{Place date here} {Perpetrator, guardian, parent name if minor}tải về 10.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích10.2 Kb.

{Place date here}{Perpetrator, guardian, parent name if minor}

{Street address}

{City, State and Zip Code}
Về việc: Yêu Cầu Tái Xét; Quyết định của Ủy ban Văn phòng Phúc lợi Trẻ em Địa phương
Kính gởi :      ,
Văn phòng chúng tôi nhận được đơn yêu cầu tái xét của quý vị cho trường hợp số:       và số thứ tự:      .

Cuộc tái xét đã được tổ chức và ủy ban ra quyết định rằng không có nguyên do hợp lý để tin rằng {perpetrator's name} phải chịu trách nhiệm về hành vi {abuse type} đối với {victim's name}
Tuy nhiên, Ủy ban tin rằng, có nguyên do hợp lý để tin rằng {perpetrator's name} phải chịu trách nhiệm về hành vi {abuse type} đối với {victim's name}.
Quyết định được căn cứ vào những thông tin sau đây: {Give statement supporting disposition}
Bởi vì kiểu ngược đãi đã thay đổi từ {abuse type} sang {abuse type}, nên {perpetrator's name} có thể yêu cầu cần thêm một cuộc tái xét. Yêu cầu tái xét phải được thể hiện bằng văn bản và được văn phòng tiếp nhận trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày quý vị nhận được thư này nếu không văn phòng sẽ cho rằng quý vị từ bỏ quyền được tái xét của mình. Yêu cầu phải có tất cả các thông tin như trong yêu cầu ban đầu của quý vị.

Xin gửi yêu cầu của quý vị tới:

Kính gởi: {Child Welfare recipient's name}


Department of Human Services, Children, Adults and Families


{Street address}

{City, State and Zip Code}


Trân trọng,

{Your name and title} 
Vietnamese CF 314 C (10/10)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương