PHẬt thuyếT ĐẠi thừa vô LƯỢng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẲng giác kinhtải về 384.82 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích384.82 Kb.
1   2   3   4   5Phẩm 41: Hoặc tận kiến Phật

Đệ tứ thập nhất
Thí như Chuyển Luân Thánh Vương,

hữu thất bảo ngục, vương tử đắc tội,

cấm bế kỳ trung.

Tằng lâu, ỷ điện, bảo trướng, kim sàng,

lan, song, tháp, tòa, diệu sức kỳ trân.

Ẩm thực y phục, như Chuyển Luân Vương,

nhi dĩ kim tỏa, hệ kỳ lưỡng túc.

Chư tiểu vương tử, ninh nhạo thử phủ?


Từ Thị bạch ngôn:

“Bất dã, Thế Tôn! Bỉ u trập thời, tâm bất tự tại.

Đản dĩ chủng chủng phương tiện, dục cầu xuất ly,

cầu chư cận thần, chung bất túng tâm.

Luân Vương hoan hỷ, phương đắc giải thoát.”
Phật cáo Di Lặc:

“Thử chư chúng sanh, diệc phục như thị.

Nhược hữu đọa ư nghi hối, hy cầu Phật trí,

chí quảng đại trí;

ư tự thiện căn, bất năng sanh tín.

Do văn Phật danh, khởi tín tâm cố;

tuy sanh bỉ quốc, ư liên hoa trung

bất đắc xuất hiện.

Bỉ xử hoa thai, do như viên uyển cung điện chi tưởng.

Hà dĩ cố? Bỉ trung thanh tịnh vô chư uế ác;nhiên ư ngũ bá tuế trung, bất kiến Tam Bảo,

bất đắc cúng dường phụng sự chư Phật,

viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn,

dĩ thử vi khổ, bất sanh hân nhạo.

Nhược thử chúng sanh thức kỳ tội bổn,

thâm tự hối trách, cầu ly bỉ xứ.

Vãng tích thế trung, quá thất tận dĩ,

nhiên hậu nãi xuất.

Tức đắc vãng nghệ Vô Lượng Thọ sở,

thính văn kinh pháp,

cửu cửu diệc đương khai giải, hoan hỷ,

diệc đắc biến cúng vô số vô lượng chư Phật,

tu chư công đức.

Nhữ A Dật Đa!

Đương tri nghi hoặc ư chư Bồ Tát vi đại tổn hại,

vi thất đại lợi.

Thị cố ưng đương minh tín chư Phật

vô thượng trí huệ.”

Từ Thị bạch ngôn:

“Vân hà thử giới nhất loại chúng sanh,

tuy diệc tu thiện, nhi bất cầu sanh?”

Phật cáo Từ Thị:

“Thử đẳng chúng sanh, trí huệ vi thiển,

phân biệt Tây phương, bất cập thiên giới,

thị dĩ phi lạc, bất cầu sanh bỉ.”Từ Thị bạch ngôn:

“Thử đẳng chúng sanh, hư vọng phân biệt,

bất cầu Phật sát, hà miễn luân hồi?”

Phật ngôn:

“Bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng,

bất cầu Phật huệ, thâm trước thế lạc,

nhân gian phước báo.

Tuy phục tu phước, cầu Nhân Thiên quả,

đắc báo chi thời, nhất thiết phong túc,

nhi vị năng xuất, tam giới ngục trung.

Giả sử phụ mẫu, thê tử, nam nữ quyến thuộc,

dục tương cứu miễn, tà kiến nghiệp vương,

vị năng xả ly, thường xử luân hồi,

nhi bất tự tại.

Nhữ kiến ngu si chi nhân, bất chủng thiện căn,

đản dĩ thế trí thông biện, tăng ích tà tâm.

Vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn?

Phục hữu chúng sanh, tuy chủng thiện căn,

tác đại phước điền, thủ tướng phân biệt,

tình chấp thâm trọng, cầu xuất luân hồi,

chung bất năng đắc.

Nhược dĩ vô tướng trí huệ, thực chúng đức bổn,

thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt,

cầu sanh Tịnh sát, thú Phật Bồ Đề,

đương sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát.”

Phẩm 42: Bồ Tát vãng sanh

Đệ tứ thập nhị
Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn:

“Kim thử Sa Bà thế giới, cập chư Phật sát,

Bất Thoái Bồ Tát đương sanh Cực Lạc quốc giả,

kỳ số kỷ hà?”


Phật cáo Di Lặc: “Ư thử thế giới,

hữu thất bá nhị thập ức Bồ Tát,

dĩ tằng cúng dường vô số chư Phật,

thực chúng đức bổn, đương sanh bỉ quốc.

Chư tiểu hạnh Bồ Tát, tu tập công đức,

đương vãng sanh giả, bất khả xưng kế.”


Bất đản ngã sát chư Bồ Tát đẳng,

vãng sanh bỉ quốc, tha phương Phật độ,

diệc phục như thị.

Tùng Viễn Chiếu Phật sát, hữu thập bát câu-chi

na-do-tha Bồ Tát Ma Ha Tát, sanh bỉ quốc độ.

Đông Bắc phương Bảo Tạng Phật sát,

hữu cửu thập ức Bất Thoái Bồ Tát,

đương sanh bỉ quốc.Tùng Vô Lượng Âm Phật sát, Quang Minh Phật sát,

Long Thiên Phật sát, Thắng Lực Phật sát,

Sư Tử Phật sát, Ly Trần Phật sát,

Đức Thủ Phật sát, Nhân Vương Phật sát,

Hoa Tràng Phật sát, Bất Thoái Bồ Tát

đương vãng sanh giả, hoặc số thập bá ức,

hoặc số bá thiên ức, nãi chí vạn ức.


Kỳ đệ thập nhị Phật danh Vô Thượng Hoa,

bỉ hữu vô số chư Bồ Tát chúng,

giai bất thoái chuyển.

Trí huệ dũng mãnh,

dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật,

cụ đại tinh tấn, phát thú Nhất Thừa.

Ư thất nhật trung,

tức năng nhiếp thủ bá thiên ức kiếp,

đại sĩ sở tu kiên cố chi pháp.

Tư đẳng Bồ Tát, giai đương vãng sanh.Kỳ đệ thập tam Phật danh viết Vô Úy,

bỉ hữu thất bá cửu thập ức đại Bồ Tát chúng,

chư tiểu Bồ Tát cập tỳ-kheo đẳng,

bất khả xưng kế, giai đương vãng sanh.

Thập phương thế giới chư Phật danh hiệu,

cập Bồ Tát chúng đương vãng sanh giả,

đản thuyết kỳ danh, cùng kiếp bất tận.
Phẩm 43: Phi thị tiểu thừa

Đệ tứ thập tam
Phật cáo Từ Thị:

“Nhữ quán bỉ chư Bồ Tát Ma Ha Tát,

thiện hoạch lợi ích.

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân,

đắc văn A Mi Đà Phật danh hiệu,

năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm,

quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành.

Đương tri thử nhân vi đắc đại lợi,

đương hoạch như thượng sở thuyết công đức.

Tâm vô hạ liệt, diệc bất cống cao,

thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng.

Đương tri thử nhân, phi thị tiểu thừa,

ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử.”
Thị cố cáo nhữ Thiên Nhân thế gian,

A-Tu-La đẳng, ưng đương ái nhạo tu tập,

sanh hy hữu tâm.

Ư thử kinh trung, sanh đạo sư tưởng.

Dục linh vô lượng chúng sanh,

tốc tật an trụ đắc bất thoái chuyển,

cập dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm,

nhiếp thọ thù thắng Phật sát.

Viên mãn công đức giả, đương khởi tinh tấn,

thính thử pháp môn.Vị cầu pháp cố,

bất sanh thoái khuất siểm ngụy chi tâm,

thiết nhập đại hỏa, bất ưng nghi hối.

Hà dĩ cố?

Bỉ vô lượng ức chư Bồ Tát đẳng,

giai tất cầu thử vi diệu pháp môn,

tôn trọng thính văn, bất sanh vi bội.

Đa hữu Bồ Tát, dục văn thử kinh nhi bất năng đắc;

thị cố nhữ đẳng ưng cầu thử pháp.
Phẩm 44: Thọ Bồ Đề ký

Đệ tứ thập tứ
Nhược ư lai thế, nãi chí chánh pháp diệt thời,

đương hữu chúng sanh, thực chư thiện bổn,

dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật.

Do bỉ Như Lai gia oai lực cố,

năng đắc như thị quảng đại pháp môn.

Nhiếp thủ thọ trì, đương hoạch quảng đại

Nhất Thiết Trí trí.

Ư bỉ pháp trung, quảng đại thắng giải,

hoạch đại hoan hỷ, quảng vị tha thuyết,

thường nhạo tu hành.

Chư thiện nam tử, cập thiện nữ nhân,

năng ư thị pháp, nhược dĩ cầu, hiện cầu,

đương cầu giả, giai hoạch thiện lợi.

Nhữ đẳng ưng đương an trụ vô nghi,

chủng chư thiện bổn.

Ưng thường tu tập, sử vô nghi trệ,

bất nhập nhất thiết chủng loại trân bảo

thành tựu lao ngục.


A Dật Đa! Như thị đẳng loại đại oai đức giả,

năng sanh Phật pháp quảng đại dị môn.

Do ư thử pháp bất thính văn cố,

hữu nhất ức Bồ Tát, thoái chuyển A Nậu

Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.


Nhược hữu chúng sanh, ư thử kinh điển,

thơ tả, cúng dường, thọ trì, độc tụng,

ư tu du khoảnh, vị tha diễn thuyết,

khuyến linh thính văn, bất sanh ưu não,

nãi chí trú dạ tư duy bỉ sát, cập Phật công đức,

ư vô thượng đạo, chung bất thoái chuyển.
Bỉ nhân lâm chung, giả sử Tam thiên

đại thiên thế giới mãn trung đại hỏa,

diệc năng siêu quá, sanh bỉ quốc độ.

Thị nhân dĩ tằng trị quá khứ Phật, thọ Bồ Đề ký.

Nhất thiết Như Lai đồng sở xưng tán.

Thị cố ưng đương chuyên tâm tín thọ,

trì tụng, thuyết hành.


Phẩm 45: Độc lưu thử kinh

Đệ tứ thập ngũ
Ngô kim vị chư chúng sanh thuyết thử kinh pháp,

linh kiến Vô Lượng Thọ Phật,

cập kỳ quốc độ nhất thiết sở hữu.

Sở đương vi giả, giai khả cầu chi.

Vô đắc dĩ ngã diệc độ chi hậu,

phục sanh nghi hoặc.


Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận,

ngã dĩ từ bi ai mẫn,

đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế.

Kỳ hữu chúng sanh, trị tư kinh giả,

tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ.
Như Lai hưng thế, nan trị, nan kiến.

Chư Phật kinh đạo, nan đắc, nan văn.

Ngộ thiện tri thức, văn pháp năng hành,

thử diệc vi nan.

Nhược văn tư kinh, tín nhạo, thọ trì,

nan trung chi nan, vô quá thử nan.


Nhược hữu chúng sanh đắc văn Phật thanh,

từ tâm thanh tịnh, dũng dược hoan hỷ,

y mao vi khởi, hoặc lệ xuất giả,

giai do tiền thế tằng tác Phật đạo,

cố phi phàm nhân.

Nhược văn Phật hiệu, tâm trung hồ nghi,

ư Phật kinh ngữ, đô vô sở tín,

giai tùng ác đạo trung lai, túc ương vị tận,

vị đương độ thoát.

Cố tâm hồ nghi, bất tín hướng nhĩ.
Phẩm 46: Cần tu kiên trì

Đệ tứ thập lục
Phật cáo Di Lặc:

“Chư Phật Như Lai vô thượng chi pháp,

thập lực vô úy, vô ngại, vô trước,

thậm thâm chi pháp, cập Ba La Mật đẳng

Bồ Tát chi pháp, phi dị khả ngộ.

Năng thuyết pháp nhân, diệc nan khai thị,

kiên cố thâm tín, thời diệc nan tao.

Ngã kim như lý tuyên thuyết như thị

quảng đại vi diệu pháp môn,

nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán,

phó chúc nhữ đẳng, tác đại thủ hộ.”
Vị chư hữu tình trường dạ lợi ích,

mạc linh chúng sanh luân đọa ngũ thú,

bị thọ nguy khổ.

Ưng cần tu hành, tùy thuận ngã giáo.

Đương hiếu ư Phật, thường niệm sư ân.

Đương linh thị pháp, cửu trụ bất diệt.

Đương kiên trì chi, vô đắc hủy thất

Vô đắc vi vọng, tăng giảm kinh pháp.

Thường niệm bất tuyệt, tất đắc đạo tiệp.

Ngã pháp như thị, tác như thị thuyết.

Như Lai sở hành, diệc ưng tùy hành.

Chủng tu phước thiện, cầu sanh Tịnh sát.Phẩm 47: Phước huệ thỉ văn

Đệ tứ thập thất
Nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết tụng viết:

Nhược bất vãng tích tu phước huệ,

Ư thử chánh pháp bất năng văn,

Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai,

Tắc năng hoan hỷ tín thử sự,

Ác kiêu giải đãi cập tà kiến,

Nan tín Như Lai vi diệu pháp,

Thí như manh nhân hằng xử ám,

Bất năng khai đạo ư tha lộ.
Duy tằng ư Phật thực chúng thiện,

Cứu thế chi hạnh phương năng tu,

Văn dĩ thọ trì cập thơ tả,

Độc tụng, tán diễn, tịnh cúng dường,

Như thị nhất tâm cầu Tịnh phương,

Quyết định vãng sanh Cực Lạc quốc,

Giả sử đại hỏa mãn tam thiên,

Thừa Phật oai đức tất năng siêu.


Như Lai thâm quảng trí huệ hải,

Duy Phật dữ Phật nãi năng tri,

Thanh Văn ức kiếp tư Phật trí,

Tận kỳ thần lực mạc năng trắc,
Như Lai công đức Phật tự tri,

Duy hữu Thế Tôn năng khai thi,

Nhân thân nan đắc, Phật nan trị,

Tín huệ văn pháp nan trung nan.
Nhược chư hữu tình đương tác Phật,

Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn,

Thị cố bác văn chư trí sĩ,

Ưng tín ngã giáo như thật ngôn,

Như thị diệu pháp hạnh thính văn,

Ưng thường niệm Phật nhi sanh hỷ,

Thọ trì quảng độ sanh tử lưu,

Phật thuyết thử nhân chân thiện hữu.
Phẩm 48: Văn kinh hoạch ích

Đệ tứ thập bát
Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử kinh pháp,

thiên nhân thế gian hữu vạn nhị thiên

na-do-tha ức chúng sanh, viễn ly trần cấu,

đắc Pháp nhãn tịnh.

Nhị thập ức chúng sanh đắc A Na Hàm quả.

Lục thiên bát bá tỳ-kheo, chư lậu dĩ tận,

tâm đắc giải thoát.
Tứ thập ức Bồ Tát,

ư vô thượng Bồ Đề trụ bất thoái chuyển,

dĩ hoằng thệ công đức nhi tự trang nghiêm.

Nhị thập ngũ ức chúng sanh, đắc Bất Thoái Nhẫn.

Tứ vạn ức na-do-tha bá thiên chúng sanh,

ư vô thượng Bồ Đề vị tằng phát ý,

kim thỉ sơ phát, chủng chư thiện căn,

nguyện sanh Cực Lạc, kiến A Mi Đà Phật,

giai đương vãng sanh bỉ Như Lai độ,

các ư dị phương thứ đệ thành Phật,

đồng danh Diệu Âm Như Lai.


Phục hữu thập phương Phật sát,

nhược hiện tại sanh, cập vị lai sanh,

kiến A Mi Đà Phật giả,

các hữu bát vạn câu-chi na-do-tha nhân,

đắc thọ ký Pháp Nhẫn, thành Vô Thượng Bồ Đề.

Bỉ chư hữu tình,

giai thị A Mi Đà Phật túc nguyện nhân duyên,

câu đắc vãng sanh Cực Lạc thế giới.


Nhĩ thời Tam thiên đại thiên thế giới

lục chủng chấn động,

tịnh hiện chủng chủng hy hữu thần biến,

phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương.

Phục hữu chư thiên, ư hư không trung,

tác diệu âm nhạc, xuất tùy hỷ thanh,

nãi chí Sắc giới chư Thiên, tất giai đắc văn,

thán vị tằng hữu.

Vô lượng diệu hoa, phân phân nhi giáng.


Tôn giả A Nan, Di Lặc Bồ Tát, cập chư Bồ Tát,

Thanh Văn, thiên long bát bộ,

nhất thiết đại chúng, văn Phật sở thuyết,

giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

§
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

1

2

3Kinh văn từ Chú Giải Kinh Vô LượngThọ của Lão Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ do Cư sĩ Như Hòa chuyển ngữ (in lần thứ 3)
Tài liệu học kinh tại http://tinhtong.org
: main -> taiLieu
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn lịch sử 8 NĂm họC 2015 2016
main -> TRƯỜng thcs phan chu trinh thứ ngày tháng năm 2013 Họ và tên hs : bài kiểm tra học kỳ I
main -> Quy đỊnh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của hssv
main -> 1. thách thức và khó khăN: LÀm sao đẶt chúa làm trung tâM ĐIỂm của cuộc sống và sinh hoạt challenges and difficulties in how to place God at the center of life and all activities
main -> Iii. Sơ lược về đặc điểm của Python: Python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học, mã nguồn dễ đọc, bố cục trực quan, dễ hiểu, thể hiện qua các điểm sau: 1
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập sinh 6- học kì I năm học 2015-2016 trắc nghiệM: Chức năng của thân cây là
main -> Hướng dẫn Cài đặt sav 10. 0 Server & Client
main -> NHỮng câu tiếng anh thông dụng của ngưỜi mỹ Trung tâm tiếng anh Anh Mỹ Quảng Ngãi


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương