả và
 • các vấn đề ưu tiên
 • Đánh giá sơ bộ rủi ro môi truờng
 • Xây dựng sự thống nhất giữa các bên liên quan
 • Nhận thức cộng đồng
 • Hệ thống quản lý tổng hợp thông tin
 • cơ chế quản lý dự án
 • kế hoạch và tài chính
 • sắp xếp nguồn nhân lực và nguồn kinh phí
 • tư vấn của các bên liên quan
 • đào tạo các cán bộ chủ chốt
 • chuơng trình giám sát dự án
 • Khëi ®éng
 • ChuÈn bÞ
 • X©y dùng
 • thu thập dữ­ liệu
 • Đánh giá rủi ro môi trường
 • Chiến lược QLTHVB
 • Sắp xếp thể chế
 • Đầu tư môi trường
 • Quan trắc môi trờng
 • Sự tham gia của các bên liên quan
 • cơ cấu tổ chức và cơ chế chính sách
 • Chiến lược QLTHVB
 • QTMT
 • Cơ chế tài chính
 •  
 • Th«ng qua
 • Cơ chế quản lý chương trình và phối kết hợp
 • Chương trình quan trắc môi trờng
 • Kế hoạch hành động
 • Thùc hiÖn
 • Đưa ra cơ chế
 • Giám sát và đánh giá ch­ương trình
 • Rà soát chiến lược và kế hoạch hành động
 • Lập kế hoạch cho chu trình trình tiếp theo
 • chän läc vµ cñng cè
 • Chu trình míi

tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương